1. Điều kiện công chức, viên chức được cấp chứng chỉ bồi dưỡng 2024

Căn cứ vào Thông tư 3/2023/TT-BNV hướng dẫn một số quy định của Nghị định 101/2017/NĐ-CP và Nghị định 89/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, tại Điều 6 Thông tư 3/2023/TT-BNV, có quy định cụ thể về điều kiện để được cấp chứng chỉ chương trình bồi dưỡng. 

- Chứng chỉ chương trình bồi dưỡng được cấp cho học viên khi họ đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

​ Học viên phải tham gia học tập theo quy định của chương trình bồi dưỡng. Họ cần tham gia đầy đủ các buổi học và các hoạt động được tổ chức theo lịch trình đã đề ra.

​- Học viên cần đạt từ 50% số điểm trở lên trong các bài kiểm tra, viết thu hoạch, tiểu luận, và đề án theo quy định của chương trình bồi dưỡng. Điều này đảm bảo họ đã hiểu và áp dụng kiến thức được truyền đạt.

​- Học viên phải chấp hành đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật về bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Họ cũng phải tuân thủ quy chế, nội quy học tập của Học viện Hành chính Quốc gia và các quy định khác về cơ sở đào tạo, bồi dưỡng.

Nói chung, để được cấp chứng chỉ chương trình bồi dưỡng, học viên cần tuân thủ nghiêm túc các quy định và thể hiện thành tích học tập đạt yêu cầu theo chuẩn mực của chương trình. Học viên cần tham gia học tập đầy đủ, đạt kết quả các bài kiểm tra và bài thi, đồng thời tuân thủ nghiêm túc quy định pháp luật và quy chế, nội quy của cơ sở đào tạo. Để nhận chứng chỉ bồi dưỡng, sự nỗ lực và cam kết của học viên là quan trọng. Điều này giúp đảm bảo chất lượng đào tạo và nâng cao năng lực, hiểu biết của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình tham gia chương trình bồi dưỡng.

 

2. Cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ bồi dưỡng công chứng, viên chức

Căn cứ quy định tại Điều 5 Thông tư 3/2023/TT-BNV cụ thể như sau: 

- In, cấp, cấp lại và quản lý chứng chỉ, giấy chứng nhận:

+ Học viện Hành chính Quốc gia và các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng có quyền in, cấp chứng chỉ các chương trình bồi dưỡng được giao thực hiện có thẩm quyền.

+ Mẫu chứng chỉ được quy định tại Phụ lục I của Thông tư.

- Chứng chỉ chương trình bồi dưỡng: Chỉ được cấp 01 lần khi học viên hoàn thành khóa học, trong ngày bế giảng.

- Trách nhiệm của Học viện Hành chính Quốc gia và các cơ sở đào tạo:

+ Cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học đối với trường hợp chứng chỉ bị mất, hư hỏng.

+ Cấp lại chứng chỉ bồi dưỡng nếu có sai sót do lỗi của cơ sở đào tạo.

+ Cấp lại giấy chứng nhận hoàn thành khóa học đối với trường hợp giấy chứng nhận bị mất, hư hỏng.

- Quy trình xử lý yêu cầu: Trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn đề nghị, cơ sở đào tạo có trách nhiệm xem xét, quyết định cấp hoặc cấp lại giấy chứng nhận.

- Quản lý sổ cấp chứng chỉ và giấy chứng nhận:

+ Lập sổ quản lý việc cấp chứng chỉ và giấy chứng nhận theo quy định pháp luật.

+ Bảo đảm công khai, minh bạch trong quá trình quản lý.

Cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ bồi dưỡng:

- Học viện Hành chính Quốc gia.

- Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng.

- Cơ sở đào tạo, nghiên cứu.

Theo quy định, Học viện Hành chính Quốc gia và các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng được giao thực hiện in, cấp, cấp lại chứng chỉ và giấy chứng nhận cho chương trình bồi dưỡng. Mẫu chứng chỉ và giấy chứng nhận được quy định cụ thể. Chứng chỉ chỉ được cấp một lần khi học viên hoàn thành khóa học, ngay trong ngày bế giảng. Cơ sở đào tạo có trách nhiệm cấp lại chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận hoàn thành khóa học đối với trường hợp mất, hư hỏng, hoặc khi có sai sót do lỗi của cơ sở đào tạo. Quy trình xử lý yêu cầu được thực hiện nhanh chóng, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn đề nghị của học viên. Cơ sở đào tạo phải lập sổ quản lý việc cấp chứng chỉ và giấy chứng nhận, đảm bảo công khai, minh bạch.

