CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

 

HỢP ĐỒNG ĐẠI LÝ

(Đại lý ký gửi hàng hóa)

- Căn cứ qui định tại Bộ Luật Dân sự và Luật Thương mại.
- Căn cứ nhu cầu và khả năng của các bên.

 

Hôm nay, ngày… tháng ….. năm 20......,
Tại:
Hai bên gồm:

 

BÊN A: (BÊN GIAO ĐẠI LÝ )
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT &THƯƠNG MẠI ABC
Địa chỉ : xxx, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại : xxx - Fax: xxx
Đại diện : Ông NGUYỄN VĂN AA, chức vụ: Tổng giám đốc.

>> Xem thêm:  Công ty luật, Văn phòng luật sư tư vấn luật miễn phí tại Đắk Nông

 

BÊN B: (BÊN NHẬN ĐẠI LÝ )
CÔNG TY CỔ PHẦN CCC
Địa chỉ :
Điện thoại :
Đại diện : Bà TRƯƠNG HOÀNG BB, chức vụ: Giám đốc.

  

Sau khi trao đổi, thỏa thuận, hai bên đồng ý ký kết hợp đồng này với các điều khoản như sau:

 

ĐIỀU 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG


1. Theo đề nghị của bên B, bên A đồng ý giao bên B làm đại lý, nhận ký gửi và bán các sản phẩm composite do bên A sản xuất. Danh sách các sản phẩm ký gửi được thể hiện trong “Phụ lục số 1 - Danh sách hàng hoá ký gửi” là một bộ phận không tách rời của hợp đồng này.

2. Các sản phẩm của bên A gồm các loại vỏ tàu, ghe và một số sản phẩm gia dụng khác làm bằng nguyên liệu composite theo tài liệu và danh mục do bên A cung cấp.

3. Hình thức đại lý của bên B là “Đại lý ký gửi”, được qui định trong Luật Thương Mại. Theo đó, bên B được hưởng thù lao đại lý là tiền hoa hồng.

4. Tiền hoa hồng được xác định là khoản chênh lệch giữa “giá giao hàng” do bên A qui định và “giá bán hàng” do bên B toàn quyền quyết định.

>> Xem thêm:  Công ty luật, Văn phòng luật sư tư vấn luật miễn phí tại Gia Lai

5. “Giá giao hàng” có thể được điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế hoặc chiến lược kinh doanh của bên A và được qui định tại điều 2 của hợp đồng này.

6. Mọi chi phí liên quan đến việc tổ chức bán hàng do bên B chịu.

7. Hai bên thừa nhận toàn bộ số hàng hóa mà bên B nhận ký gửi thuộc quyền sở hữu của bên A. Thời gian chuyển giao quyền sở hữu hàng hóa là thời điểm bên B bán được hàng cho khách hàng và đã thu tiền.

8. Thời gian hợp đồng : 2 năm, kể từ ngày 1-1-2009.

 

ĐIỀU 2: GIÁ GIAO HÀNG VÀ GIÁ BÁN HÀNG


1. “Giá giao hàng” là giá sản phẩm do bên A toàn quyền qui định và ghi trên Phiếu giao hàng cho bên B, khi ký gửi hàng hóa. Giá giao hàng có thể được bên A thay đổi, điều chỉnh. Khi điều chỉnh giá giao hàng trên lô hàng đã ký gửi cho bên B, bên A phải có thông báo bằng văn bản gửi bên B trước ít nhất 2 ngày kể từ khi giá mới do bên A qui định được áp dụng.

2. “Giá bán hàng” là giá do bên B qui định khi bán hàng cho khách hàng của mình. Bên B được toàn quyền quyết định giá bán hàng trên cơ sở phù hợp với tình hình thực tế. Bên A không chịu trách nhiệm về những vấn đề liên quan đến “giá bán hàng ” do bên B quyết định. Tuy nhiên, để bảo đảm cho uy tín và thương hiệu của bên A, bên B cam kết bán hàng với giá không quá 30% “giá giao hàng”.

3 Giá bán sản phẩm phải được bên B ghi chính xác trong Phiếu bán hàng với khách hàng để tiện theo dõi và thanh toán tiền hoa hồng.

