Dung tích xếp hàng (Shipping space) là khoảng không gian (thể tích) dùng để xếp đặt hàng hóa của một tàu biển. Thuật ngữ này còn được gọi là “stowage space”.

Thuật ngữ này còn được gọi là “shipping space”.