1. Hiểu thế nào về Công đoàn Việt Nam?

Vị trí của Công đoàn Việt Nam trong hệ thống chính trị - xã hội là vô cùng quan trọng, đóng vai trò là sợi dây nối giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và giai cấp công nhân, người lao động. Công đoàn không chỉ là tổ chức chính trị - xã hội lớn của công nhân, mà còn là thành viên tích cực của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, có ảnh hưởng sâu rộng trong việc tập hợp, đoàn kết, giáo dục, rèn luyện, và xây dựng đội ngũ giai cấp công nhân, lao động.

Mục tiêu chính của Công đoàn Việt Nam là tập hợp, đoàn kết lực lượng lao động, xây dựng giai cấp công nhân mạnh mẽ, đại diện và bảo vệ quyền lợi của người lao động, đồng thời phấn đấu xây dựng nước Việt Nam độc lập, thống nhất, và phát triển theo hình thức chủ nghĩa xã hội. Vị trí này của Công đoàn được Hiến pháp và Pháp luật Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam công nhận, và được toàn thể công nhân, viên chức, và lao động thừa nhận.

Mối quan hệ giữa Công đoàn và Đảng Cộng sản Việt Nam là sự liên kết mật thiết, trong đó Công đoàn đóng vai trò là người tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng đến cộng đồng lao động. Sự lãnh đạo của Đảng là quan trọng để Công đoàn hoạt động có hiệu quả, đồng thời Đảng cũng tôn trọng tính độc lập tổ chức của Công đoàn, không can thiệp trực tiếp vào công việc của họ.

Trách nhiệm của Công đoàn đối với Đảng bao gồm việc tuyên truyền chủ trương và chính sách của Đảng, bồi dưỡng và rèn luyện cán bộ cho Đảng, cùng với việc phản ánh nguyện vọng và bức xúc của công nhân đến Đảng để đưa ra những quyết định chính xác.

Mối quan hệ giữa Công đoàn và Nhà nước là mối quan hệ hợp tác, tôn trọng, và phối hợp chặt chẽ. Nhà nước tạo điều kiện và ban hành văn bản pháp luật để hỗ trợ Công đoàn hoạt động, và giữa hai bên không có sự đối lập. Công đoàn cung cấp và bồi dưỡng cán bộ cho Nhà nước, đồng thời cộng tác tích cực trong việc xây dựng chính quyền lớn mạnh.

Vị trí của Công đoàn trong hệ thống chính trị - xã hội không chỉ là một tổ chức đại diện cho quyền lợi của công nhân mà còn là một người hướng dẫn, đồng hành cùng Đảng và Nhà nước trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Sự phối hợp chặt chẽ giữa Công đoàn, Đảng, và Nhà nước đóng góp quan trọng vào sự phát triển và vững mạnh của nền kinh tế - xã hội Việt Nam

 

2. Vai trò của Công đoàn Việt Nam

Vai trò của Công đoàn Việt Nam đã và đang thể hiện sự quan trọng và đa chiều trong quá trình phát triển lịch sử và cách mạng của đất nước. Sự tác động của Công đoàn được phản ánh rõ ràng qua nhiều lĩnh vực, bao gồm kinh tế, chính trị, xã hội và tư tưởng.

Trong giai đoạn chưa giành được chính quyền, Công đoàn đã đóng vai trò quan trọng như một "trường học đấu tranh giai cấp," tổ chức và vận động công nhân, lao động để chống lại giai cấp tư sản, bảo vệ quyền lợi của họ. Cuộc đấu tranh của Công đoàn đã từng bước mở rộng từ chiều kinh tế đến chiều chính trị, với mục tiêu lật đổ giai cấp thống trị và giành chính quyền cho giai cấp công nhân. Ngày nay, trong bối cảnh nền kinh tế đa dạng và theo hướng xã hội chủ nghĩa, vai trò của Công đoàn Việt Nam ngày càng được khẳng định.

Hiến pháp và Luật Công đoàn đã chính thức công nhận vai trò của Công đoàn trong hệ thống chính trị - xã hội, đặt Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và người lao động. Công đoàn không chỉ là người bảo vệ quyền lợi của công nhân mà còn là thành viên tích cực của hệ thống chính trị và là trường học chủ nghĩa xã hội.

Vai trò của Công đoàn ngày nay đã mở rộng trong sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. Sự mở rộng này phản ánh sự phù hợp với quy luật vận động và phát triển của tổ chức Công đoàn, điều này đồng thời phù hợp với qui luật chung của quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Trong thực tế, Công đoàn Việt Nam đã trưởng thành nhanh chóng và thể hiện vai trò quan trọng đối với xã hội. Công đoàn thu hút, vận động, giáo dục và tổ chức công nhân, viên chức và lao động tham gia tích cực vào các cuộc cách mạng và hoạt động xã hội. Công đoàn đã đạt được những thành tựu đáng kể trong nhiều lĩnh vực, từ kinh tế đến văn hoá, từ chính trị đến tư tưởng, góp phần quan trọng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng.

