1. Điều chỉnh, bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển như thế nào?

Thông tư số 78/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính về thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 đặt ra những hướng dẫn quan trọng nhằm tối ưu hóa việc sử dụng vốn ngân sách. Trước hết, quy định rõ về phân bổ và giao dự toán chi đầu tư phát triển, yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương và địa phương phải tuân thủ cơ cấu và thứ tự ưu tiên được giao theo tổng mức và cơ cấu vốn do Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo. Bảo đảm tập trung vốn đầu tư vào các nhiệm vụ, dự án trọng điểm, có ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời đảm bảo hoàn thành các dự án theo quy định.

Các nguyên tắc quan trọng trong việc thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản và thu hồi vốn ứng trước, ưu tiên bố trí vốn cho các dự án đã hoàn thành và các dự án ưu tiên quốc gia, đặc biệt là các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Điều này nhằm đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và thúc đẩy tiến độ giải ngân. Việc ưu tiên bố trí vốn cho các dự án chuyển tiếp, đảm bảo hoàn thành năm 2023, cũng như các dự án quan trọng có tác động liên vùng. Các dự án khởi công mới sẽ được bố trí vốn sau khi đảm bảo các nhiệm vụ ưu tiên và tiến độ giải ngân.

Cuối cùng, quy trình điều chỉnh dự toán giữa các chương trình, dự án, đồng thời yêu cầu các cơ quan chức năng phải tuân thủ quy định về thủ tục và điều kiện, đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả trong việc sử dụng vốn đầu tư công. Các điều chỉnh này cần được gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để theo dõi, kiểm soát và tổng hợp giải ngân một cách linh hoạt và chính xác.

Bằng cách chỉ đạo phân bổ vốn đầu tư một cách chủ động và hiệu quả, thông tư này hướng đến mục tiêu tập trung vốn vào các dự án có tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội. Việc ưu tiên thanh toán nợ đọng cũng là một bước quan trọng để tăng cường giải ngân và hỗ trợ các dự án đang triển khai. Quản lý chặt chẽ vốn đầu tư công, bao gồm việc thu hồi vốn ứng trước và bố trí vốn cho các dự án đã hoàn thành. Đồng thời, việc điều chỉnh dự toán giữa các chương trình, dự án được thực hiện một cách linh hoạt, theo dõi và kiểm soát chặt chẽ để đảm bảo sự minh bạch và hiệu quả trong sử dụng vốn.

 

2. Tiến độ phê duyệt dự án, tổ chức và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn 

Thủ tướng Chính phủ đã giao nhiệm vụ chi tiết về dự toán chi đầu tư phát triển và kế hoạch đầu tư vốn nguồn ngân sách trung ương năm 2023 cho Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Bộ trưởng và Thủ trưởng các cơ quan, Ủy ban Dân tộc, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam được chỉ đạo chỉ đạo thực hiện việc này, đảm bảo tuân thủ quy định Luật Đầu tư công, Nghị quyết 120/2020/QH14, Quyết định 1719/QĐ-TTg, và các quy định liên quan khác.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân của 16 tỉnh (Tuyên Quang, Phú Thọ, Bắc Giang, Lai Châu, Điện Biên, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Phú Yên, Bình Thuận, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum, Bình Phước, Sóc Trăng, Cà Mau) được giao nhiệm vụ chỉ đạo phân bổ và giao bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển, kế hoạch đầu tư vốn nguồn ngân sách trung ương năm 2023 cho Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Điều này phải đảm bảo tuân thủ đúng quy định Luật Đầu tư công, Nghị quyết 25/2021/QH15, Nghị quyết 93/2023/QH15, và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được chỉ đạo triển khai mục tiêu và nhiệm vụ từng chương trình mục tiêu quốc gia theo địa bàn quản lý. Họ cũng phải kiểm tra, đôn đốc quy trình phê duyệt dự án, tổ chức thực hiện, và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn năm 2023 theo quy định pháp luật. Đồng thời, người đứng đầu cần cá thể hóa trách nhiệm và kết nối kết quả giải ngân với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ đã được giao.

Các thủ trưởng các bộ, cơ quan trung ương và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sẽ chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ, cơ quan thanh tra, kiểm toán và các cơ quan liên quan về tính chính xác của thông tin số liệu và mức vốn phân bổ cho từng dự án theo quy định của pháp luật.

