1. Giới thiệu tác giả

Giáo trình Luật Hành chính Việt Nam (Trường Đại hoc Luật Thành phố Hồ Chí Minh) do tập thể tác giả là giảng viên trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh biên soạn.

Chủ biên:

TS. Nguyễn Cảnh Hợp

ThS. Nguyễn Thị Nhàn

ThS. Nguyễn Văn Thạch

ThS. Trần Thị Kim Liễu

ThS. Nguyễn Thị Thiện Trí

Tham gia biên soạn:

PGS.TS. Nguyễn Cửu Việt

2. Giới thiệu hình ảnh sách

Giáo trình Luật Hành chính Việt Nam (Trường Đại hoc Luật Thành phố Hồ Chí Minh)

Giáo trình Luật Hành chính Việt Nam (Trường Đại hoc Luật Thành phố Hồ Chí Minh)

Nhà xuất bản Hồng Đức

3. Tổng quan nội dung sách

Luật hành chính Việt Nam là tổng thể những quy phạm pháp luật điều chỉnh những quan hệ chấp hành và điều chỉnh những quan hệ chấp hành và điều hành phát sinh, phát triển trong lĩnh vực tổ chức và hoạt động hành chính nhà nước. Những quy phạm pháp luật hành chính là công cụ pháp lý cơ bản để thực hiện quản lý nhà nước, thực thi quyền hành pháp – một trong ba loại quyền cơ bản được phân công, phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trên cơ sở quyền lực nhà nước được thống nhất

Do vậy, trong hệ thống đào tạo cử nhân luật học cũng như đào tạo sau đại học ngành luật, chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý các cấp, v.v..., luật hành chính luôn là môn học cơ bản và ngày càng được chú trọng trong việc đổi mới cách thức giảng dạy cũng như đổi mới, sửa chữa bổ sung các giáo trình phù hợp với sự phát triển của đời sống chính trị, kinh tế - xã hội và công cuộc cải cách nền hành chính của Nhà nước ta.

Nhằm phục vụ nhu cầu học tập và giảng dạy bộ môn Luật hành chính, tập thể tác giả là giảng viên tại Trường đại học luật thành phố Hồ Chí Minh biên soạn cuốn Giáo trình Luật Hành chính Việt Nam.

Cuốn sách được biên soạn với cấu trúc chương mục như sau:

Phần thứ nhất. Ngành luật hành chính trong hệ thống pháp luật Việt Nam

Chương I. Hoạt động hành chính: Các khái niệm cơ bản, các nguyên tắc tổ chức và hoạt động

I. Các khái niệm: Hành chính, quản lý, quản lý xã hội, quản lý nhà nước

II. Hành chính nhà nước Việt Nam

III. Quyền hành pháp: Khái niệm và quan hệ

IV. Các nguyên tắc tổ chức và hoạt động hành chính nhà nước Việt Nam

Chương II. Ngành luật hành chính Việt Nam, khoa học luật hành chính, môn học luật hành chính

I. Luật hành chính Việt Nam - ngành luật về hoạt động hành chính nhà nước Việt Nam

II. Khoa học Luật hành chính Việt nam và môn học luật hành chính

Chương III. Nguồn của Luật hành chính, quy phạm pháp luật hành chính, quan hệ pháp luật hành chính

