1. Nội dung bắt buộc trong nội quy đại hội chi bộ cần có

Nội quy đại hội chi bộ là tập hợp các quy định, quy tắc và chuẩn mực chung mà mọi người tham gia đại hội chi bộ phải tuân thủ. Nội quy đại hội chi bộ có mục đích để đảm bảo đại hội chi bộ diễn ra trật tự, hiệu quả và phản ánh đúng ý chí của đảng viên.

Nội dung của bản nội quy đại hội chi bộ là những quy định chung về mục đích, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của các cơ quan lãnh đạo, thực hiện và giám sát đại hội chi bộ. Bản nội quy đại hội chi bộ được lập ra dựa trên Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, các văn bản chỉ đạo của cấp ủy cấp trên và tình hình thực tế của chi bộ. Bản nội quy đại hội chi bộ phải được thông qua bởi đại biểu đại hội chi bộ và tuân thủ nghiêm túc trong quá trình tổ chức và hoạt động của đại hội chi bộ. Nội quy đại hội chi bộ thường bao gồm các nội dung bắt buộc sau đây:

- Đối tượng và số lượng đại biểu tham dự đại hội chi bộ.

- Thời gian và địa điểm tổ chức đại hội chi bộ.

- Chương trình và nội dung làm việc của đại hội chi bộ.

- Quyền và nghĩa vụ của đại biểu tham dự đại hội chi bộ.

- Quy cách ăn mặc, phù hiệu và thẻ đảng viên của đại biểu.

- Quy chế biểu quyết, bầu cử và thông qua các văn kiện của đại hội chi bộ.

- Quy trình phát biểu, thảo luận và ghi chép ý kiến của đại biểu.

- Quy tắc giữ gìn trật tự, văn minh và vệ sinh trong hội trường.

- Quy định về việc sử dụng điện thoại di động, máy tính xách tay và các thiết bị khác trong hội trường.

- Quyền lợi và trách nhiệm của ban tổ chức, ban chấp hành và các ban phụ trách khác của đại hội chi bộ.

 

2. Mẫu nội quy đại hội chi bộ mới nhất hiện nay

>> Tải ngay: Mẫu nội quy đại hội chi bộ mới nhất, chi tiết nhất 

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG THPT NGÔ QUYỀN

ĐẠI HỘI CHI BỘ

NHIỆM KÌ 2023 - 2025

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

 

  Hải Phòng, ngày, 01 tháng 7 năm 2023

NỘI QUY ĐẠI HỘI CHI BỘ

Nhiệm kỳ 2023 - 2025
-------------------------

Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam

Căn cứ Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ Chính trị;

Căn cứ Quy chế bầu cử trong Đảng ban hành kèm theo Quyết định số 244-QĐ/TW ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI);

Căn cứ Kế hoạch số 35, ngày 30 tháng 6 năm 2023 của Đảng ủy Trường THPT Ngô Quyền về việc Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2023 -2025 và các văn bản hướng dẫn của Đảng cấp trên,

Để đảm bảo thực hiện đúng chương trình, nội dung của đại hội, Đại hội Chi bộ trường THPT Nô Quyền nhiệm kỳ 2023 - 2024 thống nhất Nội quy Đại hội bao gồm: tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, đảng viên, cán bộ và các thành viên tham dự Đại hội như sau:

1. Đoàn Chủ tịch Đại hội là cơ quan điều hành công việc của Đại hội, làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Đoàn Chủ tịch Đại hội có nhiệm vụ:

Điều hành công việc của Đại hội theo chương trình, quy chế làm việc đã được Đại hội biểu quyết thông qua; phân công thành viên điều hành các phiên họp của Đại hội; chuẩn bị nội dung để đại hội thảo luận, biểu quyết; lãnh đạo, điều hành các hoạt động của Đại hội. Điều hành việc bầu cử; hướng dẫn để Đại hội thảo luận, quán triệt tiêu chuẩn cấp ủy viên, số lượng, cơ cấu cấp ủy; tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên; đề cử danh sách nhân sự do cấp ủy triệu tập Đại hội chuẩn bị; hướng dẫn việc ứng cử, đề cử; lấy phiếu xin ý kiến của Đại hội đối với những người ứng cử, được đề cử; lập danh sách bầu cử, lấy phiếu biểu quyết của Đại hội thông qua số lượng và danh sách bầu cử; giới thiệu danh sách Ban Kiểm phiếu, Trưởng ban Kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết, chỉ đạo hoạt động của ban kiểm phiếu, phổ biến quy tắc, thủ tục bầu cử trong đại hội; giải đáp những ý kiến của đại biểu về nhân sự trong quá trình chuẩn bị bầu cử.

