1. Cách tính trợ cấp thôi việc và trợ cấp thất nghiệp?

Thưa luật sư, Xin luật sư hướng dẫn tôi cách tính trợ cấp thôi việc và trợ cấp thất nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành ? Cảm ơn!

Luật sư tư vấn:

Thứ nhất, về trợ cấp thôi việc:

Căn cứ theo quy định tại Điều 46 Bộ luật lao động năm 2019 về trợ cấp thôi việc:

Điều 46. Trợ cấp thôi việc

1. Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9 và 10 Điều 34 của Bộ luật này thì người sử dụng lao động có trách nhiệm trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên cho mình từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương, trừ trường hợp đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và trường hợp quy định tại điểm e khoản 1 Điều 36 của Bộ luật này.

2. Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm.

3. Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân của 06 tháng liền kề theo hợp đồng lao động trước khi người lao động thôi việc.

4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Đồng thời, căn cứ khoản 3 Điều 14 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 về trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm:

“3. Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc. Trong đó:

a) Thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động bao gồm: thời gian người lao động đã làm việc cho người sử dụng lao động; thời gian thử việc, học nghề, tập nghề để làm việc cho người sử dụng lao động; thời gian được người sử dụng lao động cử đi học; thời gian nghỉ hưởng chế độ theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội; thời gian nghỉ hằng tuần theo Điều 110, nghỉ việc hưởng nguyên lương theo các Điều 111, Điều 112, Điều 115 và Khoản 1 Điều 116 của Bộ luật Lao động; thời gian nghỉ để hoạt động công đoàn theo quy định của pháp luật về công đoàn; thời gian phải ngừng việc, nghỉ việc không do lỗi của người lao động; thời gian nghỉ vì bị tạm đình chỉ công việc và thời gian bị tạm giữ, tạm giam nhưng được trở lại làm việc do được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kết luận không phạm tội;

b) Thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp bao gồm: Thời gian người sử dụng lao động đã đóng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật và thời gian người sử dụng lao động đã chi trả cùng lúc với kỳ trả lương của người lao động một khoản tiền tương đương với mức đóng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật;

c) Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm của người lao động được tính theo năm (đủ 12 tháng), trường hợp có tháng lẻ thì từ đủ 01 tháng đến dưới 06 tháng được tính bằng 1/2 năm; từ đủ 06 tháng trở lên được tính bằng 01 năm làm việc.”

Theo như thông tin bạn đưa ra, người lao động bạn nhắc tới làm việc tại công ty bạn từ 6/2008 và bắt đầu tham gia bảo hiểm thất nghiệp từ tháng 1/2009, nghĩa là có 7 tháng làm việc tại công ty mà không tham gia BHTN và đây là căn cứ tính hưởng trợ cấp thôi việc.

Ví dụ: Theo các quy định trên, người lao động này sẽ được hưởng 1/2 tháng tiền lương trung bình của 6 tháng liền kề trước thời điểm người lao động nghỉ việc và bằng: 3.510.000/2 = 1.755.000 đồng.

Thứ hai, về trợ cấp thất nghiệp:

Về điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp .

Căn cứ khoản 2 Điều 49 Luật việc làm 2013 thì người lao động đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi:

Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 43 của Luật này; đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 43 của Luật này”

Về thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp:

Căn cứ khoản 2 Điều 50 Luật việc làm 2013 quy định về mức hưởng, thời gian, thời điểm hưởng bảo hiểm thất nghiệp thì mức hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính như sau:

2. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp, cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp, sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 01 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa không quá 12 tháng.”

Đồng thời, theo quy định tại khoản 7 Điều 18 Nghị định 28/2015/NĐ-CP như sau:

Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 50 Luật Việc làm. Người lao động có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trên 36 tháng thì những tháng lẻ chưa giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp được bảo lưu làm căn cứ để tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần hưởng trợ cấp thất nghiệp tiếp theo khi đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định.”

Như vậy, người lao động đó được hưởng 7 tháng trợ cấp thất nghiệp còn 09 tháng lẻ chưa hưởng sẽ được bảo lưu cho lần hưởng trợ cấp thất nghiệp tiếp theo khi bạn đủ điều kiện.

Về mức hưởng trợ cấp thất nghiệp:

Căn cứ theo khoản 1 Điều 50 Luật việc làm 2013 như sau:

1. Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp nhưng tối đa không quá 05 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định hoặc không quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật lao động đối với người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc

Theo đó, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp.

