1. Hoạt động cơ bản bài 92 Toán VNEN lớp 5

1.1. Câu 1

Đề bài: Chơi trò chơi "đổi số đo thời gian"

Đố nhau đổi số đo thời gian:

Chẳng hạn:  2,5 giờ = … giờ … phút

1 giờ 24 phút = … giờ

45 phút = … giờ.

Các bạn trong nhóm thay phiên nhau đố, có thể chỉ định một bạn trả lời. Những bạn khác làm trọng tài.

Gợi ý lời trả lời:

90 phút = 1 tiếng 30 phút

3/4 giờ = 45 phút

2 giờ 20 phút = 140 phút

185 phút = 3 giờ 5 phút

30 phút = 1/2 giờ

1 giờ 40 phút = 100 phút

 

1.2. Câu 2

Đề bài: Viết tiếp vào chỗ chấm trong bài giải của bài toán

Bài toán đã cho: Một ô tô đi trong 4 giờ với vận tốc 40km/giờ. Tính quãng đường đi được của ô tô

Bài giải:

Quãng đường ô tô đi được trong 4 giờ là:

40 × 4 = … (km)

Đáp số : …

Gợi ý trả lời:

Bài giải:

Quãng đường ô tô đã đi được trong 4 giờ là: 

40 x 4 = 160 (km)

Đáp số: 160 km

 

1.3. Câu 3

Đề bài: Đọc kĩ nhận xét và nghe thầy/ cô giáo hướng dẫn: Muốn tính quãng đường ta lấy vận tốc nhân với thời gian. Ta có: s = v x t

Gợi ý kiến thức:

Trong đó:

  • s là quãng đường đi được
  •  v là vận tốc di chuyển
  • t là thời gian di chuyển trên quãng đường s với vận tốc v

Các bạn học sinh cần phải lưu ý về đơn vị đo thời gian, quãng đường tương ứng khi làm bài. Cụ thể: nếu vận tốc (v) được tính theo km/giờ thì thời gian (t) phải được xác định theo đơn vị là giờ, quãng đường (s) phải được xác định theo ki lô mét (km)

 

1.4. Câu 4

Đề bài: Viết tiếp vào chỗ chấm trong bài giải của bài toán

Một người đi bộ với vận tốc 6km/giờ trong 1 giờ 30 phút. Tính quãng đường người đó đã đi được.

Bài giải 1 giờ 30 phút = … giờ

Quãng đường người đó đã đi được là : …………………

Đáp số : ……

Gợi ý trả lời: Áp dụng công thức tính quãng đường phía trên ta được

Bài giải:

Đổi 1 giờ 30 phút = 1,5 giờ

Quãng đường người đó đã đi được là:

6 x 1,5 = 9 (km)

Đáp số: 9 km

 

1.5. Câu 5

Đề bài: Viết số thích hợp vào chỗ chấm

a) Một máy bay bay với vận tốc 800km/giờ trong 3 giờ. Như vậy, máy bay đã bay được quãng đường là :… ×… = … (km).

b) Một ô tô đi với vận tốc 60km/ giờ trong 1,2 giờ. Như vậy ô tô đã đi được quãng đường là : … × … = … (km).

c) Một con thỏ chạy với vận tốc 14m/giây trong 1 phút. Như vậy con thỏ đã chạy được quãng đường là : … × … = … (m).

Gợi ý trả lời: Dựa vào công thức tính quãng đường được thầy cô hướng dẫn để hoàn thành câu trả lời

a) Một máy bay bay với vận tốc 800km/giờ trong 3 giờ. Như vậy, máy bay đã bay được quãng đường là: 800 x 3 = 2400 km

b) Một ô tô đi với vận tốc 60km/ giờ trong 1,2 giờ. Như vậy ô tô đã đi được quãng đường là: 60 x 1,2 = 72 km

c) Một con thỏ chạy với vận tốc 14m/giây trong 1 phút. Như vậy con thỏ đã chạy được quãng đường là: 14 x 60 = 840 m.

 

2. Hoạt động thực hành bài 92 Toán VNEN lớp 5

2.1. Câu 1

Đề bài: Viết vào chỗ trống theo mẫu

V 24,5 km/giờ 15m/giây 4cm/phút 900km/giờ
t 4 giờ 9 giây 5 phút 40 phút
s 98 km      

Gợi ý đáp án:

Áp dụng công thức tính quãng đường bằng vận tốc nhân với thời gian (chú ý về đơn vị tương ứng của quãng đường và thời gian). Theo đó

- Quãng đường ở cột thứ ba là : 15 × 9 = 135 (m)

- Quãng đường ở cột thứ tư là : 14 × 5 = 70 (cm)

- Quãng đường ở cột thứ năm được tính như sau: 

Quy đổi : 40 phút = 2/3 giờ

Quãng đường dài số km là : 900 × 2/3 = 600 (km) 

Như vậy, dựa vào các đáp án trên ta có bảng hoàn chỉnh như sau

V 24,5 km/h 15 m/giây 14 cm/phút 900 km/giờ
t 4 giờ 9 giây 5 phút 40 phút
s 98 km 135m 70cm 600km

 

2.2. Câu 2

Đề bài: Một tàu đánh cá đi với vận tốc 20km/giờ. Tính quãng đường tàu đi được trong 2,5 giờ. 

