Dự phòng đặc biệt là bổ sung vào dự trữ lỗ đối với các khoản cho vay được đánh giá khó đòi. Khi khoản vay thực sự được xóa, thì tài khoản dự trữ lỗ khoản cho vay và tổng số khoản cho vay được giảm theo. Những khoản cho vay này có các viễn cảnh thanh toán đáng ngờ, và dự kiến sẽ được xóa sổ như một khoản lỗ.