1. Khái niệm Giao dịch phi tiền tệ (NONMONEYTARY TRANSACTION)

Giao dịch phi tiền tệ (NONMONETARY TRANSACTION) là bất kỳ giao dịch nào không có giá trị bằng tiền hoặc dẫn đến việc chuyển tiền, như thay đổi tên và địa chỉ, một thông báo thay đổi của trung tâm thanh toán bù trừ tự động (ACH) hoặc thông báo trước của ACH. Đây là những giao dịch không liên quan đến tiền, được yêu cầu trước khi tiến hành giao dịch tín dụng tại trung tâm thanh toán bù trừ tự động, như ký gửi trực tiếp tiển lương hoặc lợi tức. Vậy đối tượng của giao dịch này sẽ là tất cả những gì không liên quan đến tiền tệ nhưng mang lại lợi ích gián tiếp cho doanh nghiệp và đối tượng của giao dịch phi tiền tệ còn được gọi là tài sản phi tiền tệ.

Tài sản phi tiền tệ là tài sản mà chủ sở hữu nắm giữ mà không thể xác định chính xác giá trị khi qui đổi ra thước đo tiền tệ. Đây là những tài sản có giá trị tiền tệ có thể dao động và thay đổi đáng kể theo thời gian. Các mặt hàng phi tiền tệ có thể có tính chất đa dạng. Nhiều thứ khác nhau có thể được coi là tài sản phi tiền tệ. Một trích dẫn phổ biến nhất là tài sản, có thể bao gồm nhà máy và thiết bị cho các công ty thương mại và bất kỳ tài sản cá nhân nào mà một cá nhân sở hữu. Tuy nhiên, nội dung của bài viết này sẽ tập trung vào phân tích giao dịch phi tiền tệ của doanh nghiệp và đối tượng phi tiền tệ thuộc sở hữu của doanh nghiệp.

2. Nội dung của Giao dịch phi tiền tệ (NONMONEYTARY TRANSACTION)

Khi xem xét tài sản phi tiền tệ, chúng ta so sánh với tài sản tiền tệ. Tài sản tiền tệ luôn là tài sản hữu hình. Tài sản hiện tại cũng rơi vào phân loại tiền tệ. Các ví dụ đủ điều kiện là tài sản tiền tệ như tiền mặt, đầu tư ngắn hạn, tiền gửi và tài khoản ngân hàng, tài khoản đầu tư (bao gồm cả đầu tư ròng cho thuê, đầu tư vào chứng khoán nợ và thậm chí là tài sản thuế hoãn lại). Hoặc một tài sản khác được coi là tiền tệ là các khoản phải thu, hoặc ghi chú phải thu. Đây là một lời hứa thanh toán từ một cá nhân, có khả năng xảy ra trong một khoảng thời gian ngắn.

Tài sản phi tiền tệ điển hình của một công ty bao gồm cả tài sản vô hình (bản quyền, bằng sáng chế và lợi thế thương mai) và tài sản hữu hình (nhà cửa, vật kiến trúc, máy móc, thiết bị và hàng tồn kho). Hoặc tài sản vô hình khác như bằng sáng chế, bản quyền, nhượng quyền thương mại, thiện chí, thương hiệu và tên thương mại. Những loại tài sản này có thể khó xác định giá trị nhưng thường được khấu hao vào chi phí trên 5 đến 40 năm (trừ thiện chí). Đầu tư vào công ty liên kết và đầu tư vốn cổ phần, như cổ phiếu, cũng được coi là tài sản phi tiền tệ. Tài sản sinh học cũng sẽ được coi là rơi vào nhóm này. Các mục như tiền ứng trước và trả trước và thậm chí giá trị của các trang web rất khó xác định là tiền tệ hoặc phi tiền tệ về bản chất. Những tài sản này có giá trị hiện tại không phải lúc nào cũng rõ ràng vì nó thay đổi theo thời gian phù hợp với điều kiện kinh tế và thị trường. Ví dụ như: Một công ty chuyên sản xuất về mặt hàng may mặc phải thực hiện cạnh tranh trên thị trường làm thay đổi giá trị tiền tệ của hàng tồn kho của công ty khi công ty điều chỉnh giá thị trường để đáp ứng với cạnh tranh về giá từ các công ty khác hoặc theo nhu cầu đối với các sản phẩm của công ty. Bên cạnh đó, các yếu tố kinh tế chung như lạm phát hoặc giảm phát cũng tác động đến giá trị của các tài sản phi tiền tệ như hàng tồn kho hoặc trang thiết bị sản xuất.

