1. Cơ quan có thẩm quyền thực hiện hoạt động phối hợp trong công tác giám định tư pháp

Căn cứ theo quy định tại tiểu mục 6 Mục II Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024 của Bộ Xây dựng ban hành kèm theo Quyết định 154/QĐ-BXD năm 2024 về phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền trong công tác giám định tư pháp như sau:

Bộ Tư pháp:

- Vai trò: Cơ quan nhà nước quản lý nhà nước về hoạt động giám định tư pháp.

- Trách nhiệm:

+ Phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật về giám định tư pháp. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để规范化 hoạt động giám định tư pháp, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ trong toàn quốc.

+ Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát hoạt động giám định tư pháp. Bộ Tư pháp có trách nhiệm hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động giám định tư pháp theo đúng quy định của pháp luật; kiểm tra hoạt động của các tổ chức giám định tư pháp; xử lý vi phạm trong lĩnh vực giám định tư pháp.

+ Phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng giải quyết các vụ án, việc tranh chấp, khiếu nại, tố cáo liên quan đến giám định tư pháp. Bộ Tư pháp có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng trong việc xác định nội dung cần giám định, lựa chọn tổ chức giám định tư pháp, cung cấp tài liệu, chứng cứ cho việc giám định, xem xét, đánh giá kết quả giám định tư pháp.

Cơ quan tiến hành tố tụng:

- Vai trò: Cơ quan có thẩm quyền điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, việc tranh chấp, khiếu nại, tố cáo.

- Trách nhiệm:

+ Phối hợp với Bộ Tư pháp xác định nội dung cần giám định, lựa chọn tổ chức giám định tư pháp. Cơ quan tiến hành tố tụng có trách nhiệm xác định nội dung cần giám định trong từng vụ án, việc tranh chấp, khiếu nại, tố cáo; phối hợp với Bộ Tư pháp lựa chọn tổ chức giám định tư pháp có đủ năng lực, điều kiện để thực hiện việc giám định.

+ Cung cấp tài liệu, chứng cứ cho việc giám định. Cơ quan tiến hành tố tụng có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác các tài liệu, chứng cứ liên quan đến nội dung cần giám định cho tổ chức giám định tư pháp.

+ Xem xét, đánh giá kết quả giám định tư pháp trong quá trình giải quyết các vụ án, việc tranh chấp, khiếu nại, tố cáo. Cơ quan tiến hành tố tụng có trách nhiệm xem xét, đánh giá kết quả giám định tư pháp một cách khách quan, công bằng, dựa trên các tài liệu, chứng cứ và ý kiến của các bên liên quan; sử dụng kết quả giám định tư pháp làm một trong những căn cứ để giải quyết các vụ án, việc tranh chấp, khiếu nại, tố cáo.

Cơ quan quản lý chuyên ngành:

- Vai trò: Cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực liên quan đến nội dung cần giám định.

- Trách nhiệm:

+ Phối hợp với Bộ Tư pháp và cơ quan tiến hành tố tụng cung cấp thông tin, tài liệu chuyên ngành phục vụ công tác giám định tư pháp. Cơ quan quản lý chuyên ngành có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin, tài liệu chuyên ngành liên quan đến nội dung cần giám định cho Bộ Tư pháp và cơ quan tiến hành tố tụng, tổ chức giám định tư pháp.

+ Xem xét, đánh giá kết quả giám định tư pháp trong lĩnh vực chuyên ngành của mình. Cơ quan quản lý chuyên ngành có trách nhiệm xem xét, đánh giá kết quả giám định tư pháp trong lĩnh vực chuyên ngành của mình; có ý kiến về kết quả giám định tư pháp khi được Bộ Tư pháp hoặc cơ quan tiến hành tố tụng đề nghị.

Tổ chức giám định tư pháp:

- Vai trò: Tổ chức được cấp giấy phép hoạt động giám định tư pháp do Bộ Tư pháp cấp.

- Trách nhiệm:

+ Phối hợp với cơ quan có thẩm quyền thực hiện các yêu cầu liên quan đến hoạt động giám định tư pháp. Tổ chức giám định tư pháp có trách nhiệm phối hợp với Bộ Tư pháp, cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan quản lý chuyên ngành trong việc thực hiện các yêu cầu liên quan đến hoạt động giám định tư pháp.

+ Thực hiện việc giám định tư pháp theo đúng quy định của pháp luật và quy trình nghiệp vụ đã được Bộ Tư pháp quy định.