 

>> Xem thêm:  Công ty luật, Văn phòng luật sư tư vấn luật miễn phí tại Hà Tĩnh

ĐIỀU 3: TIỀN ĐẶT CỌC VÀ TRÁCH NHIỆM BẢO QUẢN HÀNG KÝ GỬI


1. Để bảo đảm cho việc thực hiện hợp đồng và trách nhiệm bảo quản hàng ký gửi, bên B đồng ý đóng cho bên A một khoản tiền đặt cọc.
2. Số tiền đặt cọc là: 300.000.000 đồng ( Ba trăm triệu đồng).
3. Trong trường hợp bên B làm mất hay hư hỏng hàng ký gửi, bên A có quyền khấu trừ tiền bồi thường từ tiền đặt cọc của bên B. Việc bồi thường được giải quyết theo qui định của pháp luật
4. Khi kết thúc hợp đồng này, bên A sẽ hoàn trả lại toàn bộ số tiền đặt cọc cho bên B, sau khi hai bên giải quyết xong tất cả các vấn đề về quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến hợp đồng này.

 

ĐIỀU 4: HÀNG KÝ GỬI VÀ GIAO NHẬN HÀNG


1. Hàng ký gửi của bên A giao cho bên B bảo đảm là hàng mới 100%.
2. Trong quá trình trưng bày bán hàng, bên B có trách nhiệm bảo quản với các phương tiện, trang bị phù hợp và chịu trách nhiệm trong việc hàng ký gửi bị mất hay hư hỏng.
3. Bên A không nhận lại hàng bị hư hỏng do lỗi của bên B trong quá trình trưng bày, bảo quản.
4. Ngoài đợt hàng ký gửi ban đầu, khi có nhu cầu nhận hàng thêm, bên B gửi Phiếu đặt hàng (theo mẫu) tới bên A. Bên A sẽ chuyển hàng tới cho bên B theo thời gian và địa điểm ghi trong Phiếu đặt hàng. Chi phí về việc bốc xếp nhận hàng do bên B chịu.
5. Thời gian giao hàng được tính theo đơn vị ngày (24 giờ).
6. Trong trường hợp bên B đặt hàng nhưng lại không nhận hàng, vì bất kỳ lý do gì, bên B phải thanh toán cho bên A mọi khoản chi phí liên quan đến việc vận chuyển hàng đi và về.

 

ĐIỀU 5: THỜI GIAN VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN TIỀN BÁN HÀNG KÝ GỬI


1. Việc thanh toán tiền bán hàng ký gửi được thực hiện theo từng đơn vị hàng ( cái, chiếc) do bên B bán được trong thời gian nhận ký gửi.
2 Trong vòng 2 ngày sau khi bán được hàng, bên B có trách nhiệm thông báo cho bên A. Và trong vòng 5 ngày sau khi bán được hàng, bên B chuyển tiền bán hàng cho bên A sau khi đã khấu trừ khoản tiền hoa hồng theo thỏa thuận.
3. Hình thức thanh toán: tiền mặt hoặc chuyển vào tài khoản của bên A.
4. Sau khi bán được hàng, bên B gửi bản copy “Phiếu bán hàng” cho bên A để bên A theo dõi và thực hiện việc bảo hành sau này.

 

ĐIỀU 6: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN GIAO ĐẠI LÝ

>> Xem thêm:  Công ty luật, Văn phòng luật sư tư vấn luật miễn phí tại Lâm Đồng

1. Giao hàng đúng địa điểm, số lượng, thời gian theo Phiếu đặt hàng của bên B.
2. Chịu trách nhiệm bảo hành, sửa chữa miễn phí đối với các sản phẩm của mình trong thời hạn còn bảo hành như “Quy định bảo hành sản phẩm của công ty”.
3. Hoàn trả lại tiền đặt cọc cho bên B khi kết thúc hợp đồng.
4. Hỗ trợ bên B trong việc hướng dẫn, cung cấp bảng hiệu, catalogue, phiếu bảo hành, bảng giá, cung cấp thông tin về kỹ thuật và công tác quảng cáo, khuyến mãi… tạo điều kiện thuận lợi để bên B thực hiện công việc đại lý của mình.
5. Được quyền kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng của bên B theo qui định của pháp luật.
6. Chịu trách nhiệm về những vấn đề liên quan đến chất lượng, thương hiệu, bản quyền … đối với những sản phẩm do mình cung cấp.
7. Nhận tiền bán hàng theo thỏa thuận tại điều 5.
8. Các quyền và nghĩa vụ khác của bên giao đại lý theo qui định của pháp luật.