Vai trò của Công đoàn Việt Nam hiện đại được thể hiện rõ trong nhiều lĩnh vực. Trong lĩnh vực chính trị, Công đoàn hỗ trợ xây dựng và nâng cao hiệu quả của hệ thống chính trị, đảm bảo quyền làm chủ của nhân dân, và thực hiện dân chủ xã hội chủ nghĩa. Trong lĩnh vực kinh tế, Công đoàn tham gia vào cải thiện cơ chế quản lý kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, và giữ vai trò chủ đạo trong kinh tế quốc doanh. Trong lĩnh vực văn hóa - tư tưởng, Công đoàn giáo dục, tuyên truyền và duy trì tư tưởng chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời giữ gìn và phát triển bản sắc văn hóa dân tộc. Trong lĩnh vực xã hội, Công đoàn đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh và đảm bảo sức mạnh cho Nhà nước.

Tóm lại, vai trò của Công đoàn Việt Nam không chỉ là người đại diện cho quyền lợi của công nhân mà còn là một lực lượng đóng góp quan trọng vào sự phát triển và vững mạnh của đất nước. Công đoàn đã và đang đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tiến bộ xã hội và đảm bảo quyền lợi của công nhân và lao động

>> Tham khảo: Tính chất và chức năng của tổ chức Công đoàn Việt Nam

 

3. Những hoạt động nổi bật của Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023

Trong giai đoạn nhiệm kỳ 2018-2023, Công đoàn Việt Nam đã thực hiện nhiều hoạt động nổi bật, đóng góp quan trọng vào sự phát triển và bảo vệ quyền lợi của công nhân, lao động. Dưới đây là những điểm đáng chú ý:

- Tham gia xây dựng cơ chế và chính sách: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã đóng góp hơn 300 văn bản góp ý, kiến nghị, đề xuất về xây dựng cơ chế, chính sách, và pháp luật.

Đề xuất nâng mức lương tối thiểu, ký mới hàng nghìn thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp, nâng tổng số thỏa ước lao động tập thể đa ký kết.

- Tư vấn và giáo dục: Thực hiện hơn 308.000 hoạt động tư vấn cho hơn 1 triệu đoàn viên và người lao động.

Tiếp tục công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật cho hơn 2.6 triệu người lao động.

- Hỗ trợ pháp lý và tư pháp: Tham gia tố tụng giải quyết tranh chấp lao động tại tòa án cho gần 12.000 người lao động.

Hỗ trợ, tham gia tố tụng bảo vệ tại tòa án cho gần 7.400 người lao động.

- Hỗ trợ xã hội và nhà ở: Chăm sóc Tết cho hơn 27 triệu đoàn viên và người lao động với tổng kinh phí hỗ trợ hơn 26 nghìn tỷ đồng.

Xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hơn 9.200 người lao động với tổng kinh phí gần 490 tỷ đồng.

- Hợp tác và tài chính: Ký kết 2.550 thỏa thuận hợp tác để cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho hơn 5.5 triệu đoàn viên, người lao động.

Thông qua hợp tác với tổ chức tài chính, hỗ trợ vay vốn cho hơn 319.000 đoàn viên, người lao động.

- Ứng dụng công nghệ số và internet: Tích cực ứng dụng công nghệ số, internet, mạng xã hội để tối ưu hóa các hoạt động của công đoàn.

- Khuyến khích sáng tạo và đào tạo: Kết nạp mới hàng triệu đoàn viên công đoàn, thành lập nhiều công đoàn cơ sở mới.

Tổ chức đào tạo, tập huấn cho hơn 4.000 cán bộ công đoàn và hơn 2.2 triệu cán bộ công đoàn được bồi dưỡng về lý luận và nghiệp vụ.

- Khen thưởng và đánh giá: Khen thưởng và đánh giá những đóng góp xuất sắc của cán bộ công đoàn và đoàn viên công đoàn, gồm cả Huân chương, Bằng khen và Cờ thi đua.

- Hỗ trợ khắc phục khó khăn do dịch bệnh: Hỗ trợ tăng cường dinh dưỡng, giải quyết khó khăn cho lực lượng y tế và công nhân, lao động tại các doanh nghiệp thực hiện "ba tại chỗ".

Tặng sổ tiết kiệm công đoàn cho con đoàn viên bị mồ côi do Covid-19.

- Tăng cường đảm bảo an sinh xã hội: Hỗ trợ hơn 81.000 hồ sơ đề nghị, với tổng số tiền đề nghị hỗ trợ là gần 119 tỷ đồng, giúp người lao động vượt qua khó khăn.

Đề xuất và thực hiện Nghị quyết về việc hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị giảm thời gian làm việc hoặc chấm dứt hợp đồng lao động.

- Đảm bảo bình đẳng giới: Công đoàn tích cực tham gia kiểm tra, giám sát chế độ, chính sách đối với lao động nữ, với số lượng cuộc kiểm tra và giám sát lớn.

- Tăng cường trách nhiệm tài chính: Nâng tỷ lệ kinh phí công đoàn cơ sở được sử dụng, vượt trước 3 năm theo tinh thần Nghị quyết của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn.

Những hoạt động này đã làm nổi bật vai trò, sức mạnh của Công đoàn Việt Nam trong việc đại diện và bảo vệ quyền lợi của người lao động, góp phần quan trọng vào sự phát triển và ổn định của nền kinh tế - xã hội đất nước

Bài viết liên quan: Đáp án thi Tìm hiểu tổ chức Công đoàn Việt Nam chuẩn nhất 

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo. Nội dung trên gây nhầm lẫn, thiếu sót khách hàng liên hệ đến hotline 19006162 hoặc gửi thư tư vấn đến địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn để được tư vấn pháp luật