1. Giáo dục phổ thông là gì?

Căn cứ theo điều 6 Luật giáo dục năm 2019 thì giáo dục phổ thông bao gồm giáo dục tiểu học, giáo dục trung học cơ sở và giáo dục trung học phổ thông. Như vậy thì giáo dục phổ thông là giáo dục ở ba cấp học là tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. Đối với mỗi cấp học lại có những yêu cầu khác nhau về chất lượng và nội dung đào tạo, sao cho phù hợp với từng đối tượng đào tạo. 

Giáo dục phổ thông được chia thành giai đoạn giáo dục cơ bản và giáo dục định hướng nghề nghiệp. 

- Giáo dục cơ bản bao gồm cấp học tiểu học và cấp học trung học cơ sở

- Giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp là cấp học trung học phổ thông. Học sinh trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp được học khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông. 

 

2. Giáo dục phổ thông là cấp mấy? Độ tuổi của giáo dục phổ thông. 

Căn cứ theo điều 28 luật giáo dục năm 2019 thì cấp học và độ tuổi của giáo dục phổ thông được quy định như sau:

- Giáo dục tiểu học được thực hiện trong 05 năm, từ lớp một cho đến lớp năm và độ tuổi của học sinh theo học vào lớp một sẽ là 06 tuổi và được tính theo năm; Khi vào năm đó mà trẻ được 06 tuổi thì trẻ có thể theo học tiểu học. 

- Giáo dục trung học cơ sở thì được thực hiện trong vòng 04 năm, bắt đầu từ lớp sáu cho đến lớp 9. Và để bắt đầu chương trình học ở trung học cơ sở thì bắt buộc bạn phải hoàn thành chương trình giáo dục ở cấp tiểu học. Tuổi của học sinh vào lớp sáu là 11 tuổi và tính theo năm, vào năm đó mà học sinh là 11 tuổi thì đủ độ tuổi tham gia học trung học ở sở.

- Giáo dục trung học phổ thông, với cấp đào tạo trung học phổ thông hay còn gọi là cấp ba thì học sinh sẽ được đào tạo trong vòng 03 năm từ lớp 10 cho đến lớp 12. Học sinh khi vào học lớp 10 thì phải hoàn thành chương trình học ở cấp học trung học cơ sở, nếu chưa hoàn thành lớp học ở trung học cơ sở thì bạn chưa đủ điều kiện để theo học ở cấp học trung học phổ thông. Tuổi của học sinh vào học lớp mười là 15 tuổi và được tính theo năm. Đây là độ tuổi phổ biến để học sinh bước vào lớp 10, tuy nhiên thì độ tuổi này có thể cao hơn. 

Quy định về trường hợp học sinh học vượt cấp, học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định bao gồm:

- Học sinh học vượt lớp trong trường hợp phát triển sớm về trí tuệ

- Thứ hai là trường hợp học sinh học ở độ tuổi cao hơn quy định trong trường hợp học sinh học lưu ban, học sinh học ở vùng có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn, học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh là người khuyết tật, học sinh kém phát triển về thể lực hoặc trí tuệ, học sinh mồ côi không nơi nương tựa, học sinh thuộc hộ nghèo, học sinh ở nước ngoài về nước và trường hợp khác theo quy định của pháp luật

Như vậy thì quy định về độ tuổi tham gia các cấp học cũng đã được quy định một cách cụ thể, tuy nhiên thì cũng có những trường hợp mà họ tham gia đào tạo ở các cấp học không đúng như pháp luật quy định, cụ thể đó là pháp luật có quy định ngoại lệ với đối tượng mà họ học vượt lớp do họ phát triển sớm về trí tuệ, còn những đối tượng mà độ tuổi học theo học cao hơn so với quy định, tức là có thể do họ thực hiện bảo lưu, bị lưu ban hoặc là do điều kiện khác quan mà đi học trễ hơn, những trường hợp vậy thì vẫn có thể theo học như bình thường và không có trái với quy định của pháp luật. Bởi đây là quy định đảm bảo quyền được học tập của công dân. 

 

3. Mục tiêu của việc xây dựng giáo dục phổ thông.

Căn cứ theo điều 29 của luật giáo dục 

Mục tiêu của giáo dục phổ thông được quy định rất rõ ràng trong luật giáo dục năm 2019 theo đó thì mục tiêu của giáo dục phổ thông sẽ được định hướng cụ thể mục tiêu của giáo dục là gì từ đó để có định hướng cụ thể phát triển giáo dục. 

Giáo dục phổ thông nhằm phát triển toàn diện cho người học về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ, kỹ năng cơ bản, nhằm phát triển năng lực cá nhân, tính năng động và sáng tạo; hình thành nhân cách của con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa và trách nhiệm công nhân; chuẩn bị cho người học tiếp tục học chương trình giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp hoặc là tham gia lao động, xây dựng và bảo vệ tổ quốc. 

Cụ thể đối với mục tiêu giáo dục của tiểu học thì nhằm hình thành cơ sở ban đầu cho sự phát triển về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mĩ và năng lực của học sinh, chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học trung học cơ sở. 

