1. Đại hội chi bộ là gì?

Chi bộ là đơn vị trực tiếp kết nối Đảng với cơ sở và nhân dân, tổ chức tại nơi làm việc hoặc cư trú của các đảng viên. Nhiệm vụ của chi bộ bao gồm việc giáo dục, đào tạo, quản lý, phân công và kiểm tra hoạt động của đảng viên, tiến hành quy trình kết nạp đảng viên mới và thực hiện các biện pháp kỷ luật đảng viên. Chi bộ cũng đảm nhận vai trò lãnh đạo và điều hành các hoạt động trong phạm vi đơn vị của mình.

Đại hội chi bộ được triệu tập hàng năm bởi chi ủy. Trong đại hội này, các vấn đề được thảo luận, bao gồm cả những vấn đề được đưa ra từ cấp trên, và chi bộ phải báo cáo về hoạt động của mình. Đại hội chi bộ cũng quyết định nhiệm vụ của chi bộ trong năm tiếp theo, bầu cấp ủy và đại biểu tham gia vào đại hội cấp trên.

Tóm lại, đại hội chi bộ đóng vai trò quan trọng trong việc tổng kết và báo cáo về hoạt động của chi bộ trong một năm làm việc. Nó không chỉ giúp điểm lại quá trình thực hiện nhiệm vụ và kế hoạch, mà còn xác định hướng phát triển mới cho tổ chức và cơ quan.

 

2. Yêu cầu đối với tổ chức đại hội chi bộ 

- Theo dõi chỉ đạo tận tâm

Dưới sự hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Ban Thường vụ các thành ủy, huyện ủy, việc chỉ đạo kế hoạch tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2023-2025 tại các Đảng ủy cơ sở đã được thực hiện một cách chi tiết và toàn diện. Việc này đặc biệt được quan tâm và chú trọng để đảm bảo sự thành công của cuộc họp quan trọng này. Mỗi Đảng ủy cơ sở đã chọn một chi bộ để đóng vai trò làm điểm chỉ đạo trước khi bước vào quá trình tổ chức đại hội của các chi bộ còn lại.

Ngoài ra, để đảm bảo sự thành công của công tác tổ chức đại hội chi bộ, các huyện ủy và thành ủy cũng đã phân công các đồng chí cấp ủy để chỉ đạo trực tiếp tại các Đảng bộ cơ sở và thường xuyên đôn đốc các Đảng ủy để đảm bảo tiến độ và hoàn thành đại hội đúng theo kế hoạch. Các Đảng ủy cơ sở cũng đã phân công đồng chí vào Ban Chấp hành để hỗ trợ, chỉ đạo, và hướng dẫn chi tiết về quy trình tổ chức đại hội. Tất cả các biện pháp này đã đảm bảo rằng việc tổ chức các đại hội sẽ diễn ra theo quy định một cách chặt chẽ và hiệu quả.

- Tuân theo quy định và Điều lệ Đảng

Để đảm bảo việc tổ chức đại hội chi bộ được thực hiện theo đúng kế hoạch và quy định, Đảng ủy xã đã thực hiện việc ban hành kế hoạch cũng như tập trung lãnh đạo, hướng dẫn các chi bộ về quy trình tổ chức đại hội. Đồng thời, Đảng ủy xã đã chọn một chi bộ quân sự để tổ chức đại hội và rút ra những bài học quý báu từ kinh nghiệm của họ. Các báo cáo chính trị tại đại hội đã được chuẩn bị kỹ lưỡng và việc điều hành đại hội đã tuân theo quy trình và quy chế bầu cử Đảng. Nhờ sự chuẩn bị cẩn thận về nhân sự, các đại hội đã nhận được sự tin tưởng cao từ đảng viên và đã bầu ra đủ số lượng đại biểu với chất lượng và cơ cấu đúng yêu cầu.

 

3. Hướng dẫn Quy trình tổ chức Đại hội Chi bộ chi tiết 

>> Tải ngay: Hướng dẫn Quy trình tổ chức Đại hội Chi bộ chi tiết nhất 

A. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ

Trước khi tổ chức Đại hội, cấp ủy phải chuẩn bị và thống nhất một số nội dung sau (áp dụng với chi bộ có từ 09 đảng viên trở lên và có ban chi ủy)

I. CHUẨN BỊ VĂN KIỆN ĐẠI HỘI

Văn kiện Đại hội chi bộ (tham khảo Mẫu 01 - Mẫu 13, Phụ lục A) gồm:

1. Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017 - 2020 (2015 - 2020).

Báo cáo tình hình đảng viên tham dự Đại hội.

Quy chế Đại hội.

Đề án nhân sự.

Chương trình Đại hội chi bộ.

II. CHUẨN BỊ CÔNG TÁC NHÂN SỰ

1. Dựa vào Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn công tác nhân sự của Đảng ủy, cấp ủy lựa chọn, giới thiệu nhân sự cấp ủy khóa mới, và xây dựng Đề án nhân sự. Cấp ủy khóa mới bao gồm bí thư, phó bí thư, và các cấp ủy viên chi bộ.

2. Cấp ủy sẽ giới thiệu và thống nhất trước khi tổ chức Đại hội chi bộ về dự kiến nhân sự cho Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội chi bộ, và Tổ Kiểm phiếu.