I. Nguồn của Luật hành chính Việt Nam

II. Quy phạm pháp luật hành chính

III. Quan hệ pháp luật hành chính

Phần thứ hai. Các chủ thể của Luật hành chính Việt Nam

Chương IV. Cơ quan hành chính nhà nước

I. Khái niệm, đặc điểm, quy chế pháp luật hành chính và phân loại cơ quan hành chính nhà nước

II. Chính phủ - cơ quan hành chính nhà nước cao nhất

III. Bộ, cơ quan ngang bộ

IV. Cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương

Chương V. Tổ chức dịch vụ công

I. Dịch vụ công

II. Tổ chức dịch vụ công

Chương VI. Cán bộ, công chức, viên chức

I. Lịch sử hình thành và phát triển của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức

II. Khái niệm cán bộ, công chức, viên chức

III. Công vụ

IV. Quy chế pháp lý chung của cán bộ, công chức

V. Quy chế pháp lý của cán bộ ở trunug ương, cấp tỉnh, cấp huyện

VI. Quy chế pháp lý của công chức ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện

VII. Quy chế pháp lý của cán bộ, công chức cấp xã

VIII. Quản lý cán bộ, công chức

IX. Các điều kiện bảo đảm thi hành công vụ

X. Thanh tra công vụ

XI. Khen thưởng và xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức

XII. Chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức

Chương VII. Các tổ chức xã hội

I. Khái niệm, đặc điểm tổ chức xã hội

II. Phân loại tổ chức xã hội

III. Quy chế pháp lý hành chính của tổ chức xã hội

IV. Quan hệ giữa tổ chức xã hội với nhà nước

Chương VIII. Công dân Việt Nam, người nước ngoài và người không quốc tịch

I Công dân Việt nam với tư cách chủ thể của Luật hành chính

II. Quy chế pháp luật hành chính của công dân

III. Các quyền, tự do, nghĩa vụ của công dân Việt Nam trong hoạt động hành chính

IV. Những bảo đảm pháp lý cho các quyền, tự do và nghĩa vụ của công dân Việt Nam

V. Quy chế pháp luật hành chính của người nước ngoài và người không quốc tịch theo pháp luât Việt Nam

Phần thứ ba. Các hình thức và phương pháp hoạt động hành chính

Chương IX. Khái luận về các hình thức và phương pháp hoạt động hành chính

I. HÌnh thức hoạt động hành chính

II. Phương pháp hoạt động hành chính

Chương X. Quyết định hành chính

I. Khái niệm, đặc điểm quyết định hành chính

II. Phân loại quyết định hành chính

III. Thủ tục xây dựng và ban hành quyết định hành chính

IV. Tính hợp pháp và tính hợp lý của quyết định hành chính

Chương XI. Cưỡng chế hành chính

I. Khái niệm cưỡng chế hành chính

II. Các biện pháp cưỡng chế hành chính cụ thể

Chương XII. Trách nhiệm hành chính

I. Vi phạm hành chính - cơ sở truy cứu trách nhiệm hành chính

II. Trách nhiệm hành chính

Chương XIII. Trách nhiệm vật chất của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước

I. Khái niệm, đặc điểm, trách nhiệm vật chất của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước

II. Trách nhiệm bồi thường: nguyên tắc, đối tượng áp dụng, thẩm quyền và thủ tục xử lý

III. Trách nhiệm hoàn trả: nghĩa vụ hoàn trả, căn cứ xác định mức hoàn trả, thẩm quyền và thủ tục xử lý

Chương XIV. Trách nhiệm bồi thường của nhà nước trong hoạt động hành chính và tố tụng hành chính

I. Những vấn đề chung về trách nhiệm bồi thường của nhà nước trong hoạt dộng hành chính và tố tụng hành chính

II. Trách nhiệm bồi thường của nhà nước trong hoạt động hành chính

III. Trách nhiệm bồi thường của nhà nước trong hoạt động tố tụng hành chính

IV. Kinh phí bồi thường, thủ tục chi trả và quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động hành chính và tố tụng hành chính

Chương XV. Thủ tục hành chính

I. Khái niệm, đặc điểm thủ tục hành chính

II. Các nguyên tắc của thủ tục hành chính Việt Nam

III. Quy phạm thủ tục hành chính

IV. Quan hệ pháp luật thủ tục hành chính

V. Chủ thể thủ tục hành chính

VI. Các giai đoạn của thủ tục hành chính giải quyết các vụ việc cá biệt - cụ thể

Phần thứ tư. Các phương thức bảo đảm pháp chế và kỷ luật nhà nước đối với hoạt động hành chính

Chương XVI. Các phương thức bảo đảm pháp chế và kỷ luật nhà nước đối với hoạt động hành chính: khái niệm và các nguyên tắc chung

I. Khái niệm các phương thức bảo đảm pháp chế và kỷ luật nhà nước đối với hoạt động hành chính

II. Các nguyên tắc chung của hoạt động bảo đảm pháp chế và kỷ luật nhà nước đối với hoạt động hành chính

Chương XVII. Kiểm tra, giám sát của đảng, giám sát của các cơ quan dân cử và tòa án nhân dân đối với hoạt động hành chính

I. Kiểm tra, giám sát của Đảng

II. Giám sát của các cơ quan dân cử

III. Thanh tra nhân dân

IV. Giám sát của tòa án

Chương XVIII. Thanh tra nhà nước

I. Khái niệm thanh tra, thanh tra nhà nước

II. Nguyên tắc thanh tra

III. Hệ thống cơ quan thanh tra nhà nước

IV. Thủ tục thanh tra

Chương XIX. Khiếu nại, tố cáo hành chính và giải quyết khiếu nại, tố cáo hành chính

I. Quá trình phát triển của pháp luật về khiếu nại, tố cáo

II. Quyền khiếu nại, tố cáo hành chính

III. Các nguyên tắc của pháp luật về khiếu nại, tố cáo hành chính

IV. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại của công dân, cơ quan, tổ chức

V. Thủ tục khiếu nại, giải quyết khiếu nại, quyết định kỷ luật cán bộ, công chức

VI. Tố cáo và giải quyết tố cao

VII. Việc hoàn thiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo

4. Đánh giá bạn đọc

Giáo trình Luật Hành chính Việt Nam được biên soạn trên cơ sở Hiến pháp và các văn bản pháp luật hiện hành quy định về quản lý hành chính nhà nước mới nhất hiện hành. 

Cuốn sách được biên soạn công phu và chi tiết, rõ ràng gồm 4 phần lớn: Ngành luật hành chính trong hệ thống pháp luật Việt Nam; Các chủ thể của Luật hành chính Việt Nam; Các hình thức và phương pháp hoạt động hành chính và Các phương thức bảo đảm pháp chế và kỷ luật nhà nước đối với hoạt động hành chính. 