Mục tiêu giáo dục của trung học cơ sở là nhằm củng cổ và phát triển kết quả của giáo dục tiểu học; bảo đảm cho học sinh có học vấn phổ thông nền tảng, hiểu biết cần thiết tối thiểu về kỹ thuật và hướng nghiệp để tiếp tục học trung học phổ thông hoặc chương trình giáo dục nghề nghiệp

Mục tiêu của giáo dục trung học phổ thông thì là nhằm trang bị kiến thức công dân; bảo đảm cho học sinh củng cố và phát triển kết quả giáo dục trung học cơ sở; hoàn thiện học vấn phổ thông và có hiểu biết thông thường về kỹ thuật, hướng nghiệp; có điều kiện để phát huy năng lực cá nhân để lựa chọn hướng phát triển, tiếp tục học chương trình học giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp hoặc tham gia lao động, xây dựng và bảo vệ tổ quốc. 

 

4. Yêu cầu về nội dung, phương pháp giáo dục phổ thông. 

căn cứ tại điều 30 Luật giáo dục năm 2019. 

Nhằm để thực hiện hoạt động giáo dục một cách tốt nhất và hiệu quả thì việc thực hiện giáo dục đối với mọi cấp học phải tuân theo những yêu cầu về nội dung và phương pháp giáo dục phổ thông của luật giáo dục năm 2019. Tránh những tình trạng là các cấp học không tuẩn thủ quy định hoặc là thực hiện giáo dục một cách qua loa, không đem lại hiệu quả tốt nhất trong hoạt động giáo dục thì pháp luật giáo dục cũng đã đưa ra những quy định để các trường có thể áp dụng và tuân thủ theo. Nhằm ngày càng nâng cao chất lượng giáo dục của nước ta. 

Nội dung giáo dục phổ thông phải là bảo đảm tính phổ thông, cơ bản ,toàn diện, hướng nghiệp và có hệ thống; gắn với thực tiễn cuộc sống, phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi của học sinh, đáp ứng mục tiêu giáo dục ở mỗi cấp học.

Tại khoản 2 điều 30 thì yêu cầu về nội dung giáo dục phổ thông ở các cấp học được quy định như sau:

- Một là giáo dục tiểu học phải bảo đảm cho học sinh nền tảng và phát triển toàn diện về thể chất, tính cảm, kỹ năng xã hội; có hiểu biết đơn giản, cần thiết về tự nhiên, xã hội và con người; có nhận thức đạo đức xã hội; có kỹ năng cơ bản về nghe, nói, đọc, viết và tính toán; có thói quen rèn luyện thân thể, giữ  gìn vệ sinh; có hiểu biết ban đầu về hát, múa, âm nhạc, kỹ thuật. 

- Hai là đối với giáo dục trung học cớ ở thì là nội dung phải củng cố, phát triển những nội dung đã được học ở tiểu học, bảo đảm cho học sinh có hiểu biết phổ thông cơ bản về toán, tiếng việt, lịch sử dân tộc, các môn về khoa học xã hội, khoa học tự nhiên. Thông thường thì những yêu cầu nắm bắt những kiến thức này ở bậc tiểu học là không cao, cho nên đến bậc học trung học cơ sở thì sẽ phát triển thêm những thông tin này. Có hiểu biết cần thiết tối thiểu về kĩ thuật và hướng nghiệp.

- Ba là đối với giáo dục phổ thông thì ở cấp học này sẽ cũng cổ, phát triển nội dung đã học ở trung học cơ sở, hoàn thành nội dung giáo dục phổ thông; bảo đảm chuẩn kiến thức phổ thông cơ bản, toàn diện và hướng nghiệp cho học sinh, có nội dung nâng cao ở một số môn học để phát triển năng lực, đáp ứng nguyện vọng của học sinh. 

Còn về phương pháp thì phương pháp giáo dục phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động và sáng tạo của học sinh sao cho phù hợp với đặc trưng của từng môn học, lớp học và đặc điểm đối tượng của từng học sinh, bồi dưỡng phương pháp tự học, húng thú học tập, kỹ năng hợp tác khả  năng tư duy độc lập; phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực của chính người học; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông vào quá trình giáo dục. 

Chủ yếu những yêu cầu về nội dung và phương pháp đào tạo thì nhằm định hướng và nâng cao chất lượng đào tạo, khi có những yêu cầu cơ bản như vậy trong từng cấp học thì bản thân những giáo viên họ có thể xây dựng được chương trình bài giảng sao cho phù hợp. Để mà khi bước vào cấp học mới thì bản thân học sinh đã có nền tảng phù hợp đáp ứng được cấp đào tạo cao hơn. 

Trên đây là toàn bộ những nội dung có liên quan đến giáo dục phổ thông. Mong rằng những thông tin trên mà chúng tôi cung cấp có thể giúp ích cho các bạn trong việc tìm hiểu về giáo dục phổ thông, hoặc là thực hiện tốt những nhiệm vụ của bản thân mình trong công tác giáo dục và đào tạo. Nếu còn có những vấn đề gì thắc mắc có liên quan đến hoạt động giáo dục thì các bạn có thể tiến hành liên hệ với chúng tôi thông qua số điện thoại của tổng đài 19006162 để được tư vấn hỗ trợ một cách nhanh chóng nhất có thể.