Giấy chứng nhận an toàn vô tuyến điện (Safety radio-telegraphy certificate) là văn bản do cơ quan có thẩm quyền của một nước cấp, xác nhận rằng tàu biển có đủ trang thiết bị thu phát sóng vô tuyến điện phù hợp với cỡ tàu, số lượng thuyền viên, khu vực hoạt động của tàu...