Đường Plim-xô (Plimsoll line) là đường (nước) chuyên chở mùa hè của tàu được sơn hai bên mạn tàu để chỉ độ sâu tối đa mà thân tàu có thể ngập trong nước tại vùng nước mùa hè (summer zone). Đường này được ký hiệu bằng chữ “S”. Thuật ngữ này còn được gọi là “summer marks” (đường (nước) chuyên chở mùa hè). Tìm hiểu them khái niệm “load line zone – Vùng hoạt động”.