1. Hợp tác xã (COOPERATIVE) là gì ?

Hợp tác xã (COOPERATIVE) là hình thức sở hữu bất động sản của nhiều người, trong đó những đơn vị tài sản được sở hữu bởi một công ty phi lợi nhuận hay ủy thác kinh doanh, và cấp quyền sở hữu cho các cá nhân được ủy thác sở hữu. Cũng được gọi coop. Những chủ sở hữu tài sản mua cổ phần trong công ty thể hiện quyền sở hữu căn hộ hay văn phòng của họ, và trả cho công ty một phần thuế bất động sản, phí bảo trì tòa nhà, và các chi phí chung khác. Tiền lãi cho vay và thuế tài sản được trả bởi công ty có thể được khấu trừ thuế bởi chủ sở hữu ủy thác. Việc chuyển tài sản từ chủ sở hữu cũ sang chủ sở hữu mới phụ thuộc vào sự chấp thuận bởi ủy ban chủ sở hữu đại diện.

>> Xem thêm: Ưu và nhược điểm của hợp tác xã mới nhất hiện nay? 

 

2. Ngân hàng hợp tác xã (COOPERATIVE BANK) là gì ?

Ngân hàng hợp tác xã (COOPERATIVE BANK) là tổ chức sở hữu bởi các thành viên, giống như Hiệp hội Tiết kiệm và cho vay hỗ tương, cho vay và trả tiền lãi trên khoản ký gửi chung. Các hợp tác xã tại Mỹ là hiệp hội tín dụng, các Ngân hàng tín dụng trung gian Liên bang, và các Ngân hàng Hợp tác xã trong hệ thống tín dụng công nghiệp, và các Hiệp hội Tiết kiệm cấp phép bởi tiểu bang tại nhiều bang ở New England.
CORDOBA (GOLD CORDOBA) là đơn vị tiền tệ của NICARAGUA.

>> Xem thêm: Khái niệm hợp tác xã? Đặc điểm của hợp tác xã theo quy định mới

 

3. Hợp tác xã dùng chung thiết bị (comnum fdciiily co-opeititives) là gì ?

Hợp tác xã dùng chung thiết bị (comnum fdciiily co-opeititives) là các hợp tác xã sử dụng chung thiết bị hoặc cùng sử dụng xưởng sản xuất để tăng năng suất của các ngành nghề tiểu thủ công. Đây là biện pháp chính sách được thiết kế để thúc dấy sự tăng trưởng của công nghệ tiên tiến.