CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

----------------

 

HỢP ĐỒNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

HỢP ĐỒNG TẶNG CHO

 

            Tại Ủy ban nhân dân quận (huyện)…………..thành phố ..... (Trường hợp việc chứng thực được  thực hiện ngoài trụ sở thì ghi địa điểm thực hiện chứng thực và Ủy ban nhân dân quận (huyện), chúng tôi gồm có:

 

Bên tặng cho (sau đây gọi là Bên A):

>> Xem thêm:  Giấy cam kết về đất đai như thế nào là hợp pháp ?

Ông (Bà):...............................................................................................

Sinh ngày:...............................................................................................

Chứng minh nhân dân số:..................................... cấp ngày......................

tại............................................................................................................

Hộ khẩu thường trú (Trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký tạm trú):

...............................................................................................................

 

            Hoặc có thể chọn một trong các chủ thể sau:

            1. Chủ thể là vợ chồng:

Ông : ......................................................................................................

>> Xem thêm:  Tặng, cho nhà, đất như thế nào là hợp pháp ?

Sinh ngày:.................................................................................................

Chứng minh nhân dân số:..................................... cấp ngày.......................

tại............................................................................................................

Hộ khẩu thường trú: ................................................................................

................................................................................................................

Cùng vợ là bà: .........................................................................................

Sinh ngày:.................................................................................................

Chứng minh nhân dân số:..................................... cấp ngày.......................

tại.............................................................................................................

Hộ khẩu thường trú:.................................................................................

>> Xem thêm:  Tặng cho quyền sử dụng đất giữa chị và em thì làm thủ tục như thế nào?

...............................................................................................................

(Trường hợp vợ chồng có hộ khẩu thường trú khác nhau, thì ghi hộ khẩu thường trú của từng người).

 

            2. Chủ thể là hộ gia đình:

Họ và tên chủ hộ: .....................................................................................

Sinh ngày:..................................................................................................

Chứng minh nhân dân số:..................................... cấp ngày.......................

tại.............................................................................................................

Hộ khẩu thường trú:.................................................................................

...............................................................................................................

>> Xem thêm:  Có được nhận tặng cho đất trồng lúa khi không trực tiếp sản xuất nông nghiệp ?

Các thành viên của hộ gia đình:

- Họ và tên:..............................................................................................

Sinh ngày:................................................................................................

Chứng minh nhân dân số:..................................... cấp ngày.....................

tại.............................................................................................................

Hộ khẩu thường trú:.................................................................................

...............................................................................................................

- …

            * Trong trường hợp các chủ thể nêu trên có đại diện thì ghi:

Họ và tên người đại diện:...........................................................................

>> Xem thêm:  Giấy viết tay cho đất cất nhà có đóng dấu của phó chủ tịch xã có hợp pháp không?

Sinh ngày:.................................................................................................

Chứng minh nhân dân số:..................................... cấp ngày.......................

tại.............................................................................................................

Hộ khẩu thường trú:..................................................................................

................................................................................................................

Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: ……………

ngày ……………….do ……………………………………………..lập.

 

            3.. Chủ thể là tổ chức:

Tên tổ chức: ................................................................................................

>> Xem thêm:  Nhận quà tặng từ nước ngoài gửi về có phải nộp phí hải quan hay không ?

Trụ sở: ........................................................................................................

Quyết định thành lập số:................. ngày....... tháng ................... năm...........

do ...................................................................................................... cấp.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:.............. ngày........tháng ...... năm.....

do ..............................................................................................................Cấp.

Số Fax: ......................................................... Số điện thoại:.........................

Họ và tên người đại diện: ...............................................................................

Chức vụ: .....................................................................................................

Sinh ngày:...................................................................................................

Chứng minh nhân dân số:..................................... cấp ngày............................

>> Xem thêm:  Các trường hợp được miễn thuế xuất, nhập khẩu ? định mức miễn thuế với quà biếu, tặng bao nhiêu ?

tại..................................................................................................................

Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: ………………

ngày ……………….do …………………………………………………..lập.

 

Bên được tặng cho (sau đây gọi là Bên B):

(Chọn một trong các chủ thể nêu trên)

.......................................................................................................................

......................................................................................................................

.......................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

>> Xem thêm:  Bố mẹ tặng cho đất cho con bằng miệng có giá trị pháp lý không ?

 

Nguyên trước đây hai bên A và B có ký kết Hợp đồng tặng cho được …………. chứng nhận (chứng thực) ngày…., số ………., quyển số …...., theo đó, bên A cho bên B tài sản là.................

