Hợp đồng quyền chọn hóa đổi (SWAPTION) là hợp đồng quyền chọn trên thỏa thuận hoán đổi lãi suất. Hợp đồng đem lại cho người mua quyền chọn thực hiện hoán đổi lãi suất tại thời điểm trong tương lai, qua đó chốt các chi phí tài chính theo một lãi suất cố định cụ thể. Người bán hợp đồng thường là ngân hàng thương mại hay ngân hàng đầu tư, chấp nhận rủi ro thay đổi lãi suất để đổi lấy việc nhận phí thanh toán khoản phí hoán đổi.