Tóm tắt đề bài: Một tàu đánh cá có 

v = 30 km/giờ  

t = 2,5 giờ

s = ? km

Gợi ý đáp án:

Áp dụng công thức tính quãng đường bằng vận tốc nhân với thời gian ta được:

Quãng đường mà tàu đánh các đã di chuyển được trong 2,5 giờ đồng hồ là:

20 x 2,5 = 50 km

Đáp số: 50 km

 

2.3. Câu 3

Đề bài: Một con ngựa chạy với vận tốc 32km/giờ. Tính quãng đường chạy được của con ngựa trong 1 giờ 15 phút ?

Tóm tắt đề bài: Một con ngựa đo được

v = 32km/giờ

t = 1,25 giờ

s= ? km

Gợi ý trả lời: Để giải được bài toán này, ta cần phải quy đổi đơn vị thời gian sang giờ, và áp dụng công thức tính vận tốc nhân với thời gian để tính được quãng đường di chuyển.

Quy đổi thời gian ta được: 1 giờ 15 phút = 1,25 giờ.

Như vậy, quãng đường mà con ngựa đó chạy được trong 1,25 giờ đồng hồ dài số km  là :

32 × 1,25 = 40 (km)

Đáp số: 40km

 

2.4. Câu 4

Đề bài: Một con chuột túi có thể di chuyển với vận tốc 14m/giây. Tính quãng đường di chuyển được của chuột túi trong 2 phút 10 giây?

Tóm tắt đề bài: Một con chuột túi di chuyển

v= 14 m/giây

t = 130 giây

s= ? m

Gợi ý trả lời: Đổi đơn vị đo thời gian sang đơn vị là giây, sau đó áp dụng công thức tính quãng đường di chuyển bằng vận tốc nhân với thời gian. Theo đó:

Quy đổi thời gian: 2 phút 10 giây = 130 giây

Quãng đường đã di chuyển được của con chuột túi trong 2 phút 10 giây là:

14 × 130 = 1820 (m)

Đáp số: 1820m.

 

3. Hoạt động ứng dụng bài 92 Toán VNEN lớp 5

Đề bài: Ta có thể vận dụng kiến thức đã học để tính quãng đường nào đó mà không cần phải đo độ dài

Ví dụ mẫu: Hoa đi xe đạp từ nhà em sang nhà bà ngoại với vận tốc 150m/phút. Hoa đi mất 15 phút thì đến nhà bà. Hỏi quãng đường từ nhà Hoa sang nhà bà dài bao nhiêu km?

Bài giải:

Quãng đường từ nhà Hoa sang nhà bà dài số m là:

150 x 15 = 2250 (m) = 2,25(km)

Đáp số: 2,25km

 

4. Một số bài tập củng cố kiến thức (có đáp án chi tiết)

Chú ý, từ công thức tính quãng đường s = vận tốc (v) x thời gian (t), thì từ công thức này có thể suy ra cách tìm vận tốc và thời gian khi biết các số đo còn lại.

Bài tập 1: Một con chuột đồng chạy trong 20 phút với vận tốc không thay đổi, nó đã đi được một quãng đường dài 16,8km. Hãy tính vận tốc của con chuột túi.

Lời giải: 

Ta có thời gian = quãng đường/ vận tốc (t = s/v)

Với thời gian t = 20 phút và quãng đường s = 16,8km. Tính được vận tốc là:

Vận tốc v = s / t = 16,8 : 20 = 0,84 km/phút

Đáp số: Vận tốc của con chuột đồng là 0,84 km/phút. 

Bài tập 2: Một người đi bộ với vận tốc 4,5 km/giờ và đi hết quãng đường AB có chiều dài 11,25km. Hãy tính thời gian mà người đó mất để đi hết quãng đường AB.

Lời giải: áp dụng công thức quãng đường = vận tốc x thời gian

Với vận tốc v = 4,5 km/giờ và quãng đường s = 11,25km

Ta có: Thời gian t = s / v = 11,25 : 4,5 = 2,5 giờ

Đáp số: Người đó mất 2,5 giờ để đi hết quãng đường AB.

Bài tập 3: Một con đại bàng bay với vận tốc 90km/giờ trong 50 phút. Hãy tính độ dài quãng đường mà đại bàng đã bay qua.

Lời giải: Cần lưu ý đổi đơn vị thời gian tương ứng để tính toán

Chuyển đổi 1 giờ thành 60 phút, suy ra v = 90km / 60 phút = 1,5km/phút

Độ dài quãng đường mà đại bàng bay qua là: s = v * t = 1,5 x 50  = 75km

Như vậy đại bàng bay qua được 75 km

Để có thêm những thông tin về chủ đề này bạn có thể tham khảo thêm bài chia sẻ Toán lớp 5 trang 139, 140 Luyện tập vận tốc có đáp án chi tiết của Luật Minh Khuê.  Trên đây là những giải đáp, thông tin mà Luật Minh Khuê muốn gửi tới các bạn, chúc các bạn học sinh học tập hiệu quả và đạt được nhiều thành tích cao trong học tập, thi cử. Cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi.