1. Điều kiện để cá nhân được phép khám bệnh, chữa bệnh theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023

Từ Điều 19 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023, các điều kiện và quy định liên quan đến việc cá nhân và tổ chức được phép thực hiện hoạt động khám bệnh và chữa bệnh tại Việt Nam được đề cập qua phần phân tích chi tiết dưới đây:

Điều kiện để cá nhân được phép hành nghề khám bệnh chữa bệnh từ ngày 01/1/2024 bao gồm:

- Cá nhân phải có giấy phép hành nghề đang còn hiệu lực: Điều này đòi hỏi cá nhân phải có giấy phép hành nghề y tế hiện đang có giá trị để họ có thể thực hiện hoạt động khám bệnh và chữa bệnh.

- Cá nhân phải đã đăng ký hành nghề, trừ trường hợp cá nhân không cần phải đăng ký hành nghề y tế theo quy định pháp luật.

- Cá nhân phải đáp ứng yêu cầu về sử dụng ngôn ngữ trong khám bệnh, chữa bệnh theo quy định: Tức là ngôn ngữ sử dụng mặc định là tiếng Việt, thông tin về khám bệnh, chữa bệnh cũng được ghi bằng ngôn ngữ đã đăng ký của người hành nghề nước ngoài và đồng thời phải được dịch sang tiếng Việt. Tuy nhiên, có một số trường hợp đặc biệt, người hành nghề nước ngoài (người Việt Nam định cư ở nước ngoài) có thể sử dụng ngôn ngữ khác tiếng Việt khi khám bệnh và chữa bệnh cho người bệnh trong các tình huống sau:

+ Người bệnh và người hành nghề cùng sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ hoặc có khả năng sử dụng chung ngôn ngữ.

+ Người bệnh là người nước ngoài và không thuộc trường hợp nêu trên.

+ Khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo theo đợt hoặc chuyển giao kỹ thuật chuyên môn với cơ sở y tế nước ngoài theo thỏa thuận hợp tác.

- Cá nhân phải có đủ sức khỏe để thực hiện công việc y tế theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.

- Cá nhân không được thuộc trường hợp bị cấm hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

Cá nhân được khám bệnh, chữa bệnh mà không cần đáp ứng điều kiện về giấy hành nghề, đăng ký hành nghề và ngôn ngữ trong khám chữa bệnh khi thuộc các trường hợp sau đây:

- Điều này áp dụng cho các học viên, sinh viên, học sinh đang học các khóa học trong lĩnh vực sức khỏe. Trong giai đoạn học tập và thực hành, họ được phép tham gia vào việc khám bệnh và chữa bệnh, nhưng phải được người hành nghề giám sát.

- Những nhân viên y tế làm việc tại các vùng thôn, bản và không có cơ sở khám bệnh riêng được phép khám bệnh và chữa bệnh trong phạm vi hoạt động của họ sau khi hoàn thành chương trình đào tạo theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.

- Những đối tượng được quy định cụ thể trong Điều 115 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023, và họ được phép khám bệnh và chữa bệnh mà không cần phải đáp ứng các điều kiện nêu trên.

- Chính phủ có thể quy định các đối tượng khác, ngoài các trường hợp đã nêu trước đó, được tham gia vào quá trình khám bệnh và chữa bệnh mà không cần phải tuân theo các điều kiện cụ thể.

Những người nước ngoài và người Việt Nam đã định cư ở nước ngoài và đã có giấy phép hành nghề y tế được cấp bởi cơ quan hoặc tổ chức có thẩm quyền của quốc gia nước ngoài:

- Người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài có thể tham gia vào việc khám bệnh và chữa bệnh nhưng chỉ dưới hình thức khám bệnh và chữa bệnh nhân đạo theo đợt. Điều này có thể áp dụng trong các tình huống cụ thể, có thể là phần của hợp tác y tế quốc tế hoặc trong các chương trình cụ thể.

- Người này cũng có thể tham gia vào các hoạt động hợp tác đào tạo trong lĩnh vực y khoa, bao gồm cả thực hành khám bệnh, chữa bệnh hoặc chuyển giao kỹ thuật chuyên môn liên quan đến việc khám bệnh và chữa bệnh, mà không cần phải tuân theo các điều kiện về giấy hành nghề hay đăng ký hành nghề.

Người tham gia cấp cứu tại cộng đồng mà không phải là cấp cứu viên ngoại viện:

- Người tham gia cấp cứu tại cộng đồng: Điều này áp dụng cho những người tham gia vào hoạt động cấp cứu tại các cộng đồng, tức là họ đang cố gắng cứu giúp những người gặp nạn hoặc cần cấp cứu trong môi trường bình thường ngoài các cơ sở y tế.

- Không phải là cấp cứu viên ngoại viện: Điều này loại trừ những người là cấp cứu viên ngoại viện, tức là những người có trách nhiệm cấp cứu tại các bệnh viện hoặc cơ sở y tế khác ngoài bệnh viện.

