1. Hệ số lương công chức của kiểm tra viên chính hải quan

Theo quy định tại khoản 1 Điều 24 Thông tư 29/2022/TT-BTC, việc xếp lương cho các ngạch công chức chuyên ngành dự trữ được thực hiện như sau:

Đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ, áp dụng Bảng lương chuyên môn nghiệp vụ (Bảng 2) với cán bộ, công chức làm việc tại các cơ quan Nhà nước. Bảng lương này được ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, và đã được sửa đổi tại Nghị định số 17/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ. Cụ thể:

- Đối với ngạch kiểm tra viên cao cấp thuế (mã số 06.036), kiểm tra viên cao cấp hải quan (mã số 08.049), áp dụng hệ số lương công chức loại A3, nhóm 1 (A3.1), từ hệ số lương 6,20 đến hệ số lương 8,00.

Ngạch kế toán viên cao cấp (mã số 06.029) áp dụng hệ số lương công chức loại A3, nhóm 2 (A3.2), từ hệ số lương 5,75 đến hệ số lương 7,55.

- Đối với ngạch kiểm tra viên chính thuế (mã số 06.037), kiểm tra viên chính hải quan (mã số 08.050), kỹ thuật viên bảo quản chính (mã số 19.220), áp dụng hệ số lương công chức loại A2, nhóm 1 (A2.1), từ hệ số lương 4,40 đến hệ số lương 6,78.

Ngạch kế toán viên chính (mã số 06.030) áp dụng hệ số lương công chức loại A2, nhóm 2 (A2.2), từ hệ số lương 4,00 đến hệ số lương 6,38.

- Đối với ngạch kế toán viên (mã số 06.031), kiểm tra viên thuế (mã số 06.038), kiểm tra viên hải quan (mã số 08.051), kỹ thuật viên bảo quản (mã số 19.221), áp dụng hệ số lương công chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98.

- Đối với ngạch kế toán viên trung cấp (mã số 06.032), kiểm tra viên trung cấp thuế (mã số 06.039), kiểm tra viên trung cấp hải quan (mã số 08.052), kỹ thuật viên bảo quản trung cấp (mã số 19.222), thủ kho bảo quản (mã số 19.223), áp dụng hệ số lương công chức loại A0, từ hệ số lương 2,10 đến hệ số lương 4,89.

- Đối với ngạch nhân viên hải quan (mã số 08.053), nhân viên thuế (mã số 06.040), áp dụng hệ số lương công chức loại B, từ hệ số lương 1,86 đến hệ số lương 4,06.

- Đối với ngạch Nhân viên bảo vệ khodự trữ (mã số 19.224), áp dụng hệ số lương công chức loại C, nhóm 1 (C1), từ hệ số lương 1,65 đến hệ số lương 3,63.

Theo quy định hiện hành, chức vụ Kiểm tra viên chính hải quan (mã số 08.050) áp dụng hệ số lương công chức loại A2, nhóm 1 (A2.1). Hệ số lương này có khoảng giá trị từ 4,40 đến 6,78.

Với việc áp dụng hệ số lương công chức loại A2, nhóm 1, Kiểm tra viên chính hải quan có mức lương căn bản tương ứng với hệ số lương được gán. Hệ số lương A2 dành cho các vị trí công chức có trách nhiệm và yêu cầu công việc cao, nhưng không thuộc loại chức vụ cấp cao nhất trong hệ thống công chức.

Trong khoảng giá trị từ 4,40 đến 6,78, mức lương căn bản của Kiểm tra viên chính hải quan sẽ được xác định dựa trên hệ số lương cụ thể. Hệ số lương càng cao, mức lương căn bản càng tăng theo.

Điều này có nghĩa là Kiểm tra viên chính hải quan sẽ nhận được mức lương căn bản từ 4,40 đến 6,78 tuỳ thuộc vào hệ số lương được xác định cho chức vụ này. Các yếu tố khác như thâm niên công tác, vị trí công việc và các chế độ phụ cấp có thể ảnh hưởng đến tổng thu nhập của Kiểm tra viên chính hải quan.

Quy định về hệ số lương và mức lương căn bản là một phần trong việc quản lý và đánh giá công chức trong hệ thống hải quan. Nó cung cấp cơ sở để xác định mức lương công chức hợp lý và công bằng, đồng thời thúc đẩy động lực làm việc và phát triển nghề nghiệp trong ngành hải quan.

 

2. Mức lương cụ thể của Kiểm tra viên chính hải quan bao nhiêu?

Theo quy định hiện hành, mức lương của Kiểm tra viên chính hải quan được tính dựa trên Bảng 2 - Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước. Bảng lương này được ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP và được bổ sung bởi điểm c khoản 2 Điều 1 Nghị định 17/2013/NĐ-CP. Mức lương được tính theo hệ số lương và được áp dụng từ ngày 01/7/2019.

Dựa vào Bảng 2, Kiểm tra viên chính hải quan thuộc công chức loại A2, nhóm A2.1. Mức lương căn cứ vào hệ số lương tương ứng với từng bậc lương. Dưới đây là bảng mức lương từ bậc 1 đến bậc 8 của Kiểm tra viên chính hải quan:

 • Bậc 1: Hệ số lương 4,40 - Mức lương: 6.556.000 đồng.
 • Bậc 2: Hệ số lương 4,74 - Mức lương: 7.062.600 đồng.
 • Bậc 3: Hệ số lương 5,08 - Mức lương: 7.569.200 đồng.
 • Bậc 4: Hệ số lương 5,42 - Mức lương: 8.075.800 đồng.
 • Bậc 5: Hệ số lương 5,76 - Mức lương: 8.582.400 đồng.
 • Bậc 6: Hệ số lương 6,10 - Mức lương: 9.089.000 đồng.
 • Bậc 7: Hệ số lương 6,44 - Mức lương: 9.595.600 đồng.
 • Bậc 8: Hệ số lương 6,78 - Mức lương: 10.102.200 đồng.