Giáo trình này là tổng kết kinh nghiệm nghiên cứu và giảng dạy môn học Luật Hành chính tại Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh từ nhiều năm nay. Cuốn sách là học liệu quan trọng và cần thiết đối với học viên, sinh viên ngành luật và phục vụ cho công tác giảng dạy của giảng viên.

5. Kết luận

Hy vọng những chia sẻ trên đây của chúng tôi sẽ là một nguồn tư liệu đánh giá chất lượng sách hiệu quả tin cậy của bạn đọc. Nếu thấy chia sẻ của chúng tôi hữu ích, bạn hãy lan tỏa nó đến với nhiều người hơn nhé! Chúc các bạn đọc sách hiệu quả và thu được nhiều thông tin hữu ích từ cuốn "Giáo trình Luật Hành chính Việt Nam (trường đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh).

Luật Minh Khuê chia sẻ dưới đây nội dung về chức năng quản lý nhà nước của Luật hành chính để bạn đọc tham khảo:

Khi nhà nước xuất hiện thì phần lớn (và là phần quan trọng) các công việc của xã hội do nhà nước quản lí.

Quản lí nhà nước là hoạt động của nhà nước trên các lĩnh vực lập pháp, hành pháp và tư pháp nhằm thực hiện các chức năng đối nội và đối ngoại của nhà nước.

Nói cách khác, quản lí nhà nước là sự tác động của các chủ thể mang quyền lực nhà nước, chủ yếu bằng pháp luật, tới các để đặt ra các quy phạm pháp luật hay các mệnh lệnh cụ thể bắt buộc các đối tượng quản lí có liên quan phải thực hiện.

Như vậy, các chủ thể của quản lí hành chính nhà nước sử dụng quyền lực nhà nước để tổ chức và điều khiển hoạt động của các đối tượng quản lí, qua đó thể hiện một cách rõ nét mối quan hệ “quyền lực - phục tùng” giữa chủ thể quản lí và các đối tượng quản lí.

Hoạt động điều hành là một nội dung cơ bản của hoạt động chấp hành quyền lực nhà nước, nó gắn với hoạt động chấp hành và cùng với hoạt đông chấp hành tạo thành hai mặt thống nhất của quản lí hành chính nhà nước.

Hoạt động quản lí hành chính nhà nước được đặt dưới sự giám sát của cơ quan quyền lực nhà nước nhưng vẫn mang tính chủ động, sáng tạo. Tính chủ động, sáng tạo của hoạt động quản lí hành chính nhà nước thể hiện rõ nét trong quá trình các chủ thể của quản lí hành chính nhà nước dề ra chủ trương, biện pháp quản lí thích hợp đối với các đối tượng khác nhau, tạo điều kiện cho họ lựa chọn cách thức tốt nhất để hoàn thành nhiệm vụ trên cơ sở nghiên cứu, xem xét tình hình cụ thể.

Tất cả các cơ quan nhà nước đều tiến hành hoạt động quản lí hành chính nhà nước nhưng hoạt động này chủ yếu do các cơ quan hành chính nhà nước thực hiện. Hoạt động này phản ánh chức năng cơ bản của các cơ quan hành chính nhà nước. Mặt khác, không nên tuyệt đối hoá sự phân loại các hình thức hoạt động của các cơ quan nhà nước và không nên cho rằng mỗi loại cơ quan nhà nước chỉ có thể thực hiện một loại hành vi nhất định, tương ứng với hình thức hoạt đông và chức năng cơ bản của nó. Trên thực tế mỗi loại cơ quan nhà nước, ngoài việc thực hiện những hành vi phản ánh thực chất của chức năng cơ bản của mình, còn có thể thực hiện mệt số hành vi điều chỉnh là tiêu chuẩn chủ yếu để phân biệt ngành luật này với ngành luật khác.

Luật hành chính Việt Nam điều chỉnh những quan hệ xã hội hình thành trong lĩnh vực quản lí hành chính nhà nước. Những quan hệ này có thể gọi là những quan hệ chấp hành - điều hành hoặc những quan hệ quản lí hành chính nhà nước. Nội dung của những qũan hệ này thể hiện:

- Việc thành lập, cải tiến cơ cấu bộ máy, cải tiến chế độ làm việc, hoàn chỉnh các quan hệ công tác của các cơ quan nhà nước;

- Hoạt động quản lí kinh tế, văn hoá-xã hội, quốc phòng, an ninh chính trị và trật tự xã hôi trên cả nước, ở từng địa phương hay từng ngành;

- Trực tiếp phục vụ các nhu cầu về vật chất và tinh thần của nhân dân;

- Hoạt động kiểm tra, giám sát đối với việc thực hiện pháp luật của các cơ quan, đơn vị trực thuộc, các tổ chức và cá nhân.

- Xử lí các cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm trật tự quản lí hành chính.