Trợ cấp thất nghiệp 1 tháng = 60% x Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp.

Như vậy, mức trợ cấp thất nghiệp hàng tháng người lao động đó nhận được là: 60% x 3.510.00= 2.106.000 đồng.

 

2. Tư vấn điều kiện được trợ cấp thôi việc ?

Chào luật sư công ty luật Minh Khuê. Luật sư giúp tôi tư vấn điều kiện được trợ cấp thôi việc ? Chân thành cảm ơn luật sư.

 

Trả lời tư vấn:

Theo quy định tại khoản 1, điều 46, Bộ luật lao động năm 2019 quy định về trợ cấp thôi việc  và Khoản 1, điều 14 nghị định 05/2015 cũng quy định:

“ Người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 48 của Bộ luật Lao động cho người lao động đã làm việc thường xuyên cho mình từ đủ 12 tháng trở lên khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các Khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 Điều 36 và người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 38 của Bộ luật Lao động.”

Trong trường hợp của bạn, thời gian bạn làm việc cho công ty là 9 năm ( từ năm 2007 cho đến tháng 1/2016 ).Như vậy, theo quy định của pháp luật, phía công ty phải có trách nhiệm chi trả trợ cấp thất nghiệp cho bạn. Vì vậy, bạn hoàn toàn có quyền yêu cầu công ty thanh toán cho mình tiền trợ cấp thôi việc theo đúng quy định của pháp luật. Và việc công ty từ chối chi trả trợ cấp thất nghiệp với lí do doanh nghiệp quân đội không quy định trả trợ cấp thôi việc là không có căn cứ pháp luật.

 

4. Cách tính trợ cấp thôi việc theo nghị định 145/2020/NĐ-CP ?

Thưa luật sư, xin hỏi:  Cách tính trợ cầp thôi việc cho người lao động có thỏa thuận về thời gian thử việc nếu chấm dứt hợp đồng lao động sau ngày Nghị định 145/2020/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực?

Cảm ơn luật sư và mong nhận được sự phản hồi sớm!

Người hỏi:  Đ.X.Thuận (Tp Hải Phòng)

 

Luật sư tư vấn:

Vấn đề Bạn quan tâm, Luật Minh Khuê xin trao đổi như sau:

Nghị định 145/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 14/12/2020 (“Nghị định 145”) có hiệu lực từ ngày 01/02/2020. Do vậy, nếu hợp đồng lao động chấm dứt sau ngày 01/02/2020 thì Nghị định 145 sẽ được áp dụng để làm căn cứ tính trợ cấp thôi việc cho người lao động (nếu có).

Theo đó, công thức để tính thời gian làm việc của người lao động làm cơ sở để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian mà người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi khoảng thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Bộ luật Lao động và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm trước đó (nếu có – Căn cứ Điều 8.3 Nghị định 145/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14/12/2020). Trong đó, thời gian thử việc được xem là thời gian người lao động làm việc thực tế cho người sử dụng lao động kế thừa tinh thần của Nghị định 05/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 12/01/2015.

Do vậy, nếu hợp đồng lao động có hiệu lực sau ngày Nghị định 145 có hiệu lực thì thời gian làm việc thực tế cho người sử dụng lao động làm căn cứ để tính trợ cấp thôi việc sẽ bao gồm cả thời gian thử việc của người lao động. Theo đó, người sử dụng lao động phải trả trợ cấp thôi việc cho khoảng thời gian thử việc của người lao động. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng theo Mục II. 1.1 của Quyết định 2777/QĐ-BHXH ngày 31/12/2015, nếu người sử dụng lao động và người lao động giao kết hợp đồng lao động mà có quy định thời gian thử việc thì người lao động sẽ thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp và thời gian tính trợ cấp thôi việc cho người lao động sẽ là tổng thời gian làm việc thực tế của người lao động (bao gồm cả thời gian thử việc) trừ đi khoảng thời gian mà người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp (bao gồm cả thời gian thử việc).

Mọi vướng mắc pháp lý liên quan đến lĩnh vực lao động - Quý khách cần ý kiến tư vấn của luật sư, Hãy gọi ngay: 1900.6162 để được Luật sư tư vấn pháp luật lao động trực tuyến qua tổng đài điện thoại. Đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm của Luật Minh KHuê luôn sẵn sàng lắng nghe và giải đáp tận tình mọi câu hỏi của Quý khách hàng. Trân trọng cảm ơn!