Công ty thanh lý hợp đồng quyền chọn (OPTIONS CLEARING CORP - OCC) là công ty, sở hữu bởi Sở giao dịch chứng khoán, cung cấp giao dịch so sánh và dịch vụ quyết toán cho mọi giao dịch quyền chọn trên thị trường chứng khoán Mỹ. Bản cáo bạch của công ty, được phát cho những nhà giao dịch hợp đồng quyền chọn, mô tả các quy tắc về ứng xử đạo đức và phác họa các rủi ro giao dịch trong quyền chọn giao dịch hối đoái. Công ty thanh lý liên thị trường của occ cũng cung cấp đường kết nối đến Thị trường Hợp đồng Futures của New York.