 

ĐIỀU 7: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN NHẬN ĐẠI LÝ


1. Chỉ được giới thiệu và bán đúng các sản phẩm do bên A ký gửi. Nếu có nhu cầu bán thêm các loại sản phẩm cùng chủng loại của bên A thì phải có sự trao đổi và đồng ý bằng văn bản của bên A.
2. Yêu cầu bên A hướng dẫn, cung cấp thông tin và các điều kiện khác có liên quan để thực hiện công việc đại lý của mình.
4. Thanh toán đầy đủ tiền bán hàng cho bên A theo thỏa thuận và nhận tiền hoa hồng theo qui định tại điều 1.
5. Chịu sự kiểm tra, giám sát của bên A và có trách nhiệm báo cáo tình hình hoạt động đại lý với bên A theo qui định của pháp luật.
6. Thực hiện nghiêm túc các qui định, hướng dẫn của bên A trong việc tổ chức bán hàng, bảo quản hàng hoá, bảo hành, sửa chữa, khuyến mãi … theo tiêu chuẩn của bên A qui định thống nhất cho các đại lý.
7. Được nhận lại tiền đặt cọc khi kết thúc hợp đồng.
8. Các quyền và nghĩa vụ khác của bên nhận đại lý theo qui định của pháp luật.

 

ĐIỀU 8: CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG TRƯỚC THỜI HẠN


1. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, bên A có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nếu bên B vi phạm những điều khoản đã ghi trong hợp đồng này và bên A nhận thấy là nghiêm trọng, đã thông báo cho bên B mà bên B không khắc phục. Để chấm dứt hợp đồng, bên A phải thông báo bằng văn bản cho bên B trước ít nhất là 30 ngày.
2. Vì những lý do của mình, bên B có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nhưng phải báo trước bằng văn bản cho bên A ít nhất là 30 ngày. Trong trường hợp này, bên B không có quyền yêu cầu bên A bồi thường bất cứ khoản tiền nào liên quan đến việc làm đại lý cho bên A của mình. Đồng thời, bên B phải chịu toàn bộ chi phí vận chuyển hoàn trả số hàng hóa đang nhận ký gửi từ kho của bên B về tới kho của bên A.
3. Việc thanh lý hợp đồng sẽ được tiến hành theo qui định của pháp luật sau khi đã giải quyết xong mọi vấn đề liên quan đến nghĩa vụ của hai bên.

ĐIỀU 9: NHỮNG THỎA THUẬN CHUNG


1. Bên nào do sự vi phạm hợp đồng của mình mà làm thiệt hại cho bên kia thì phải bồi thường toàn bộ thiệt hại, đồng thời còn phải chịu mức tiền phạt do vi phạm hợp đồng tương đương 5% giá trị toàn bộ hàng hóa đang ký gửi.
2. Hợp đồng này thể được điều chỉnh, bổ sung hoặc tạm ngưng để phù hợp với tình hình thực tế hoặc theo qui định của pháp luật. Việc điều chỉnh, bổ sung hay tạm ngưng chỉ có hiệu lực sau khi có sự chấp thuận bằng văn bản của cả hai bên.
3. Hợp đồng đại lý này không làm ảnh hưởng đến quyền tham gia dự thầu, đấu thầu, chào bán và bán các sản phẩm do bên A sản xuất và kinh doanh tới những khách hàng là cá nhân hay tổ chức trên địa bàn do bên B làm đại lý.
4. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có những trở ngại, hai bên cam kết thông báo cho nhau kịp thời, gặp gỡ và trao đổi giải quyết trên tinh thần hòa giải và cùng có lợi. Nếu không tự giải quyết được thì đưa vụ việc ra án có thẩm quyền tại TP.HCM là nơi bên A đặt trụ sở để giải quyết theo qui định của pháp luật. Bên thua kiện phải chịu mọi khoản chi phí liên quan, bao gồm cả tiền thuê luật sư cho bên thắng kiện.
5. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày hai bên cùng ký, có 2 Phụ lục, cùng được lập thành 04 (bốn) bản, có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 2 (hai) bản.

 

>> Xem thêm:  Công ty luật, Văn phòng luật sư tư vấn luật miễn phí tại Thái Bình

ĐẠI DIỆN BÊN A                  ĐẠI DIỆN BÊN B

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------

*   Phân tích pháp luật của luật sư :

 1. Để mở rộng qui mô bán hàng trên thị trường, các doanh nghiệp thường ký hợp đồng với các nhà phân phối thông qua hình thức đại lý. Giao dịch giữa hai bên gọi là hợp đồng đại lý.


2. Các vấn đề pháp lý về hợp đồng đại lý được qui định trong Luật Thương Mại.


3. Nếu xét về vấn đề quyền sở hữu hàng hóa, người ta chia thành hai dạng hợp đồng đại lý. Đó là hợp đồng đại lý mua đứt bán đoạn (tức là bên giao đại lý bán hàng cho bên nhận đại lý theo giá sỉ, và bên nhận đại lý tiếp tục bán hàng cho khách hàng của mình theo giá bán lẻ. Dạng thứ hai là hợp đồng đại lý ký gửi như trong trường hợp này.


4. Để bảo đảm và tránh các rủi ro, trong hợp đồng đại lý ký gửi, bên giao đại lý nên yêu cầu bên nhận đại lý nộp cho mình một khoản tiền gọi là tiền đặt cọc. Cũng có thể gọi là tiền bảo đảm cũng được. Mặc dù về ý nghĩa, tiền đặt cọc và tiền bảo đảm là khác nhau (chúng tôi sẽ có dịp phân tích thêm về vấn đề này).

>> Xem thêm:  Công ty luật, Văn phòng luật sư tư vấn luật miễn phí tại Sơn La


5. Trên thực tế, chúng tôi nhận thấy có nhiều trường hợp bên nhận đại lý bán hàng rất kém. Do vậy, bên giao đại lý nên khảo sát kỹ thị trường, nhu cầu của khách hàng trước khi ký hợp đồng đại lý ký gửi. Mặt khác, tuy trong hợp đồng mẫu trên không nêu, nhưng các bên có thể thỏa thuận về một khoản tiền phạt đi cùng với việc bên nhận đại lý phải cam kết sẽ bán được tối thiểu một số lượng hàng hóa nào đó trong một khoản thời gian nhất định. Nếu bán không đạt thì có thể bị phạt, hoặc bị chấm dứt hợp đồng đại lý.


6. Một điều cần lưu ý khác là vấn đề tăng, giảm giá giao hàng. Kinh nghiệm cho thấy trước mỗi đợt tăng giảm giá như vậy, bên A (bên giao đại lý) phải bảo mật. Vì nếu không, bên nhận đại lý có thể “đánh hơi” thấy và có những hành động có thể gây thiệt hại cho bên A. Chẳng hạn như khi biết sắp tăng giá, dù chưa bán được hàng nhưng đại lý lại nói là đã bán được hàng rồi …


7. Hợp đồng mẫu trên chỉ đưa ra những vấn đề và nội dung cơ bản nhất. Tùy tình hình thực tế, các doanh nghiệp có thể thỏa thuận thêm bất kỳ nội dung hoặc vấn đề nào trong hợp đồng. Nên nhớ rằng hợp đồng càng chi tiết, cụ thể, dự liệu mọi tình huống và cách giải quyết … là một hợp đồng tốt. Không nên có tâm lý là ngại hợp đồng quá dài hay quá nhiều điều khoản.


8. Trên thực tế, có rất nhiều loại hợp đồng đại lý – tùy theo bản chất giao dịch. Đó có thể là hợp đồng độc quyền, hợp đồng vừa độc quyền vừa mua đứt bán đoạn, hợp đồng tổng đại lý … Bản thân tôi đã từng đọc nhiều hợp đồng đại lý mà các bên thỏa thuận với nhau rất nhiều vấn đề, đôi khi “nửa nạc, nửa mỡ”… Tôi cho rằng điều này là bình thường. Vấn đề là làm sao cho những nội dung mà hai bên thỏa thuận là thực tế (tức là phải có khả năng thực hiện được) và đừng trái luật. Đừng trái luật có nghĩa là đừng thỏa thuận với nhau về những việc mà tự mình cũng cảm thấy sai như : bán hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng dỏm mà dán nhãn xịn …


9. Chúng tôi sẽ có dịp quay lại nội dung liên quan đến hợp đồng đại lý vào một dịp khác, với những vấn đề khác – có liên quan.

 (Theo: Ecolaw.vn)

>> Xem thêm:  Công ty luật, Văn phòng luật sư tư vấn luật miễn phí tại Quảng Ninh