Trả lời:

1. Căn cứ pháp lý

Bộ luật lao động năm 2012

Nghị định 63/2015/NĐ-CP Quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu

Nghị định 29/2012/NĐ-CP Quy định về tuyển dụng, quản lý, sử dụng viên chức

Luật việc làm năm 2013

2. Nội dung phân tích

Tôi công tác từ tháng 6/2003 - 12/2015, khi chấm dứt hợp đồng lao động không thời hạn tôi được tính lương để làm căn cứ tính trợ cấp thất nghiệp như sau: Tiền thực nhận là 7,5 triệu/tháng, hệ số lương trong hợp đồng lao động là 3,56, trong hợp đồng lao động không ghi cụ thể tiền lương. Tiền lương làm căn cứ là 1.150.000x3, 56=4.094.000 đồng/tháng. Và công ty tính dựa trên số tiền là 4.094.0000 đồng, chứ không dựa trên số tiền thực nhận. Vậy có đúng không ?

Điều 48 Bộ luật lao động năm 2012 quy định tiền lương làm căn cứ tính trợ cấp thôi việc như sau:

"3. Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động thôi việc.".

Nếu tiền lương trong hợp đồng lao động của bạn trong 6 tháng gần đây nhất không có sự thay đổi, tức là giữ nguyên 4.094.000 đồng/tháng thì mức trợ cấp thôi việc sẽ được xác định theo lương 4.094.000 đồng, mà không dựa trên lương thực nhận.

>> Xem thêm:  Mẫu quyết định chấm dứt hợp đồng lao động mới năm 2020

Hỏi: Tôi là giáo viên công tác tại trường tiểu học thời gian từ 03/1993 đến 10/2015. Hỏi luật sư khi nghỉ việc tôi được hường những chế độ gì, cách tính như thế nào. xin cảm ơn !

 Theo Nghị định 29/2012/NĐ-CP khi bạn chấm dứt hợp đồng làm việc, trợ cấp thôi việc được xác định như sau:

"Điều 39. Trợ cấp thôi việc

1. Trợ cấp thôi việc đối với thời gian công tác của viên chức từ ngày 31 tháng 12 năm 2008 trở về trước được tính như sau:

a) Cứ mỗi năm làm việc được tính bằng 1/2 (một phần hai) tháng lương hiện hưởng, gồm: Mức lương theo chức danh nghề nghiệp, phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề và hệ số chênh lệch bảo lưu lương (nếu có);

b) Mức trợ cấp thấp nhất bằng 01 (một) tháng lương hiện hưởng;

c) Trường hợp viên chức được tuyển dụng trước ngày 01 tháng 7 năm 2003, thời gian làm việc được tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian làm việc (cộng dồn) kể từ khi viên chức có quyết định tuyển dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2008.

d) Trường hợp viên chức được tuyển dụng từ ngày 01 tháng 7 năm 2003 trở về sau, thời gian làm việc được tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian làm việc theo hợp đồng làm việc (cộng dồn) kể từ khi viên chức có quyết định tuyển dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2008.

2. Trợ cấp thôi việc đối với thời gian công tác của viên chức từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 đến nay được thực hiện theo quy định của pháp luật về trợ cấp thất nghiệp.

3. Nguồn kinh phí chi trả trợ cấp thôi việc được lấy từ nguồn tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

4. Viên chức thôi việc được hưởng trợ cấp thôi việc quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này và được xác nhận thời gian có đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật.".

>> Xem thêm:  Người lao động bị tạm giam có được coi là lý do để công ty chấm dứt hợp đồng lao động ?

Bên cạnh đó, ngoài việc được hưởng trợ cấp thôi việc còn phải thanh toán các quyền lợi khác theo quy định của Bộ luật lao động năm năm 2012:

"Điều 47. Trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động

1. Ít nhất 15 ngày trước ngày hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn, người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho người lao động biết thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.

2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.

3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động.

4. Trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị chấm dứt hoạt động, bị giải thể, phá sản thì tiền lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các quyền lợi khác của người lao động theo thoả ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết được ưu tiên thanh toán.".

Tôi sinh ngày 15/6/1957 có thời gian làm việc từ tháng 10/1975 đến tháng 3/2004 tại đơn vị khác. Đến tháng 4/2004 do sáp nhập, công ty tôi được nhập về đơn vị mới làm việc đến nay (tháng 6/2016). Tôi có ý định xin nghỉ việc từ tháng 7/2016. Như vậy tôi được tính trợ cấp thôi việc và thất nghiệp như thế nào ?

Khoản 5, điều 8, Thông tư 47/2015/BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện một số điều về hợp đồng, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất của Nghị định 05/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung Bộ luật lao động như sau: 

"5. Trường hợp sau khi sáp nhập, hợp nhất, chia, tách doanh nghiệp, hợp tác xã mà người lao động chấm dứt hợp đồng lao động thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp mất việc làm đối với thời gian người lao động đã làm việc cho mình và thời gian người lao động đã làm việc cho người sử dụng lao động trước khi sáp nhập, hợp nhất, chia, tách doanh nghiệp, hợp tác xã.".

Như vậy, người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc từ tháng 10/1975 đến hết tháng 12/2008. Bạn sẽ được tính 33,5 năm là thời gian tính trợ cấp thôi việc. Mức hưởng của bạn sẽ được xác định là: 33,5 : 2 x mức lương bình quân theo hợp đồng lao động của 6 tháng liền kề trước khi bạn thôi việc. 