 

Nay hai bên thỏa thuận sửa đổi, bổ sung Hợp đồng nêu trên với các nội dung cụ thể như sau:

 

ĐIỀU 1

NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

 Ghi cụ thể  nội dung thỏa thuận và các Điều, khoản cần sửa đổi, bổ sung.

...............................................................................................................

................................................................................................................

...............................................................................................................

>> Xem thêm:  Bà ngoại muốn tặng đất cho cháu có cần phải xác nhận của con riêng của chồng?

................................................................................................................

 

ĐIỀU 2

VIỆC NỘP LỆ PHÍ CHỨNG THỰC

 

Lệ phí liên quan đến việc lập Hợp đồng này do bên……. chịu trách nhiệm nộp.

 

ĐIỀU 3

PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

 

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

 

ĐIỀU 4

CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

 

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

1. Việc giao kết hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;

>> Xem thêm:  Tranh chấp về hiệu lực của hợp đồng tặng cho tài sản trúng thưởng ?

2. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này;

3. Các cam đoan khác.

           

ĐIỀU 5

ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

 

            1. Hợp đồng này là một bộ phận không thể tách rời của Hợp đồng tặng cho số…….. ngày……

            2. Các điều khoản khác của Hợp đồng tặng cho số …….. ngày………….. không bị sửa đổi, bổ sung vẫn còn nguyên giá trị.

3. Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết hợp đồng này.

            4. Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực.

 

            Hoặc có thể chọn một trong các trường hợp sau đây:

>> Xem thêm:  Mẫu hợp đồng tặng cho cổ phần mới nhất

-      Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;

-      Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;

-      Hai bên đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;

-      Hai bên đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;

-      Hai bên đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;

-      Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;

-      Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;

- Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;

 

3. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ: ……………………

>> Xem thêm:  Có được thế chấp nhà bố mẹ cho để vay tiền ?

 

                       Bên A                                                                                        Bên B

    (ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)                                                      (ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)

 

 

 

LỜI CHỨNG CỦA NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN CHỨNG THỰC

 

            Ngày ….. tháng .…. năm .…..(bằng chữ.……………………...)

            (Trường hợp chứng thực ngoài giờ làm việc hoặc theo đề nghị của người yêu cầu chứng thực được thực hiện ngoài giờ làm việc, thì ghi thêm giờ, phút và cũng ghi bằng chữ trong dấu ngoặc đơn)

            Tại Ủy ban nhân dân quận (huyện) ………...….  thành phố Hồ Chí Minh.

>> Xem thêm:  Mẫu hợp đồng tặng cho nhà ở

            (Trường hợp việc chứng thực được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện chứng thực và Ủy ban nhân dân)

            Tôi (ghi rõ họ tên, chức vụ của người thực hiện chứng thực) ………… quận (huyện) ………thành phố Hồ Chí Minh.

 

Chứng thực:

 

            - Hợp đồng sửa đổi, bổ sung Hợp đồng tặng cho được giao kết giữa bên A là ……….. và bên B là ……... ; các bên đã tự nguyện thỏa thuận giao kết Hợp đồng và cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung Hợp đồng;

            - Tại thời điểm chứng thực, các bên đã giao kết Hợp đồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;

            - Nội dung thỏa thuận của các bên trong Hợp đồng phù hợp với pháp luật, đạo đức xã hội;

            - Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;

 

>> Xem thêm:  Có thể đòi lại nhà và đất do ông bà để lại hay không?

Hoặc có thể chọn một trong các trường hợp sau đây:

-      Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;

-      Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;

-      Các bên giao kết đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng đã ký và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;

-      Các bên giao kết đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;

-      Các bên giao kết đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;

-      Các bên giao kết đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng đã ký và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;

-      Các bên giao kết đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;

- Các bên giao kết đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;

 

>> Xem thêm:  Anh trai muốn tặng đất cho hai em ruột thì làm như thế nào ?

-      Hợp đồng này được lập thành .……….. bản chính (mỗi bản chính gồm ... tờ, ...trang), cấp cho:

+ Bên A ... bản chính;

            + Bên B ... bản chính;

            + Lưu tại Phòng Tư pháp một bản chính.

 

            Số chứng thực…….. , quyển số …………….TP/CC- .……..

 

                                                                          Người có thẩm quyền chứng thực

                                                                     (ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên, chức vụ)

 
 
 

-----------------------------------------------------------

THAM KHẢO MỘT SỐ DỊCH VỤ TƯ VẤN LUẬT:

1. Tư vấn tách thửa đất đai;

2. Tư vấn pháp luật đất đai;

3. Tư vấn cấp lại sổ đỏ bị mất;

4. Tư vấn mua bán, chuyển nhượng đất đai;

5. Tư vấn đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

6. Tư vấn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do trúng đấu giá;