Thủ tướng Chính phủ đã giao nhiệm vụ phân bổ dự toán chi đầu tư phát triển và kế hoạch đầu tư vốn nguồn ngân sách trung ương năm 2023 cho Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Các bộ, cơ quan trung ương, và Ủy ban nhân dân các tỉnh được chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ này, đảm bảo tuân thủ quy định Luật Đầu tư công, Nghị quyết 120/2020/QH14, Quyết định 1719/QĐ-TTg, và các quy định liên quan.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 tỉnh được giao trách nhiệm chỉ đạo phân bổ và giao bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển, kế hoạch đầu tư vốn nguồn ngân sách trung ương năm 2023 cho Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Điều này phải đảm bảo tuân thủ đúng quy định Luật Đầu tư công, Nghị quyết 25/2021/QH15, Nghị quyết 93/2023/QH15, và các quy định pháp luật khác có liên quan. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được giao nhiệm vụ triển khai mục tiêu và nhiệm vụ từng chương trình mục tiêu quốc gia theo địa bàn quản lý, đồng thời kiểm tra, đôn đốc quy trình phê duyệt dự án, tổ chức thực hiện, và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn năm 2023 theo quy định pháp luật. Người đứng đầu cần cá thể hóa trách nhiệm và kết nối kết quả giải ngân với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ.

Thủ trưởng các bộ, cơ quan trung ương và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sẽ chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ, cơ quan thanh tra, kiểm toán và các cơ quan liên quan về tính chính xác của thông tin số liệu và mức vốn phân bổ cho từng dự án theo quy định của pháp luật.

 

3. Báo cáo kết quả phân bổ 

Chính phủ đã giao nhiệm vụ chi tiết dự toán chi đầu tư phát triển và kế hoạch đầu tư vốn nguồn ngân sách trung ương bổ sung cho một số cơ quan trung ương và Ủy ban nhân dân của 16 tỉnh, bao gồm Tuyên Quang, Phú Thọ, Bắc Giang, Lai Châu, Điện Biên, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Phú Yên, Bình Thuận, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum, Bình Phước, Sóc Trăng và Cà Mau.

Các đơn vị được giao nhiệm vụ phải phân bổ chi tiết theo nội dung, dự án thành phần và danh mục dự án đầu tư công (nếu có), sau đó báo cáo kết quả phân bổ cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, cơ quan chủ chương trình, chủ dự án thành phần trước ngày 30 tháng 10 năm 2023.

Ngoài ra, các bộ, cơ quan trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cũng phải báo cáo cập nhật kết quả về việc giao, tổ chức thực hiện, và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn nguồn ngân sách nhà nước năm 2023 trước ngày 20 hàng tháng.

Bộ Y tế sẽ hướng dẫn các địa phương thực hiện Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn để đảm bảo mục tiêu, hiệu quả và tiến độ thực hiện.

Các bộ, cơ quan và Ủy ban nhân dân được giao nhiệm vụ giám sát, đôn đốc tiến độ và giải ngân kế hoạch vốn của các chương trình mục tiêu quốc gia, đồng thời tổng hợp và báo cáo kết quả gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 25 hàng tháng.

Cuối cùng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cùng với các bộ và cơ quan chủ chương trình theo chức năng, sẽ chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan liên quan về tính chính xác của số liệu và nội dung báo cáo đề xuất. Họ cũng sẽ kiểm tra, giám sát đề xuất và đôn đốc việc thực hiện kế hoạch đầu tư vốn bổ sung trong năm 2023 của các chương trình mục tiêu quốc gia theo đúng quy định.

 

Quý khách có nhu cầu xem thêm bài viết sau: Phân loại dự án đầu tư nhóm A, B, C theo quy định pháp luật mới

Nếu quý khách hàng đang gặp phải bất kỳ vấn đề pháp lý nào hoặc có câu hỏi cần được giải đáp, xin vui lòng không ngần ngại liên hệ với chúng tôi thông qua Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline 1900.6162. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẵn sàng lắng nghe và cung cấp sự tư vấn chuyên nghiệp để giúp quý khách giải quyết mọi vấn đề một cách hiệu quả và đúng luật. Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể gửi yêu cầu chi tiết qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc một cách nhanh chóng. Chúng tôi cam kết đáp ứng mọi yêu cầu của quý khách hàng một cách chu đáo và chất lượng.