Trợ cấp thất nghiệp của bạn sẽ được tính từ ngày 1/1/2009 đến hết tháng 7/2016. Bạn sẽ được hưởng 7 tháng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại Luật việc làm năm 2013:

>> Xem thêm:  Người lao động bị kết án tù giam thì công ty có quyền chấm dứt hợp đồng lao động không?

"Điều 50. Mức, thời gian, thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp

1. Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp nhưng tối đa không quá 05 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định hoặc không quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật lao động đối với người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

2. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp, cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp, sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 01 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa không quá 12 tháng.

3. Thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính từ ngày thứ 16, kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật này.".

Em vào công ty làm là từ ngày 1/6/2015 đến ngày 19/10/2015 thì em xin thôi việc. Công ty tính cho em là 4 ngày phép năm có đúng không ?

Bộ luật lao động năm 2012 quy định như sau:

"Điều 111. Nghỉ hằng năm

1. Người lao động có đủ 12 tháng làm việc cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau:

a) 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường;

b) 14 ngày làm việc đối với người làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc người làm việc ở những nơi có có điều kiện sinh sống khắc nghiệt theo danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành hoặc lao động chưa thành niên hoặc lao động là người khuyết tật;

c) 16 ngày làm việc đối với người làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc người làm việc ở những nơi có điều kiện sinh sống đặc biệt khắc nghiệt theo danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành.

>> Xem thêm:  Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động có được hưởng chế độ gì không ?

2. Người sử dụng lao động có quyền quy định lịch nghỉ hằng năm sau khi tham khảo ý kiến của người lao động và phải thông báo trước cho người lao động.

3. Người lao động có thể thoả thuận với người sử dụng lao động để nghỉ hằng năm thành nhiều lần hoặc nghỉ gộp tối đa 03 năm một lần.

4. Khi nghỉ hằng năm, nếu người lao động đi bằng các phương tiện đường bộ, đường sắt, đường thủy mà số ngày đi đường cả đi và về trên 02 ngày thì từ ngày thứ 03 trở đi được tính thêm thời gian đi đường ngoài ngày nghỉ hằng năm và chỉ được tính cho 01 lần nghỉ trong năm.".

Điều 114. Thanh toán tiền lương những ngày chưa nghỉ

1. Người lao động do thôi việc, bị mất việc làm hoặc vì các lý do khác mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được thanh toán bằng tiền những ngày chưa nghỉ.

2. Người lao động có dưới 12 tháng làm việc thì thời gian nghỉ hằng năm được tính theo tỷ lệ tương ứng với số thời gian làm việc. Trường hợp không nghỉ thì được thanh toán bằng tiền.".

Bạn có 4 tháng 19 ngày làm việc, công ty tính cho bạn 4 ngày 5 giờ phép năm là hoàn toàn đúng quy định của pháp luật. 

Thưa luật sư, tôi làm việc trong doanh nghiệp nhà nước từ tháng 01/2010 đên nay công ty tôi giải thể và được giải quyết dôi dư theo Nghị định 63/2015. Tôi đóng BHTN đầy đủ từ 01/2010 đến nay, nhưng thời gian để tính trợ cấp thôi việc là thời gian thực tế làm việc tại công ty trừ đi thời gian đóng BHTN . Nếu tính như vậy thì tôi không có năm nào được tính trợ cấp thôi việc có đúng không? Xin Luật sư cho tôi câu trả lời sớm nhất.

Điều 6, Nghị định 63/2015/NĐ-CP quy định như sau: 

"Điều 6. Thời gian làm việc để làm căn cứ tính chế độ

1. Thời gian làm việc để tính trợ cấp mất việc làm, trợ cấp thôi việc, khoản tiền hỗ trợ quy định tại các Khoản 4, 5 Điều 3 và Điều 4 Nghị định này là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế (có đi làm, có tên trong bảng thanh toán tiền lương) tại công ty thực hiện sắp xếp lại trừ đi thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp và thời gian đã được công ty thực hiện sắp xếp lại chi trả trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm (nếu có).

>> Xem thêm:  Thông báo trước khi chấm dứt hợp đồng lao động ?

2. Trường hợp người lao động chuyển đến làm việc tại công ty thực hiện sắp xếp lại trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 thì thời gian để tính trợ cấp mất việc làm, trợ cấp thôi việc, khoản tiền hỗ trợ quy định tại các Khoản 4, 5 Điều 3 và Điều 4 Nghị định này bao gồm thời gian làm việc để tính trợ cấp mất việc làm, trợ cấp thôi việc, khoản tiền hỗ trợ quy định tại Khoản 1 Điều này và thời gian người lao động làm việc thực tế trong khu vực nhà nước trước đó (cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang hưởng lương từ ngân sách nhà nước, doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, nông, lâm trường quốc doanh).

3. Thời gian làm việc để tính chế độ quy định tại Điểm c Khoản 1, Điểm b Khoản 2, Khoản 4, Khoản 5 Điều 3 và Điều 4 Nghị định này được tính theo năm (đủ 12 tháng), trường hợp có tháng lẻ thì từ dưới 01 tháng không được tính; từ đủ 01 tháng đến dưới 06 tháng được tính bằng 1/2 năm; từ đủ 06 tháng trở lên được tính bằng 01 năm làm việc.".

Như vậy, nếu từ khi bạn tham gia lao động cho doanh nghiệp nhà nước bạn bắt đầu tham gia bảo hiểm thất nghiệp thì thời điểm hiện tại bạn không có thời gian làm việc để được tính trợ cấp thôi việc. 

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật lao động. 

>> Xem thêm:  Chấm dứt hợp đồng lao động: Thôi việc hay viết đơn nghỉ việc ?