1. Giới thiệu tác giả

Giáo trình Luật hiến pháp nước ngoài - Trường Đại học Luật Hà Nội, do tập thể tác giả là giảng viên trường Đại học Luật Hà Nội biên soạn.

2. Giới thiệu hình ảnh sách

Giáo trình Luật hiến pháp nước ngoài - Trường Đại học Luật Hà Nội

Giáo trình Luật hiến pháp nước ngoài - Trường Đại học Luật Hà Nội

Tác giả: GS.TS. Thái Vĩnh Thắng (chủ biên)

Nhà xuất bản Công an nhân dân

3. Tổng quan nội dung sách

Luật hiến pháp là ngành luật chủ đạo trong hệ thống pháp luật của mỗi quốc gia. Những quy định của Luật Hiến pháp là cơ sở để xây dựng và phát triển toàn bộ hệ thống pháp luật, vì vậy muốn tìm hiểu hệ thống pháp luật của bất kỳ quốc gia nào trên thế giới cũng phải bắt đầu từ hiến pháp.

Hiến pháp – nguồn chủ yếu của ngành luật hiến pháp xác định cách thức tổ chức bộ máy nhà nước; mối quan hệ giữa các cơ quan nhà nước lập pháp, hành pháp, tư pháp; mối quan hệ giữa các cơ quan nhà nước trung ương với các cơ quan chính quyền địa phương, quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. Bởi vậy, việc tìm hiểu bức tranh toàn cảnh của chế độ chính trị của bất kỳ quốc gia nào thông thường đều bắt đầu từ việc tìm hiểu hiến pháp của quốc gia đó. Mặc dù tồn tại nhiều quan điểm khác nhau về hiến pháp và giá trị xã hội của hiến pháp, tuy nhiên không ai phủ nhận được vai trò đặc biệt quan trọng của hiến pháp và Luật Hiến pháp trong tổ chức, kiểm soát quyền lực nhà nước và trong việc thiết lập và bảo vệ các quyền con người, quyền công dân. Có thể coi hiến pháp là trái tim của cơ thể pháp luật của mỗi quốc gia.

Sự hiểu biết pháp luật nước ngoài và sự so sánh đối chiếu các trường phái pháp luật khác nhau trên thế giới, đặc biệt là Luật Hiến pháp đóng vai trò quan trọng cho sự phát triển của khoa học pháp lý nước nhà.

Ngày nay, trong xu thế hội nhập quốc tế và toàn cầu hóa, mối quan hệ giao lưu giữa các quốc gia ngày càng phát triển, sự hiểu biết tối thiểu về nhà nước và pháp luật nước ngoài rất cần thiết đối với mọi người, đặc biệt là các chuyên gia pháp luật.

Giáo trình Luật Hiến pháp nước ngoài của Trường Đại học Luật Hà Nội biên soạn và xuất bản lần đầu năm 1999, đã được tái bản nhiều lần, lần tái bản năm 2017, đã được sửa đổi, bổ sung để cập nhật những thay đổi trong hiến pháp của một số quốc gia có liên quan đến nội dung chính của giáo trình nhằm phục vụ tốt hơn công tác giảng dạy và học tập môn Luật Hiến pháp nước ngoài cho sinh viên luật.
Cuốn giáo trình Luật Hiến pháp nước ngoài của Trường Đại học Luật Hà Nội tái bản năm 2017, có cấu trúc chương mục như sau:
Phần chung