2. Nội dung hoạt động phối hợp với cơ quan có thẩm quyền trong công tác giám định tư pháp

Để đảm bảo hiệu quả và tính chính xác của hoạt động giám định tư pháp, các cơ quan có thẩm quyền cần phối hợp chặt chẽ trong các nội dung sau:

Phối hợp xác định nội dung cần giám định, lựa chọn tổ chức giám định tư pháp:

- Xác định nội dung cần giám định: Các cơ quan phối hợp xác định nội dung cụ thể cần giám định dựa trên yêu cầu của vụ án, việc tranh chấp, khiếu nại, tố cáo.

- Lựa chọn tổ chức giám định tư pháp: Căn cứ vào nội dung cần giám định, các cơ quan phối hợp lựa chọn tổ chức giám định tư pháp có đủ năng lực, điều kiện và uy tín để thực hiện việc giám định.

Phối hợp cung cấp tài liệu, chứng cứ cho việc giám định:

- Bộ Tư pháp: Cung cấp các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực giám định tư pháp.

- Cơ quan tiến hành tố tụng: Cung cấp hồ sơ vụ án, tài liệu, chứng cứ liên quan đến nội dung cần giám định.

- Cơ quan quản lý chuyên ngành: Cung cấp thông tin, tài liệu chuyên ngành liên quan đến nội dung cần giám định.

- Tổ chức giám định tư pháp: Phối hợp với các cơ quan để thu thập tài liệu, chứng cứ cần thiết cho việc giám định.

Phối hợp tổ chức thực hiện việc giám định:

- Bộ Tư pháp: Hướng dẫn, giám sát việc tổ chức thực hiện giám định tư pháp.

- Cơ quan tiến hành tố tụng: Tạo điều kiện cho tổ chức giám định tư pháp thực hiện nhiệm vụ theo quy định.

- Cơ quan quản lý chuyên ngành: Cung cấp hỗ trợ chuyên môn cho tổ chức giám định tư pháp khi cần thiết.

- Tổ chức giám định tư pháp: Thực hiện việc giám định theo đúng quy định của pháp luật và quy trình nghiệp vụ.

Phối hợp xử lý kết quả giám định:

- Bộ Tư pháp: Xem xét, đánh giá kết quả giám định tư pháp trong một số trường hợp theo quy định.

-  Cơ quan tiến hành tố tụng: Xem xét, đánh giá kết quả giám định tư pháp và sử dụng kết quả này làm một trong những căn cứ để giải quyết vụ án, việc tranh chấp, khiếu nại, tố cáo.

- Cơ quan quản lý chuyên ngành: Xem xét, đánh giá kết quả giám định tư pháp trong lĩnh vực chuyên ngành của mình.

- Tổ chức giám định tư pháp: Giải thích kết quả giám định khi được yêu cầu.

Hình thức phối hợp:

- Phối hợp bằng văn bản: Trao đổi, thống nhất nội dung phối hợp qua văn bản như công văn, biên bản, báo cáo.

- Phối hợp bằng hình thức họp, hội nghị: Tổ chức các cuộc họp, hội nghị để trao đổi, thảo luận về nội dung phối hợp.

- Phối hợp qua hệ thống thông tin liên lạc: Sử dụng các kênh thông tin liên lạc như điện thoại, email, mạng internet để trao đổi thông tin, phối hợp công việc.

Hiệu quả của hoạt động phối hợp:

- Đảm bảo tính khách quan, chính xác, trung thực của kết quả giám định tư pháp: Việc phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan giúp đảm bảo tính khách quan, chính xác, trung thực của kết quả giám định tư pháp.

- Góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết các vụ án, việc tranh chấp, khiếu nại, tố cáo: Kết quả giám định tư pháp chính xác, khách quan sẽ góp phần quan trọng trong việc giải quyết các vụ án, việc tranh chấp, khiếu nại, tố cáo một cách công bằng, đúng pháp luật.

- Tạo điều kiện cho hoạt động giám định tư pháp phát triển hiệu quả, bền vững: Việc phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động giám định tư pháp phát triển hiệu quả, bền vững, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động tư pháp.

Xem thêm: Thẩm quyền, thủ tục trưng cầu giám định tư pháp và bảo đảm sự vô tư, khách quan

Như vậy trên đây là toàn bộ thông tin về Hoạt động phối hợp với cơ quan có thẩm quyền trong công tác giám định tư pháp mà Công ty Luật Minh Khuê muốn gửi đến quý khách mang tính tham khảo. Nếu quý khách còn vướng mắc về vấn đề trên hoặc mọi vấn đề pháp lý khác, quý khách hãy vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến theo số điện thoại 1900.6162 để được Luật sư tư vấn pháp luật trực tiếp qua tổng đài kịp thời hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc.

Nếu quý khách cần báo giá dịch vụ pháp lý thì quý khách có thể gửi yêu cầu báo phí dịch vụ đến địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn để nhận được thông tin sớm nhất!