Với mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng, Kiểm tra viên chính hải quan sẽ nhận mức lương căn cứ vào hệ số lương tương ứng với bậc lương mà họ đang công tác. Qua đó, mức lương của họ sẽ nằm trong khoảng từ 6.556.000 đồng đến 10.102.200 đồng, tùy thuộc vào bậc lương áp dụng cho chức vụ của họ.

Quy định về mức lương này nhằm đảm bảo tính công bằng và hợp lý trong việc xác định thu nhập của Kiểm tra viên chính hải quan, đồng thời khuyến khích sự phấn đấu và phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực hải quan.

Tuy nhiên, theo quy định của Nghị định 24/2023/NĐ-CP về mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, mức lương cơ sở sẽ tăng từ 1.490.000 đồng/tháng lên 1.800.000 đồng/tháng, có hiệu lực từ ngày 01/7/2023. Việc điều chỉnh mức lương này nhằm tăng cường tính công bằng và hấp dẫn của thu nhập cho cán bộ, công chức và lực lượng vũ trang.

Theo Bảng 2 - Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ, Kiểm tra viên chính hải quan thuộc công chức loại A2, nhóm A2.1. Với mức lương cơ sở 1.800.000 đồng/tháng, mức lương của Kiểm tra viên chính hải quan sẽ được tính dựa trên hệ số lương tương ứng với từng bậc lương trong Bảng 2:

 • Bậc 1: Hệ số lương 4,40 - Mức lương: 7.920.000 đồng.
 • Bậc 2: Hệ số lương 4,74 - Mức lương: 8.532.000 đồng.
 • Bậc 3: Hệ số lương 5,08 - Mức lương: 9.144.000 đồng.
 • Bậc 4: Hệ số lương 5,42 - Mức lương: 9.756.000 đồng.
 • Bậc 5: Hệ số lương 5,76 - Mức lương: 10.368.000 đồng.
 • Bậc 6: Hệ số lương 6,10 - Mức lương: 10.980.000 đồng.
 • Bậc 7: Hệ số lương 6,44 - Mức lương: 11.592.000 đồng.
 • Bậc 8: Hệ số lương 6,78 - Mức lương: 12.204.000 đồng.

Với mức lương cơ sở tăng lên 1.800.000 đồng/tháng, Kiểm tra viên chính hải quan sẽ có thu nhập tương ứng với mức lương căn cứ vào hệ số lương áp dụng cho bậc lương mà họ đang công tác. Mức lương của họ sẽ nằm trong khoảng từ 7.920.000 đồng đến 12.204.000 đồng, tùy thuộc vào bậc lương áp dụng.

Việc điều chỉnh mức lương cơ sở này nhằm đảm bảo tính công bằng và hợp lý trong việc xác định thu nhập của Kiểm tra viên chính hải quan, đồng thời tạo động lực và khuyến khích sự phấn đấu trong nghề nghiệp của họ.

 

3. Kiểm tra viên chính hải quan thực hiện những nhiệm vụ gì?

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 15 của Thông tư 29/2022/TT-BTC về công tác của Kiểm tra viên chính hải quan, họ có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

- Tổ chức và thực hiện quy chế quản lý cũng như quy trình nghiệp vụ hải quan. Họ đảm nhận trực tiếp việc xử lý các trường hợp có tình tiết phức tạp, đòi hỏi sự tinh thông và kỹ năng chuyên môn.

- Tổng hợp và đánh giá công tác nghiệp vụ, đồng thời đề xuất các sửa đổi, bổ sung cho quy chế quản lý và quy trình nghiệp vụ phù hợp với tình hình thực tế. Điều này nhằm nâng cao hiệu quả và tính hiệu lực của công tác hải quan.

- Tham gia vào quá trình xây dựng quy chế quản lý, quy trình nghiệp vụ hải quan cũng như việc soạn thảo các văn bản và quy định liên quan. Điều này đảm bảo đồng bộ và phù hợp với các quy định và chính sách của ngành.

- Chủ trì hoặc tham gia vào việc biên soạn tài liệu và giáo trình nghiệp vụ cho ngành hải quan. Họ cũng tham gia giảng dạy các khóa đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức và viên chức hải quan, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực của ngành.

- Chủ trì hoặc tham gia vào quá trình xây dựng các đề tài, đề án, dự án được áp dụng vào công tác của ngành hải quan. Họ cũng tham gia tổ chức nghiên cứu và ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật, và công nghệ tiên tiến vào lĩnh vực nghiệp vụ hải quan. Điều này đảm bảo sự đổi mới và nâng cao khả năng ứng phó với các thách thức mới trong lĩnh vực hải quan.

Với những nhiệm vụ trên, Kiểm tra viên chính hải quan đóng góp quan trọng vào sự phát triển và hiệu quả của ngành hải quan, đồng thời đảm bảo sự chính xác và công bằng trong việc thực hiện các quy định và quy trình nghiệp vụ hải quan.

Xem thêm >> Quy định về nhiệm vụ của kiểm tra viên trung cấp thuế hiện nay?

Khi quý khách hàng có thắc mắc về quy định pháp luật, vui lòng liên hệ ngay đến hotline 19006162 hoặc gửi thư tư vấn đến địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn để được tư vấn nhanh chóng và kịp thời