Chương I. Những khái niệm cơ bản về luật hiến pháp nước ngoài

Luật hiến pháp là một ngành luật trong hệ thống pháp luật của mỗi quốc gia

Khoa học luật hiến pháp nước ngoài

Môn học hiến pháp nước ngoài

Chương II. Hiến pháp – nguồn cơ bản của ngành luật hiến pháp

Khái niệm

Hình thức, cấu trúc hiến pháp

Thông qua, sửa đổi, hủy bỏ hiến pháp

Phân loại hiến pháp

Chương III. Chế độ bầu cử

Những khái niệm cơ bản

Các nguyên tắc bầu cử

Tổ chức và trình tự tiến hành cuộc bầu cử

Các phương pháp phân ghế đại biểu

Chương IV. Các mô hình chính thể và cấu trúc nhà nước

Các nguồn chính thể

Mô hình cấu trúc nhà nước

Các nguyên tắc tổ chức quyền lực nhà nước

Chương V. Nghị viện

Vị trí, vai trò của nghị viện trong bộ máy nhà nước

Cơ cấu công nghiệp điện

Thẩm quyền của nghị viện

Quy chế làm việc của nghị viện và thủ tục làm luật

Chương VI. Nguyên thủ quốc gia

Vị trí, vai trò của nguyên thủ quốc gia

Quyền hạn của nguyên thủ quốc gia

Cách thức tuyển chọn nguyên thủ quốc gia

Chương VII. Chính phủ

Khái niệm

Thành lập chính phủ

Thành phần và trách nhiệm của chính phủ

Thẩm quyền của chính phủ

Cơ cấu tổ chức của chính phủ

Chương VIII. Hệ thống cơ quan tư pháp

Vị trí, vai trò của các cơ quan tư pháp trong hệ thống các cơ quan nhà nước

Tổ chức tòa án của một số nhà nước hiện hành

Chương IX. Tổ chức chính quyền địa phương

Cơ cấu lãnh thổ

Tổ chức chính quyền địa phương

Chương X. Đảng phái chính trị và vai trò của nó trong đời sống chính trị xã hội

Khái niệm đảng phái chính trị ở nước ngoài

Vai trò của các đảng phái trong tổ chức và hoạt động bộ máy nhà nước

Phân loại các hệ thống đảng phái tư sản và vai trò của chúng trong bầu cử

Chương XI. Các mô hình cơ quan bảo hiểm của nhà nước

Khái niệm cơ quan bảo hiến

Mô hình tòa án tối cao và tòa án các cấp có chức năng bảo hiến mô hình Hoa Kỳ

Mô hình tòa án hiến pháp hoặc hội đồng bảo hiến – mô hình lục địa châu Âu

Mô hình cơ quan lập hiến đồng thời là cơ quan bảo hiến

Phần riêng

Chương XII. Những vấn đề cơ bản của luật hiến pháp Hoa Kỳ

Lịch sử lập hiến Hoa Kỳ

Tổng thống Hoa Kỳ

Quốc Hội Hoa Kỳ

Cơ quan tư pháp

Chương XIII. Những vấn đề cơ bản của luật hiến pháp cộng hòa Pháp

Khái quát về lịch sử lập hiến của Pháp

Các thể chế nhà nước theo hiến pháp năm 1958

Chương XIV. Những vấn đề cơ bản của luật hiến pháp liên bang Nga

Những nguyên tắc cơ bản của chế độ nhà nước

Tổng thống

Chính phủ

Nghị quyết

Tổ chức tư pháp

Tổ chức chính quyền địa phương tự quản

Hình thức cấu trúc nhà nước liên bang

Hình thức chính thể cộng hòa lưỡng tính và những đặc điểm cơ bản trong việc phân công, phối hợp và giám sát quyền lực trong tổ chức bộ máy nhà nước

Chương XV. Chế độ cộng hòa nghị viện Italia

Tổng thống

Nghị viện

Chính phủ

Hệ thống cơ quan tòa án

Các cơ quan bổ trợ

Chương XVI. Chế độ cộng hòa nghị viện Bulgaria

Những nguyên tắc chung của chế độ nhà nước Bulgaria

Quốc hội lập pháp

Quốc hội lập hiến – Quốc Hội lớn

Tổng thống

Hội đồng bộ trưởng

Tổ chức tư pháp

Tổ chức chính quyền và hành chính địa phương

Tòa án hiến pháp

Chương XVII. Chế độ Cộng hòa nghị viện của Séc

Bối cảnh lịch sử

Những nguyên tắc chung của chế độ Nhà nước Cộng hòa Séc theo hiến pháp năm 1992

Nghị viện

Tổng thống

Chính phủ

Tổ chức tư pháp

Các đơn vị hành chính tự quản

Chương XVIII. Những vấn đề cơ bản của luật hiến pháp Liên hiệp Vương quốc Anh

Khái quát về chế độ nhà nước của liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ailen

Lịch sử tư tưởng lập hiến và các đặc điểm của hiến Pháp anh

Các cơ quan nhà nước của Vương quốc Anh

Chương XIX. Chế độ quân chủ lập hiến ở Vương quốc Bỉ

Các nguyên tắc cơ bản của Chế độ nhà nước

Vua và Chính phủ liên bang

Nghị viện

Tổ chức tòa án

Tổ chức chính quyền địa phương

Chương XX. Những vấn đề cơ bản của luật hiến pháp Nhật Bản

Điều kiện kinh tế, chính trị – xã hội

Khái quát về lịch sử lập hiến của Nhật Bản

Các cơ quan nhà nước của Nhật Bản

Chương XXI. Những vấn đề cơ bản của luật hiến pháp nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa

