1. Điều kiện diện tích tối thiểu tách thửa tại tỉnh Tuyên Quang

Để tách thửa đất tại Tuyên Quang phải đảm bảo các điều kiện chung được quy định tại Điều 188 Luật đất đai năm 2013 và Điều 5 Quyết định 16/2014/QĐ-UBND tỉnh Tuyên Quang:

- Thửa đất đã được cấp sổ đỏ, Trong thời hạn sử dụng đất; quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án; Đất không có tranh chấp;

- Thửa đất đề nghị được chia tách phải phù hợp với quy hoạch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

- Thửa đất mới được hình thành sau khi tách thửa phải có chiều rộng tối thiểu là 04 m; chiều sâu tối thiểu là 09 m tính từ chỉ giới hành lang bảo vệ toàn bộ công trình công cộng hoặc chỉ giới quy hoạch xây dựng được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

- Thửa đất mới được hình thành sau khi tách thửa có diện tích nhỏ hơn 36 m2 hoặc kích thước cạnh thửa không đáp ứng được yêu cầu theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 của quyết định này (quy định chiều rộng tối thiểu là 4 m, chiều sâu tối thiểu là 9m) nhưng trên đất đã có nhà riêng, ổn định từ trước ngày 01/01/2009 thì được thực hiện tách thửa theo quy định. Khi chủ sử dụng đất cải tạo hoặc xây dựng lại nhà ở phải tuân thủ theo quy định của pháp luật về xây dựng. 

- Trường hợp người sử dụng đất đề nghị tách thửa có diện tích nhỏ hơn 36 m2 để hợp thửa với thửa đất khác tạo thành thửa đất mới đảm bảo điều kiện về diện tích tối thiểu và kích thước thửa đất thì được thực hiện tách thửa.

 

2. Trường hợp không được áp dụng diện tích tách thửa tối thiểu tại Tuyên Quang

Trường hợp không được thực hiện tách thửa tại địa bàn tỉnh Tuyên Quang được quy định cụ thể tại Khoản 2 Điều 1 của Quyết định 16/2014/QĐ-UBND, cụ thể:

- Tách thửa do Nhà nước thu hồi một phần đất; thừa kế quyền sử dụng hoặc thừa kế tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật

- Tình nghĩa, nhà tình thương;

- Tách thửa khi thực hiện kết quả hòa giải thành hoặc quyết định giải quyết tranh chấp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 

3. Lưu ý về diện tích tách thửa tối thiểu tại Tuyên Quang

Thửa đất mới được hình thành sau khi tách thửa có diện tích nhỏ hơn 36 m2 hoặc kích thước cạnh thửa không đáp ứng được yêu cầu theo quy định nhưng trên đất đã có nhà ở riêng, ổn định trước ngày 01 tháng 01 năm 2009 thì được thực hiện tách thửa theo quy định. Khi chủ sở hữu đất cải tạo hoặc tự dựng lại nhà ở phải tuân thủ theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Trường hợp người sử dụng đất đề nghị tách thửa có diện tích nhỏ hơn 36 m2 để hợp thửa với thửa đất khác tạo thành thửa đất mới đảm bảo điều kiện về diện tích tối thiểu và kích thước thửa đất theo quy định thì được thực hiện tách thửa theo quy định. Với một tỉnh thành sẽ có quy định khác nhau về diện tích tối thiểu và không phải loại đất nào cũng được phép tách thửa. Còn trường hợp tách thửa phải tuân thủ các quy định của pháp luật.

 

4. Thủ tục tách thửa đất ở Tuyên Quang

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ tách thửa

Hồ sơ tách thửa theo Khoản 1 Điều 9 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT gồm:

- Đơn đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa theo mẫu số 11/ĐK;

- Bản gốc của sổ Đỏ, sổ hồng

- Đối với trường hợp tách thửa đất từ Giấy chứng nhận đã cấp chung cho nhiều thửa đất để cấp riêng một Giấy chứng nhận thì hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK. Đối với trường hợp thửa đất được tách ra từ Giấy chứng nhận đã cấp chung cho nhiều thửa đất để cấp riêng một Giấy chứng nhận thì không kê khai, không xác nhận các thông tin của Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo mẫu

+ Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.

 Đối với trường hợp thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất mà có thay đổi thông tin về pháp nhân, số giấy chưng minh nhân dân, số thẻ Căn cước công dân, địa chỉ trên Giấy chứng nhận đã cấp thì người sử dụng đất nộp thêm: Bản sao Giấy chứng minh nhân dân mới hoặc Giấy chứng minh quân đội mới hoặc thẻ căn cước công dân mới hoặc sổ hộ khẩu, giấy tờ chứng minh về thay đổi nhân thân đối với trường hợp thay đổi thông tin về nhân thân của người có tên trên Giấy chứng nhận. Trường hợp dữ liệu quốc gia về dân cư được chia sẻ và kết nối dữ liệu của các ngành, các lĩnh vực (trong đó có lĩnh vực đất đai) thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ sử dụng dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư mà không yêu cầu người nộp hồ sơ phải nộp bản sao Giấy chưng minh nhân dân hoặc Giấy chứng minh quân đội hoặc thẻ Căn cước công dân hoặc sổ hộ khẩu hoặc giấy tờ khác để chứng minh nhân thân.

Bước 2: Nộp hồ sơ và xử lý hồ sơ

Sau khi chuẩn bị xong hồ sơ theo quy định trên: cơ nhân, tổ chức, hộ gia đình, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại việt Nam nộp hồ sơ tại nơi tiếp nhận hồ sơ. trường hợp nhận hồ sơ chưa hợp lệ thì trong thời gian tối đa 03 ngày, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ sẽ thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định. Cơ quan tiếp nhận sẽ ghi đầy đủ thông tin vào Sổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, trao phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả chó người nộp hồ sơ.

Nơi tiếp nhận hồ sơ: Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất (nếu có nhu cầu hoặc bộ phận tiếp nhận hồ sơ của chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai hoặc bộ phận tiếp nhận và hẹn trả kết quả thủ tục hành chính (bộ phận một cửa) cấp huyện nơi có đất (nếu địa phương đã có bộ phận một cử này).

Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai/ Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện các công việc:

- Đo đạc địa chính để tách thửa đất;

- Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất đối với thửa đất mới tách, hợp thửa;

- Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất.

Trường hợp tách thửa do chuyển quyền sở dụng một phần thửa đất hoặc do giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, đấu giá đất hoặc do chia tách hộ gia đình, nhóm người sử dụng đất; do xử lý hợp đồng thế chấp, gọi vốn, kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất để thi hành án thì chi Nhánh văn phòng đăng ký đất đai thực hiện các công việc;

+ Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất;

+ Thực hiện thủ tục đăng ký biến động theo quy định đối với phần diện tích chuyển quyền; đồng thời xác nhận thay đổi vào giấy chứng nhận đã cấp hoặc trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đối với phần diện tích còn lại của thửa đất không chuyển quyền; chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai trao cho người sử dụng đất.

Thời gian tiến hành thủ tục tách thửa là không quá 15 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ. Trong đó, thời gian này sẽ không tính thời gian các ngày nghỉ lễ theo quy định của pháp luật, không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất, không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.

Ngoài ra, thời gian thực hiện sẽ thêm 10 ngày đối với các xã khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khắn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Sau đó trong vòng 03 ngày cơ quan có thẩm quyền sẽ trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Trên đây là toàn bộ nội dung liên quan đến vấn đề Điều kiện diện tích tối thiểu tách thửa tại Tuyên Quang. Nếu quý khách hàng có điều vướng mắc về nội dung bài viết hay bất kỳ vấn đề liên quan đến dịch vụ pháp lý khác vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến 24/7 qua số hotline1900.6162 để được đội ngũ Luật sư, chuyên viên tư vấn một cách cụ thể chi tiết về những thắc mắc của quý khách.