 

3. Có bị thu hồi chứng chỉ bồi dưỡng khi công chức, viên chức cho người khác sử dụng chứng chỉ bồi dưỡng

Theo quy định tại Điều 8 Thông tư 3/2023/TT-BNV, quy trình thu hồi, hủy bỏ chứng chỉ chương trình bồi dưỡng và giấy chứng nhận hoàn thành khóa học được thực hiện như sau:

- Các trường hợp thu hồi, hủy bỏ chứng chỉ và giấy chứng nhận:

+ Sự gian lận: Trong quá trình chiêu sinh, học tập, nếu phát hiện có sự gian lận đối với người được cấp chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận.

+ Cấp cho người không đủ điều kiện: Chứng chỉ được cấp cho người không đủ điều kiện theo quy định.

+ Cấp không đúng thẩm quyền: Chứng chỉ được cấp không đúng thẩm quyền quy định.

+ Chứng chỉ bị tẩy xóa, sửa chữa: Trường hợp chứng chỉ bị tẩy xóa hoặc sửa chữa.

+ Sử dụng chứng chỉ cho người khác: Chứng chỉ được sử dụng cho người khác mà không có đủ cơ sở.

- Thẩm quyền thu hồi:

+ Học viện Hành chính Quốc gia, cơ sở đào tạo, bồi dưỡng; cơ sở đào tạo, nghiên cứu có thẩm quyền thu hồi, hủy bỏ chứng chỉ, giấy chứng nhận mà đơn vị đó đã cấp.

+ Trường hợp các đơn vị này sáp nhập, chia, tách, giải thể, thì cơ quan cấp trên trực tiếp thực hiện thẩm quyền thu hồi, hủy bỏ.

- Quyết định thu hồi, hủy bỏ:

+ Thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định thu hồi, hủy bỏ chứng chỉ và giấy chứng nhận.

+ Nội dung quyết định phải rõ ràng về lý do thu hồi, hủy bỏ.

+ Quyết định được đăng tải công khai trên cổng thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền, được gửi đến người bị thu hồi chứng chỉ, giấy chứng nhận, cơ quan kiểm tra (nếu có), cơ quan của người bị thu hồi (nếu có) và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Tổng cộng, quy trình này nhằm đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong việc thu hồi, hủy bỏ chứng chỉ và giấy chứng nhận chương trình bồi dưỡng khi phát hiện các trường hợp vi phạm quy định.

 

4. Mục đích và nội dung đánh giá chất lượng bồi dưỡng công chức, viên chức

- Mục đích chính của quá trình đánh giá là cung cấp thông tin khách quan về chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Những thông tin này được chia sẻ với Bộ Nội vụ, các cơ quan, đơn vị quản lý, sử dụng cán bộ, Học viện Hành chính Quốc gia, cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, và cơ sở đào tạo, nghiên cứu để có cái nhìn toàn diện về hiệu quả của chương trình bồi dưỡng.

- Các bước đánh giá chất lượng:

+ Xác định sự phù hợp, tính cập nhật và đáp ứng nhu cầu thực tế của chương trình và tài liệu bồi dưỡng.

+ Đánh giá sự hài lòng, động viên và sự tích cực từ phía học viên.

+ Xác định mức độ hiểu biết, kỹ năng và khả năng áp dụng kiến thức của học viên.

- Đánh giá chất lượng giảng viên dựa trên kiến thức chuyên môn, phương pháp giảng dạy và tương tác với học viên. Xác định mức độ hỗ trợ và đổi mới trong quá trình giảng dạy.

- Đánh giá hiệu quả của cơ sở vật chất, công nghệ và các hoạt động hỗ trợ trong quá trình bồi dưỡng.

- Kiểm tra cấu trúc và tổ chức của khóa bồi dưỡng, đảm bảo tính hệ thống và mạch lạc.

- Đánh giá khả năng áp dụng kiến thức và kỹ năng mới vào công việc thực tế. Xác định những thay đổi tích cực và cơ hội phát triển sau khóa bồi dưỡng.

- Dựa vào kết quả đánh giá, Bộ Nội vụ, các cơ quan quản lý, Học viện Hành chính Quốc gia, cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, và cơ sở đào tạo, nghiên cứu sẽ đề xuất và triển khai các giải pháp đổi mới nhằm nâng cao chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Các giải pháp có thể bao gồm điều chỉnh chương trình, nâng cao cơ sở vật chất, hoặc cập nhật phương pháp giảng dạy.

Quá trình đánh giá chất lượng này hướng đến việc liên tục cải thiện và đổi mới chương trình bồi dưỡng, đồng thời đảm bảo rằng cán bộ, công chức, viên chức được hưởng lợi từ những kiến thức và kỹ năng mới nhất.

Quý khách xem thêm bài viết sau: Công chức, viên chức được bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học khi nào?