Sự cải cách thể chế chính trị ở Trung Quốc

Quốc hội

Chủ tịch nước

Quốc vụ viện

Tòa án nhân dân

Hội đồng nhân dân các cấp

Chương XXII. Những vấn đề cơ bản của luật hiến pháp các quốc gia ASEAN

Cấu trúc nội dung và tính hiệu lực của hiến pháp các quốc gia ASEAN

Chính thể và tổ chức thực hiện quyền lực nhà nước theo hiến pháp các quốc gia ASEAN

Cơ chế bảo vệ hiến pháp trong hiến pháp các quốc gia ASEAN

4. Đánh giá bạn đọc

Cuốn giáo trình đã giới thiệu luật hiến pháp nước ngoài là một ngành luật trong hệ thống pháp luật của mỗi nước. Trình bày những khái niệm cơ bản; hiến pháp - nguồn cơ bản của ngành luật hiến pháp; chế độ bầu cử; nghị viện; nguyên thủ quốc gia; chính phủ; hệ thống cơ quan tư pháp; tổ chức chính quyền địa phương; các Đảng phái chính trị và vai trò của nó trong đời sống chính trị xã hội; những vấn đề cơ bản của luật hiến pháp Hoa Kỳ, Pháp, Liên bang Nga, Vương quốc Anh, Nhật Bản, Trung Hoa

Đây là là học liệu quan trọng và cần thiết phục vụ học tập và giảng dạy bộ môn Luật hiến pháp nước ngoài của học viên, sinh viên và giảng viên trường đại học luật Hà Nội, đồng thời đây cũng là tài liệu tham khảo hữu ích đối với bạn đọc có nhu cầu tìm hiểu pháp lý trong lĩnh vực này.

5. Kết luận

Hy vọng những chia sẻ trên đây của chúng tôi sẽ là một nguồn tư liệu đánh giá chất lượng sách hiệu quả tin cậy của bạn đọc. Nếu thấy chia sẻ của chúng tôi hữu ích, bạn hãy lan tỏa nó đến với nhiều người hơn nhé! Chúc các bạn đọc sách hiệu quả và thu được nhiều thông tin hữu ích từ cuốn sách “Giáo trình Luật hiến pháp nước ngoài - Trường Đại học Luật Hà Nội".

Luật Minh Khuê chia sẻ dưới đây nội dung về đối tượng điều chỉnh của Luật hiến pháp nước ngoài để bạn đọc tham khảo:

Đối tượng điều chỉnh của Luật hiến pháp là cơ sở chủ yếu của việc hình thành một ngành luật đó. Cũng như các ngành luật khác, đối tượng điều chỉnh của ngành luật hiến pháp là những quan hệ xã hội, tức là các quan hệ nảy sinh trong hoạt động của con người. Nhưng khác với các ngành luật khác, Luật hiến pháp tác động đến những quan hệ xã hội cơ bản và quan trọng nhất trong các lĩnh vực khác nhau của cuộc sống xã hội và nhà nước, những quan hệ xã hội tạo thành nền tảng của chế độ xã hội và nhà nước, gắn trực tiếp với việc thực hiện quyền lực nhà nước. Đó là những quan hệ giữa con người, xã hội với nhà nước và là quan hệ cơ bản xác định chế độ nhà nước. Một bộ phận lớn các quy phạm luật hiến pháp điều chỉnh tổ chức và hoạt động của hệ thống các cơ quan nhà nước từ trung ương đến địa phương. Bởi vậy, trước đây ở một số nước ngành luật này được gọi là luật nhà nước, tức là ngành luật có chức năng chính là điều chỉnh tổ chức và hoạt động của nhà nước.

Một trong những nội dung cơ bản của khẩu hiệu lập hiến là bảo vệ quyền, tự do của cá nhân trước sự lạm dụng quyền lực của các cơ quan nhà nước, do đó Luật hiến pháp còn bao hàm nhóm quy phạm xác định địa vị pháp lý của con người và của công dân. Nhóm quy phạm này ngày càng được mở rộng theo sự phát triển của xã hội và nhà nước.

Cùng với việc nhà nước ngày càng can thiệp sâu vào đời sống kinh tế, văn hóa xã hội phạm vi đối tượng điều chỉnh của Luật hiến pháp ngày càng được mở rộng ra nhiều lĩnh vực khác ngoài lĩnh vực tổ chức nhà nước như cơ sở kinh tế, cơ sở chính trị, cơ sở văn hóa xã hội của nhà nước.

Đối tượng điều chỉnh của ngành Luật hiến pháp là các quan hệ xã hội nền tảng, cơ bản nhất và quan trọng nhất trong xã hội. Trong quá trình tham gia vào đời sống xã hội, con người thiết lập nhiều quan hệ xã hội khác nhau, tuy nhiên các quan hệ xã hội đó không ngang hàng với nhau mà giữa chúng có thứ bậc nhất định.