- Những người tham gia cấp cứu tại cộng đồng không cần phải tuân theo các yêu cầu cụ thể như: không cần phải có giấy phép hành nghề, đăng ký hành nghề y tế hoặc tuân theo các điều kiện quy định khác như người làm việc trong lĩnh vực y tế.

Tóm lại, trên đây là quy định các điều kiện và các trường hợp được phép hành nghề khám bệnh và chữa bệnh tại Việt Nam, bao gồm điều kiện về giấy phép hành nghề, đăng ký hành nghề, sử dụng ngôn ngữ, sức khỏe, và loại trừ các trường hợp không đáp ứng điều kiện.

 

2. Những trường hợp bị cấm khám bệnh, chữa bệnh

Từ Điều 20 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 liệt kê các trường hợp bị cấm hành nghề khám bệnh chữa bệnh. Dưới đây là phân tích chi tiết của nội dung này:

- Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực y tế, chẳng hạn như việc làm sai trong quá trình khám bệnh hoặc chữa bệnh, sẽ bị cấm hành nghề khám bệnh chữa bệnh.

- Người đang thi hành án treo hoặc án phạt cải tạo không giam giữ về vi phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực y tế cũng bị cấm hành nghề.

- Người bị kết án phạt tù có liên quan đến lĩnh vực y tế, ngay cả khi được tha tù trước thời hạn có điều kiện, vẫn sẽ bị cấm hành nghề trong thời gian thử thách.

- Trong trường hợp người đó đang trong thời gian thi hành án phạt tù hoặc đang phải tuân thủ biện pháp xử lý hành chính bắt buộc, chẳng hạn như điều trị cai nghiện hoặc giáo dục bắt buộc, thì họ cũng sẽ bị cấm hành nghề khám bệnh chữa bệnh.

- Nếu người đó đã bị cấm hành nghề bởi bản án hình sự có hiệu lực pháp luật hoặc bị hạn chế thực hiện hoạt động khám bệnh chữa bệnh theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, thì họ không được phép làm việc trong lĩnh vực y tế.

- Người mất khả năng hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận thức và làm chủ hành vi, hoặc có hạn chế về khả năng hành vi dân sự cũng bị cấm hành nghề khám bệnh chữa bệnh.

Tóm lại, nội dung này đặt ra các trường hợp cụ thể khi cá nhân sẽ bị cấm hành nghề khám bệnh chữa bệnh, đảm bảo rằng những người thực hiện công việc y tế đáp ứng các tiêu chuẩn đạo đức và chuyên môn kỹ thuật trong lĩnh vực y tế.

 

3. Những trường hợp cá nhân khám bệnh, chữa bệnh không cần đăng ký hành nghề y tế

Từ Điều 19 và Điều 36 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 xác định các trường hợp khi cá nhân không cần phải đăng ký hành nghề y tế để thực hiện hoạt động khám bệnh và chữa bệnh tại Việt Nam. Dưới đây là phân tích chi tiết của nội dung này:

- Hoạt động cấp cứu ngoài cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, trừ cấp cứu viên ngoại viện: Các cá nhân tham gia vào hoạt động cấp cứu ngoài cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không cần phải đăng ký hành nghề y tế. Tuy nhiên, cấp cứu viên ngoại viện vẫn cần đăng ký.

- Được cơ quan, người có thẩm quyền huy động, điều động tham gia hoạt động khám bệnh, chữa bệnh trong trường hợp xảy ra thiên tai, thảm họa, dịch bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A hoặc tình trạng khẩn cấp: Các cá nhân được huy động hoặc điều động bởi cơ quan hoặc người có thẩm quyền để tham gia vào hoạt động khám bệnh và chữa bệnh trong các tình huống khẩn cấp, như thiên tai, thảm họa hoặc dịch bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A, không cần đăng ký hành nghề y tế.

- Khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo theo đợt: Các cá nhân được tham gia vào việc khám bệnh và chữa bệnh nhân đạo theo đợt cũng không cần phải đăng ký hành nghề y tế.

- Khám bệnh, chữa bệnh trong quá trình chuyển giao kỹ thuật chuyên môn, hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật ở cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác trong thời gian ngắn hạn: Các cá nhân tham gia vào quá trình chuyển giao kỹ thuật chuyên môn hoặc hỗ trợ kỹ thuật chuyên môn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác trong thời gian ngắn hạn cũng không cần đăng ký hành nghề y tế.

- Trường hợp khác theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế: Bộ trưởng Bộ Y tế có quyền quy định các trường hợp khác mà cá nhân không cần phải đăng ký hành nghề y tế.

Tóm lại, nội dung trên xác định rõ các trường hợp đặc biệt khi cá nhân không cần phải đăng ký hành nghề y tế để thực hiện hoạt động khám bệnh và chữa bệnh, nhằm đảm bảo sự linh hoạt và hiệu quả trong quản lý y tế trong các tình huống khẩn cấp và đặc biệt.

Xem thêm: Những điểm mới của Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023

Luật Minh Khuê sẽ giải đáp thắc mắc nhanh chóng qua tổng đài 1900.6162 hoặc qua địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn ./.