1. Bổ sung đối tượng cấp thẻ BHYT miễn phí

Nghị định 75/2023/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 03/12/2023, đã thực hiện bổ sung và sửa đổi một số quy định liên quan đến các đối tượng thuộc nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng Bảo hiểm Y tế (BHYT), như sau:

Bổ sung mới: Đối tượng được bổ sung mới bao gồm người dân tộc thiểu số đang thường trú tại các xã an toàn khu, vùng an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Để đủ điều kiện, những người này phải có thông tin được cập nhật trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu về cư trú. Đồng thời, họ không thuộc đối tượng quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 12 Luật Bảo hiểm Y tế.

Sửa đổi quy định về 02 đối tượng sau:

- Người thuộc diện hưởng trợ cấp, trợ giúp xã hội hằng tháng theo quy định của pháp luật về người cao tuổi, người khuyết tật và trợ giúp xã hội. Theo Nghị định 146/2018/NĐ-CP, đối tượng này được quy định hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng theo quy định của pháp luật về người cao tuổi, người khuyết tật và đối tượng bảo trợ xã hội.

- Người thuộc hộ gia đình nghèo theo chuẩn hộ nghèo giai đoạn 2022 - 2025 quy định tại Nghị định số 07/2021/NĐ-CP và các văn bản khác của cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế. Theo Nghị định 146/2018/NĐ-CP, đối tượng này là người thuộc hộ gia đình nghèo theo tiêu chí về thu nhập, người thuộc hộ nghèo đa chiều có thiếu hụt về Bảo hiểm Y tế, theo quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg và các Quyết định khác của cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

 

2. Thêm đối tượng được ngân sách hỗ trợ mức đóng BHYT

Theo Khoản 2 Điều 1 của Nghị định 75/2023/NĐ-CP, đã có sự sửa đổi và bổ sung các quy định liên quan đến nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng Bảo hiểm Y tế (BHYT) như sau:

Bổ sung mới:

Điều này bổ sung vào Nghị định 75/2023/NĐ-CP thông tin về người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại địa bàn các xã thuộc khu vực II, III, thôn đặc biệt khó khăn, thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020. Điều này áp dụng cho những xã không còn trong danh sách các xã khu vực II, III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025.

Sửa đổi quy định về 02 đối tượng sau:

- Đối tượng thứ nhất là người thuộc hộ gia đình cận nghèo theo chuẩn hộ cận nghèo giai đoạn 2022 - 2025, theo quy định tại Nghị định số 07/2021/NĐ-CP và các văn bản khác của cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế. Trước đó, Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định là người thuộc hộ gia đình cận nghèo theo tiêu chí chuẩn cận nghèo theo quy định của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

- Đối tượng thứ hai là người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình theo chuẩn hộ giai đoạn 2022-2025, theo quy định tại Nghị định số 07/2021/NĐ-CP và các văn bản khác của cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế. Trước đó, Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định là người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình theo quy định của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

 

3. Các đối tượng được hưởng BHYT 100%, 95%

Nghị định 75/2023/NĐ-CP đưa ra một điểm mới quan trọng về chính sách Bảo hiểm Y tế (BHYT), đặc biệt là điều chỉnh mức hưởng BHYT theo hướng bổ sung đối tượng được hưởng 100% và 95% chi phí khám bệnh, chữa bệnh. Chi tiết điều chỉnh này được thực hiện thông qua khoản 5 của Điều 1 trong nghị định.

Đối tượng được hưởng 100% chi phí:

- Người tham gia kháng chiến và bảo vệ Tổ quốc.

- Người dân các xã an toàn khu, vùng an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ hiện đang thường trú tại các xã an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Đối tượng này đã được cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú mà không thuộc đối tượng quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế.

Đối tượng được hưởng 95% chi phí:

- Vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc vợ khác đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo trường hợp nuôi con liệt sỹ đến tuổi trưởng thành hoặc chăm sóc cha đẻ, mẹ đẻ liệt sỹ khi còn sống hoặc vì hoạt động cách mạng mà không có điều kiện chăm sóc cha đẻ, mẹ đẻ liệt sỹ khi còn sống.

- Người phục vụ người có công đang sống ở gia đình, bao gồm: Người phục vụ Bà mẹ Việt Nam anh hùng; người phục vụ thương binh (tính cả thương binh loại B được công nhận trước 31/12/1993), người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học tổn thương từ 81%.

