1. Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu

Theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ địa chính, hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu gồm có:

(1) Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Mẫu số 04a/ĐK

(2) Một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 Luật Đất đai năm 2013 và Điều 18 Nghị định 43/2014/NĐ-CP đối với trường hợp đăng ký về quyền sử dụng đất:

- Những giấy tờ về quyền được sử dụng đất trước ngày 15/10/1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong Sổ đăng ký ruộng đất, Sổ địa chính trước ngày 15 tháng 10 năm 1993.

+ Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất.

+ Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993.

+ Giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở; giấy tờ mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật.

- Giấy tờ về quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất.

- Các loại giấy tờ khác được xác lập trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 theo quy định của Chính phủ như:

+ Sổ mục kê đất, sổ kiến điền lập trước ngày 18 tháng 12 năm 1980;

+ Một trong các giấy tờ được lập trong quá trình thực hiện đăng ký ruộng đất theo Chỉ thị số 299-TTg ngày 10 tháng 11 năm 1980 của Thủ tướng Chính phủ về công tác đo đạc, phân hạng và đăng ký thống kê ruộng đất trong cả nước do cơ quan nhà nước đang quản lý (bao gồm: Biên bản xét duyệt của Hội đồng đăng ký ruộng đất cấp xã xác định người đang sử dụng đất là hợp pháp; Bản tổng hợp các trường hợp sử dụng đất hợp pháp do Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Hội đồng đăng ký ruộng đất cấp xã hoặc cơ quan quản lý đất đai cấp huyện, cấp tỉnh lập hay đơn xin đăng ký quyền sử dụng ruộng đất đối với trường hợp không có giấy tờ trên);

+ Dự án hoặc danh sách hoặc văn bản về việc di dân đi xây dựng khu kinh tế mới, di dân tái định cư được Ủy ban nhân cấp huyện, cấp tỉnh hoặc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

+ Giấy tờ của nông trường, lâm trường quốc doanh về việc giao đất cho người lao động trong nông trường, lâm trường để làm nhà ở (nếu có).

+ Giấy tờ có nội dung về quyền sở hữu nhà ở, công trình; về việc xây dựng, sửa chữa nhà ở, công trình được Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh hoặc cơ quan quản lý nhà nước về nhà ở, xây dựng chứng nhận hoặc cho phép.

+ Giấy tờ tạm giao đất của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh; Đơn đề nghị được sử dụng đất được Ủy ban nhân dân cấp xã, hợp tác xã nông nghiệp phê duyệt, chấp thuận trước ngày 01 tháng 07 năm 1980 hoặc được Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh phê duyệt, chấp thuận.

+ Giấy tờ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc giao đất cho cơ quan, tổ chức để bố trí đất cho cán bộ, công nhân viên tự làm nhà ở hoặc xây dựng nhà ở đề phân (cấp) cho cán bộ, công nhân viên bằng vốn không thuộc ngân sách nhà nước hoặc do cán bộ, công nhân viên tự đóng góp xây dựng. Trường hợp xây dựng nhà ở bằng vốn ngân sách nhà nước thì phải bàn giao quỹ nhà ở đó cho cơ quan quản lý nhà ở địa phương để quản lý, kinh doanh theo quy định của pháp luật.

+ Bản sao giấy tờ quy định tại Điều 100 Luật Đất đai năm 2013 và các giấy tờ quy định tại các khoản 2, 3, 4, 5, 6 và 7 Điều 18 Nghị định 43/2014/NĐ-CP có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh hoặc cơ quan quản lý chuyên ngành cấp huyện, cấp tỉnh đối với trường hợp bản gốc giấy tờ này đã bị thất lạc và cơ quan nhà nước không còn lưu giữ hồ sơ quản lý việc cấp loại giấy tờ đó.

(3) Một trong các giấy tờ quy định tại các Điều 31, 32, 33 và 34 Nghị định 43/2014/NĐ-CP đối với trường hợp đăng ký về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Trường hợp đăng ký về quyền sở hữu nhà ở và công trình xây dựng thì phải có sơ đồ nhà ở, công trình xây dựng (trừ trường hợp trong giấy tờ về quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng đã có sơ đồ phù hợp với hiện trường nhà ở, công trình đã xây dựng)

(4) Báo cáo kết quả rà soát hiện trạng sử dụng đất đối với trường hợp tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo đang sử dụng đất từ trước ngày 01 tháng 07 năm 2004 theo Mẫu số 08a/ĐK và 08b/ĐK

(5) Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có)

 

2. Hướng dẫn điền thông tin Đơn đăng ký theo mẫu số 04a/ĐK

(1) Phần: Kính gửi

Người có yêu cầu cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì khi điền vào mục "Kính gửi":

+ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơ có đất: tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao đề nghị cấp Giấy chứng nhận.

+ Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có đất: hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam đề nghị cấp Giấy chứng nhận.

(2) Điểm 1: Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người quản lý đất

- Phần mục về tên thì viết chữ in hoa

+ Cá nhân ghi họ tên, năm sinh, số giấy CMND/ CCCD

+ Hộ gia đình ghi chữ "Hộ ông" (hoặc "Hộ bà") sau đó ghi họ tên, năm sinh, số giấy CMND/ CCCD (nếu có) của hai vợ chồng chủ hộ (người có chung quyền sử dụng đất của hộ).

+ Tổ chức ghi tên và quyết định thành lập hoặc giấy đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư (gồm tên và số, ngày ký, cơ quan ký văn bản).

+ Cá nhân nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài ghi họ tên, năm sinh, quốc tịch, số và ngày cấp, nơi cấp hộ chiếu.

+ Trường hợp nhiều chủ sở hữu cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản thì kê khai tên các chủ đó vào danh sách kèm theo.

- Phần địa chỉ thường trú

(3) Điểm 2: Đề nghị

Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tích (V) vào ô trống phù hợp với yêu cầu của mình: Đăng ký QSDĐ; Đăng ký quyền quản lý đất; Cấp GCN đối với đất; Cấp GCN đối với tài sản trên đất.

(4) Điểm 3: Thửa đất đăng ký

- Trường hợp đăng ký nhiều thửa đất nông nghiệp mà không đề nghị cấp giấy hoặc đề nghị cấp chung một Giấy chứng nhận nhiều thửa đất nông nghiệp thì tại dòng đầu của điểm 3 mục I chỉ ghi tổng sổ thửa và kê khai từng thửa vào danh sách kèm theo Mẫu số 04c/ĐK.

- Nguồn gốc sử dụng: ghi cụ thể là được Nhà nước giao có thu tiền hay giao không thu tiền sử dụng đất hay cho thuê trả tiền một lần thuê trả tiền hàng năm hoặc nguồn gốc khác.

(5) Điểm 4: Tài sản gắn liền với đất

- Nhà ở, công trình xây dựng khác: ghi cụ thể loại nhà ở, công trình như nhà ở riêng lẻ, căn hộ chung cư, văn phòng, nhà xưởng, nhà kho,... và điền rõ thông tin về diện tích xây dựng (m²), diện tích sàn hoặc công suất, sở hữu chung (m²) và sở hữu riêng (m²), kết cấu, số tầng, thời hạn sở hữu đến

- Rừng sản xuất là rừng trồng: điền thông tin về loại cây chủ yếu, diện tích (m²), nguồn gốc tạo lập (tự trồng rừng; nhà nước giao không thu tiền; nhà nước giao có thu tiền; nhận chuyển quyền; nguồn vốn trồng, nhận quyền; sở hữu chung (m²) và sở hữu riêng (m²); thời hạn sở hữu đến.

- Cây lâu năm: điền thông tin về loại cây chủ yếu, diện tích, sở hữu chung (m²) và sở hữu riêng (m²) , thời hạn sở hữu đến.

(6) Điểm 5: Những giấy tờ nộp kèm theo

Điền những giấy tờ nộp kèm theo như: bản chính giấy xác nhận hoàn thành nghĩa vụ tài chính; hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;....

(7) Điểm 6: Có nhu cầu ghi nợ đối với loại nghĩa vụ tài chính,....

Trên đây là toàn bộ nội dung bài viết "Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu " mà Luật Minh Khuê muốn gửi đến bạn đọc. Nếu bạn đọc có bất kỳ vướng mắc nào liên quan đến vấn đề này hay vấn đề pháp lý khác thì vui lòng liên hệ tới bộ phận tổng đài tư vấn pháp luật đất đai của Luật Minh Khuê qua số 1900.6162 để được hỗ trợ kịp thời. Xin chân thành cảm ơn!