Điều khoản hết hiệu lực (SUNSET CLAUSE) là ngôn ngữ trong luật tiểu bang quy định luật sẽ hết hiệu lực vào một ngày nhất định, trừ phi được tiếp tục bằng đạo luật của pháp luật tiểu bang. Luật pháp trong một số tiểu bang khi tăng hay bãi bỏ mức trần lãi suất trên phí tài trợ thẻ tín dụng, có chứa những điều khoản như thế.