Quyền chọn, hợp đồng quyền chọn (OPTION) là hợp đồng cấp quyền và không có nghĩa vụ, để mua hay bán tài sản hay bất động sản trong một giai đoạn nhất định, theo giá đã thỏa thuận trước, được gọi là giá thực hiện hay giá thực thi. Các hợp đồng quyền chọn phổ biến nhất trong thị trường cổ phiếu, nhưng cũng thường được sử dụng như công cụ bảo vệ trong việc quản lý các vị thế tiền tệ trong thị trường ngoại hối, các hợp đồng kỳ hạn tài chính, hàng hóa, và các hợp đồng futures về chỉ số cổ phiếu. Giá hợp đồng quyền chọn được xác định bởi sự tương tác giữa kỳ đáo hạn, sự biến động, và giá của công cụ cơ sở.

Có hai loại hợp đồng quyền chọn chính:

Hợp đồng quyền chọn mua - hợp đồng được bán với giá cho phép chủ sở hữu quyền mua từ người bán hợp đồng này một số lượng chứng khoán nhất định, theo giá nhất định; và

Hợp đồng quyền chọn bán - hợp đồng được bán với giá cho phép chủ sở hữu quyền bán một số lượng chứng khoán nhất định theo giá định trước.

Tiền mặt trả ban đầu, hay phí quyền chọn, được xác định khi bắt đầu hợp đồng quyền chọn. Hầu hết các hợp đồng quyền chọn mua và quyền chọn bán hiếm khi được sử dụng. Chủng được phép hết hạn mà không thực thi hay được bán trước ngày thực thi trong hoạt động giao dịch, dựa trên việc tăng hay giảm của phí quyền chọn.