- Đoàn Chủ tịch Đại hội: là cơ quan điều hành các hoạt động của Đại hội, hoạt động dựa trên nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định bằng đa số phiếu. Cấp ủy sẽ triệu tập Đại hội để đề xuất và Đại hội sẽ biểu quyết về số lượng thành viên của Đoàn Chủ tịch. Thông thường, Đoàn Chủ tịch của Đại hội chi bộ có từ 01 đến 03 thành viên. Đoàn Chủ tịch có nhiệm vụ điều hành các hoạt động của Đại hội, chuẩn bị và tổ chức bầu cử, phân công nhiệm vụ cho các thành viên khác, và đảm bảo quá trình chuẩn bị và tiến hành Đại hội diễn ra theo quy định.

- Tổ Thư ký Đại hội: bao gồm các đảng viên chính thức và số lượng thường từ 01 đến 02 người. Tổ Thư ký đảm nhiệm việc ghi biên bản tổng hợp ý kiến thảo luận, dự thảo các văn bản kết luận và nghị quyết của Đại hội. Họ cũng quản lý và phát tài liệu, ấn phẩm của Đại hội và thu nhận, bảo quản hồ sơ, tài liệu của Đại hội.

- Tổ Kiểm phiếu: đóng vai trò quan trọng trong việc tiến hành bầu cử trong Đại hội. Tổ Kiểm phiếu bao gồm các đảng viên chính thức không có tên trong danh sách bầu cử và số lượng thường được Đoàn Chủ tịch Đại hội giới thiệu và Đại hội biểu quyết. Các nhiệm vụ của Tổ Kiểm phiếu bao gồm hướng dẫn cách thức bỏ phiếu, kiểm tra và niêm phong hòm phiếu, phát phiếu cho đại biểu, kiểm tra số phiếu và phiếu bầu không hợp lệ, lập biên bản kiểm phiếu, và báo cáo kết quả bầu cử. Tổ Kiểm phiếu cũng phải đảm bảo tính bí mật và minh bạch của quá trình bầu cử. Sau khi kết thúc, họ chuyển kết quả và hồ sơ cho Đoàn Chủ tịch Đại hội để lưu trữ.

III. CHUẨN BỊ KHÁNH TIẾT

1. Cấp ủy của chi bộ sẽ hợp tác cùng với lãnh đạo cơ quan và đảng ủy cấp trên để chuẩn bị cho Đại hội chi bộ. Điều này bao gồm việc chuẩn bị hội trường, trang trí, thiết lập âm thanh (bao gồm kiểm tra đĩa nhạc chào cờ quốc ca và quốc tế), ánh sáng, và mời các đại biểu. Họ cũng sẽ thông báo cho tất cả các đảng viên mang thẻ đảng viên tham dự Đại hội chi bộ và xem xét phương án để xử lý việc của những đảng viên chưa có thẻ đảng dự Đại hội. Chuẩn bị phù hiệu Đại hội chi bộ (nếu có) và tài liệu (bao gồm cả dự thảo Nghị quyết Đại hội) để phục vụ cho việc gửi đại biểu mời và đảng viên tham gia Đại hội chi bộ.

2. Cấp ủy cũng sẽ thực hiện việc thiết kế và xây dựng ma két Đại hội chi bộ, với sự tham khảo Phụ lục B. Trước khi tổ chức Đại hội chi bộ, họ sẽ trình cấp trên để duyệt và kiểm tra trang trí khánh tiết của ma két.

3. Khi tổ chức Đại hội chi bộ, cấp ủy sẽ ổn định quy trình chào cờ. Đại biểu sẽ hát quốc ca và quốc tế ca, và đồng thời sử dụng đĩa DVD nhạc tương ứng. Họ cũng sẽ tuyên bố lý do và giới thiệu các đại biểu dự Đại hội chi bộ, đảm bảo rằng các thông tin được giới thiệu đúng tên và đúng chức danh của từng đại biểu và cấp trên trước khi tiến hành Đại hội.

B. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CHI BỘ

1. Chào cờ (bằng việc hát Quốc ca và Quốc tế ca).

2. Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.

3. Thông qua Chương trình Đại hội.

4. Bầu Đoàn Chủ tịch và giới thiệu Thư ký Đại hội.

5. Khai mạc Đại hội.

6. Thông qua Quy chế Đại hội.

7. Báo cáo tình hình đảng viên tham dự Đại hội.

8. Báo cáo chính trị Đại hội.

9. Ý kiến tham luận và thảo luận.

10. Phát biểu chỉ đạo của cấp ủy cấp trên.

11. Bầu Chi ủy nhiệm kỳ 2020-2022 (hoặc 2020-2025, tùy thuộc vào nhiệm kỳ cụ thể).

12. Bầu Bí thư chi bộ.

13. Bầu Phó Bí thư chi bộ.

14. Chi ủy nhiệm kỳ mới ra mắt và nhận nhiệm vụ.

15. Thông qua Nghị quyết của Đại hội.

16. Bế mạc Đại hội.

17. Chào cờ (bằng việc hát Quốc ca và Quốc tế ca).

>> Bài viết liên quan: Mẫu biên bản đại hội chi bộ mới nhất 

Trên đây là toàn bộ nội dung bài viết của Luật Minh Khuê về hướng dẫn Quy trình tổ chức Đại hội Chi bộ chi tiết nhất Xin cảm ơn quý bạn đọc đã quan tâm theo dõi!