Hợp đồng quyền chọn có bảo đảm (COVERED OPTION) là quyền chọn mua được bảo đảm bởi chứng khoán làm cơ sở hợp đồng quyền chọn. Người ký hay người bán, hợp đồng quyền chọn thu chênh lệch cho việc viết hợp đồng quyền chọn, và có chứng khoán để giao nếu hợp đồng quyền chọn được thực hiện. Ngược với hợp đồng quyền chọn khống (NAKED OPTION).