Không phải lúc nào cũng rõ ràng về việc một tài sản là tài sản tiền tệ hay phi tiền tệ. Yếu tố quyết định trong các trường hợp đó là liệu giá trị của tài sản có thể được chuyển đổi thành tiền trong một khoảng thời gian rất ngắn. Nếu nó có thể được chuyển đổi thành tiền mặt một cách dễ dàng, tài sản được coi là một tài sản tiền tệ. Nếu nó không thể dễ dàng chuyển đổi thành tiền mặt hoặc tiền mặt tương đương trong ngắn hạn, thì nó được coi là một tài sản phi tiền tệ.

3. Đặc điểm của Giao dịch phi tiền tệ (NONMONEYTARY TRANSACTION)

- Tính thanh khoản.

Thanh khoản đề cập đến khả năng tài sản được bán nhanh chóng và mất giá trị tối thiểu. Một tài sản kém thanh khoản là một tài sản không dễ bán trừ khi có sự giảm giá mạnh, mặc dù đôi khi không ở bất kỳ giá nào. Điều này có thể là do sự không chắc chắn về giá trị của nó hoặc thiếu thị trường mà nó được giao dịch thường xuyên. Thanh khoản không nhất thiết là một điều cố định mặc dù; nhà đầu cơ và nhà tạo lập thị trường có thể đóng góp vào tính thanh khoản của bất kỳ thị trường nào. Thanh khoản của tài sản ảnh hưởng đến giá của họ hoặc lợi nhuận dự kiến. Về cơ bản, thanh khoản của một tài sản càng cao thì giá của nó càng cao, nhưng lợi nhuận kỳ vọng của nó càng thấp. Quản lý thanh khoản là một quá trình hàng ngày, mặc dù điều này thanh khoản của tài sản tiền tệ và phi tiền tệ hiếm khi thay đổi.

Có nhiều sự khác biệt trong các loại tài sản phi tiền tệ, thanh khoản tồn tại. Một số sẽ được coi là đầu tư dài hạn, một số khác là tài sản cố định, chẳng hạn như tài sản và thiết bị, trong khi một số khác là vô hình (bằng sáng chế, thiện chí, v.v.) và giống như tài sản tiền tệ, cũng có tài sản phi tiền tệ hữu hình. Chúng có thể bao gồm bất cứ nơi nào từ tác phẩm nghệ thuật, vàng, rượu vang, các tòa nhà và bất động sản.

- Chuyển đổi tiền mặt/ thay đổi giá trị

Một sự khác biệt lớn khác giữa tài sản tiền tệ và phi tiền tệ nằm ở cách chúng được định lượng và cách thay đổi giá trị. Nếu như tài sản tiền tệ dễ dàng chuyển đổi thành giá trị đồng đô la. Tài sản phi tiền tệ có thể chủ quan hơn một chút trong định giá của chúng. Điều này đặc biệt đúng đối với những tài sản vô hình, như công nghệ độc quyền hoặc bất kỳ loại tài sản trí tuệ nào khác.

Sự khác biệt khác cũng xảy ra như là một phần của quá trình chuyển đổi tiền mặt. Mặc dù tài sản tiền tệ có thể dễ dàng định lượng như một lượng đô la cố định, nhưng tài sản phi tiền tệ có thể thay đổi nhiều hơn theo thời gian xảy ra phù hợp với điều kiện kinh tế và thị trường và bất kỳ lực lượng nào khác có thể ảnh hưởng đến giá trị.

4. Một số vấn đề lưu ý của Giao dịch phi tiền tệ (NONMONEYTARY TRANSACTION)

Các giao dịch phi tiền tệ đặt ra một loạt các vấn đề về bản chất của một mối quan hệ giao dịch hoặc kinh doanh. Không có gì lạ khi đạo đức, phẩm hạnh và pháp lí không có ranh giới rõ ràng khi không có sự hiện diện của tiền trực tiếp tới một cuộc giao dịch nên chỉ xem tiền là phương tiện trao đổi phổ biến.