- Người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại địa bàn các xã thuộc khu vực II, III, thôn đặc biệt khó khăn, thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020 mà các xã này không còn nằm trong danh sách khu vực II, III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025. Điều này mang lại cơ hội lớn cho những đối tượng có đóng góp lớn cho đất nước và đồng thời tạo động lực cho việc duy trì sức khỏe cộng đồng.

 

4. Xuất trình CCCD, giấy tờ trên VNeID để khám, chữa bệnh

Nghị định 75/2023/NĐ-CP, việc cho phép xuất trình Chứng minh nhân dân (CCCD), giấy tờ trên VNeID khi đi khám, chữa bệnh là một cải tiến quan trọng mang lại thuận lợi cho người bệnh trong quá trình sử dụng quyền lợi Bảo hiểm Y tế (BHYT).

Quy định cụ thể:

- Khoản 6 Điều 1 của Nghị định 75/2023/NĐ-CP quy định rằng người tham gia BHYT khi khám bệnh, chữa bệnh có thể xuất trình thẻ BHYT có ảnh hoặc Chứng minh nhân dân (CCCD).

- Trong trường hợp thẻ BHYT không có ảnh, theo khoản 1 Điều 15 của Nghị định 146/2018/NĐ-CP, người bệnh cũng phải xuất trình được thẻ BHYT.

Xuất trình giấy tờ định danh điện tử mức độ 2:

- Đặc biệt, nếu thẻ BHYT không có ảnh, Nghị định 75/2023/NĐ-CP cho phép người bệnh xuất trình một trong các giấy tờ như giấy tờ tùy thân có ảnh do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp; giấy xác nhận của Công an cấp xã; giấy tờ khác có xác nhận của cơ sở giáo dục nơi quản lý học sinh, sinh viên; các giấy tờ chứng minh nhân thân hợp pháp khác.

Đặc biệt, Nghị định này còn cho phép người bệnh xuất trình giấy tờ được định danh điện tử mức độ 2. Điều này ánh sáng cho việc tích hợp giấy tờ y tế trên VNeID, nơi người bệnh có thể sử dụng hình ảnh giấy tờ trên đó để thực hiện các thủ tục khám, chữa bệnh và hưởng quyền lợi BHYT một cách thuận lợi.

 

5. Thay đổi quy định về mức hỗ trợ đóng BHYT từ ngân sách nhà nước

Nghị định 75/2023/NĐ-CP đã đưa ra những điều chỉnh quan trọng về đối tượng và mức hỗ trợ của ngân sách nhà nước đối với việc đóng Bảo hiểm Y tế (BHYT). Dưới đây là chi tiết về những thay đổi này:

Mở rộng nhóm được hỗ trợ 100% mức đóng BHYT:

- Theo quy định của Nghị định 75/2023/NĐ-CP, nhóm đối tượng được nhà nước hỗ trợ 100% mức đóng BHYT được mở rộng. Cụ thể, người thuộc hộ gia đình cận nghèo và đang cư trú trên địa bàn các huyện nghèo theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản khác của cơ quan có thẩm quyền sẽ được hỗ trợ 100% mức đóng BHYT.

- So với quy định trước đây trong khoản 1 Điều 8 Nghị định 146/2018/NĐ-CP, nơi chỉ quy định hỗ trợ 100% mức đóng BHYT đối với người thuộc hộ gia đình cận nghèo đang sinh sống tại các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP và các huyện được áp dụng cơ chế, chính sách theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP, quy định mới mở rộng rõ ràng hơn về đối tượng được hỗ trợ.

Thêm đối tượng được hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng BHYT:

- Nghị định 75/2023/NĐ-CP cũng thêm một đối tượng mới vào danh sách được hỗ trợ, đó là người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại địa bàn các xã khu vực II, III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020 mà các xã này không còn nằm trong danh sách các xã khu vực II, III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025.

- Đối tượng này sẽ được ngân sách nhà nước hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng BHYT, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn cho họ trong việc tiếp cận và sử dụng dịch vụ y tế. Thay đổi này nhấn mạnh sự chú trọng đặc biệt vào việc hỗ trợ các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn nhằm cải thiện đồng bảo y tế cộng đồng.

Liên hệ qua 1900.6162 hoặc lienhe@luatminhkhue.vn