Giới hạn trách nhiệm (Limitation of liability) là số tiền tối đa mà người vận chuyển hàng hóa phải trả cho người giao hàng, người gửi hàng hoặc người nắm giữ vận đơn về những hư hỏng hoặc mất mát hàng hóa mà người vận chuyển phải chịu trách nhiệm theo hợp đồng vận chuyển hàng hóa. Cơ sở của trách nhiệm có thể tính theo chiếc (piece), kiện, tấn hoặc theo container... tùy theo thỏa thuận trong hợp đồng.