Bản chất của kinh doanh là sinh lời, để mong rằng một bên cung cấp giá trị cho bên kia và mong đợi được đáp lại bằng một nguồn lợi nhuận của đối phương đem lại. Tuy nhiên, kì vọng này không phải lúc nào cũng là tiền. Chẳng hạn như trong chính trị (lĩnh vực thường liên quan chặt chẽ tới việc kinh doanh) các chính trị gia thường chấp nhận hoặc tham gia vào các giao dịch phi tiền tệ. Các giao dịch này thường rất hấp dẫn đối với một người biếu tặng không mong đợi lợi ích hoàn lại.

Các giao dịch phi tiền tệ nếu quá khác biệt so với các giao dịch hành chính thông thường có thể nhanh chóng rơi vào tình thế khó khăn. Thành ngữ Latin tóm lược gọn nhất cho việc này là "cái này đổi lấy cái kia". Một bên phát triển để mong đợi đổi lấy một ân huệ nào đó trả lại, mà về bản chất không nhất thiết phải là tiền.

5. Các loại Giao dịch phi tiền tệ (NONMONEYTARY TRANSACTION)

Có hai loại giao dịch phi tiền tệ có thể là tương hỗ hoặc không tương hỗ.

Các giao dịch phi tiền tệ tương hỗ (hai chiều) liên quan đến hai hoặc nhiều bên trao đổi hàng hóa, dịch vụ hoặc tài sản phi tiền tệ.

Các giao dịch phi tiền tệ không tương hỗ (một chiều) liên quan đến việc chuyển hàng hóa, dịch vụ hoặc tài sản từ bên này sang bên khác, chẳng hạn như một doanh nghiệp quyên góp bằng hiện vật thời gian tình nguyện của nhân viên hoặc các mặt hàng có tính vật chất cho một tổ chức khác.

6. Xu hướng phát triển hiện nay của Giao dịch phi tiền tệ (NONMONEYTARY TRANSACTION)

Hiện nay, các doanh nghiệp đang có xu hướng hoạt động các sản phẩm là đối tượng của giao dịch phi tiền tệ. Mặc dù các tài sản này không trực tiếp tạo ra lợi nhuận như lĩnh vực tài chính ngân hàng, kinh doanh hàng hóa,.... nhưng nhờ có những tài sản phi tiền tệ và giao dịch của nó mà xã hội có cơ hội được phát triển do sự sáng tạo và sức cạnh tranh của các doanh nghiệp.

Tuy nhiên, cần hiểu bản chất rằng: nhờ vào tiền tệ mà giao dịch phi tiền tệ có cơ hội được hình thành và phát triển. Do lợi nhuận chính là mục tiêu để các cá nhân/ tổ chức hình thành các ý tưởng về các tài sản phi tiền tệ. Các đối tượng của giao dịch phi tiền tệ như nhà cửa, vật kiến trúc, máy móc, thiết bị và hàng tồn kho hay bằng sáng chế, bản quyền, nhượng quyền thương mại,... trở thành các công cụ, phương tiện, địa điểm,... để tạo điều kiện cá nhân/ tổ chức thực hiện việc sản xuất, kinh doanh hay đầu tư mở rộng nguồn lợi cho họ. Do chính nguyên nhân này, xu hướng phát triển của giao dịch phi tiền tệ ngày càng cao.

Có thể thấy, Giao dịch phi tiền tệ là "bước đệm" giúp cho các doanh nghiệp trực tiếp tìm kiếm nguồn lợi nhuận. Dù không trực tiếp sinh lời cho họ nhưng với nguyên lý "trao đổi" giữa các doanh nghiệp là xu hướng phát triển chung của thế giới (tính hợp tác hữu nghị), các giao dịch phi tiền tệ (Nonmoneytary Transaction) sẽ có cơ hội được phát triển mạnh hơn nữa trong thời gian tới.

Bài viết trên đây là một số tìm hiểu của người viết về Giao dịch phi tiền tệ (Nonmoneytary Transaction). Hi vọng có thể giúp giải đáp các thắc mắc của bạn đọc về vấn đề này!

Để được hỗ trợ các vấn đề pháp lý khác, quý khách vui lòng liên hệ tổng đài tư vấn 1900.6162 .

Trân trọng!