2. Đoàn Thư ký (Thư ký) Đại hội có nhiệm vụ:

Ghi biên bản tổng hợp ý kiến thảo luận, dự thảo các văn bản kết luận, nghị quyết của Đại hội. Quản lý và phát hành tài liệu, ấn phẩm của Đại hội theo sự chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch. Thu nhận, bảo quản và gửi đến Cấp ủy khóa mới đầy đủ hồ sơ, tài liệu, ấn phẩm của Đại hội. Ghi biên bản tổng hợp ý kiến thảo luận, dự thảo các văn bản kết luận, nghị quyết của Đoàn Chủ tịch, của Đại hội liên quan đến bầu cử. Giúp Đoàn Chủ tịch tổng hợp kết quả ứng cử, đề cử phục vụ cho việc lập danh sách bầu cử trước khi Đại hội bầu Ban Kiểm phiếu.

3. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

Hướng dẫn cách bỏ phiếu, kiểm tra, niêm phong thùng phiếu, phát phiếu trực tiếp cho đảng viên, kiểm số phiếu phát ra và thu về báo cáo Đại hội, kiểm phiếu bầu. Xem xét và kết luận về các phiếu không hợp lệ và những ý kiến khiếu nại về việc bầu cử trong Đại hội. Lập biên bản kiểm phiếu báo cáo với Đoàn Chủ tịch và công bố kết quả bầu cử; ký vào biên bản bầu cử, niêm phong phiếu bầu và chuyển cho Đoàn Chủ tịch Đại hội để bàn giao cho Cấp ủy khóa mới lưu trữ theo quy định.

4. Đảng viên dự Đại hội phải mang trang phục nghiêm túc, đúng quy định: Nam mặc comple hoặc áo trắng, thắt cà vạt; nữ mặc áo dài truyền thống; mang theo thẻ đảng viên để sử dụng khi biểu quyết, xin phát biểu trong đại hội.

5. Đảng viên cần phát huy dân chủ, trí tuệ, nâng cao trách nhiệm, phát biểu, đóng góp những ý kiến thiết thực, trọng tâm, góp phần tích cực cho Đại hội thành công. Khi cần phát biểu hoặc tranh luận trong Đại hội, đảng viên giơ cao thẻ đảng hoặc giơ tay (đối với đảng viên chưa có thẻ đảng), được Đoàn Chủ tịch đồng ý mới phát biểu. Phát biểu ngắn gọn, rõ ràng, cụ thể, mang tính xây dựng, không chỉ trích.

6. Thực hiện nghiêm túc chế độ sử dụng và bảo mật tài liệu Đại hội theo quy định; không được sao, chụp, không đưa cho người ngoài Đại hội xem tài liệu khi chưa có chủ trương công bố công khai. Không được lưu hành trong Đại hội những ấn phẩm, tài liệu chưa được Đại hội cho phép. Những tài liệu, kiến nghị nơi khác gửi đến đại hội phải nộp đầy đủ cho Đoàn Chủ tịch thông qua Đoàn Thư ký (Thư ký). Giữ nghiêm kỷ luật phát ngôn.

7. Không mang chất nổ, chất gây cháy, rượu, bia vào hội trường Đại hội. Không hút thuốc lá, không làm việc riêng, không nói chuyện riêng trong Đại hội. Điện thoại di động phải để chế độ rung hoặc tắt chuông; khi thật cần thiết mới sử dụng, không được làm ảnh hưởng đến đại hội và những người xung quanh.

8. Thực hiện nghiêm túc thời gian quy định của Đại hội. Nghỉ giải lao tại hành lang hội trường, không đi xa, không làm ảnh hưởng đến công việc của các phòng, ban và công việc chung của Nhà trường.

9. Ngoài Ban Kiểm phiếu, không ai được đến nơi Ban Kiểm phiếu đang làm việc.

Nội quy này được thông qua Đại hội tại phiên trù bị. Yêu cầu tất cả đảng viên dự Đại hội thực hiện nghiêm túc các quy định trên đây. Nếu đảng viên vi phạm, tùy mức độ sẽ bị thi hành kỷ luật theo Điều lệ Đảng./.

 

3. Một số lưu ý khi lập nội quy đại hội chi bộ

Khi viết nội quy đại hội chi bộ, chúng ta cần lưu ý một số điểm sau đây:

- Mẫu nội quy đại hội chi bộ phải được viết rõ ràng, ngắn gọn và dễ hiểu.

- Mẫu nội quy đại hội chi bộ phải được căn cứ vào các văn bản chính thức của Đảng và Chi bộ, không được tự ý sửa đổi hay bổ sung.

- Mẫu nội quy đại hội chi bộ phải được trình bày gọn gàng, khoa học và có dấu hiệu nhận biết của Chi bộ, như tên Chi bộ, số hiệu Đại hội, ngày tháng năm.

- Mẫu nội quy đại hội chi bộ phải được in ấn hoặc sao chép đủ số lượng để phát cho các đại biểu dự Đại hội.

>> Xem thêm: Mẫu Diễn văn bế mạc đại hội chi bộ mới nhất 

Như vậy trên đây là toàn bộ thông tin về Mẫu nội quy đại hội chi bộ chi tiết mới nhất do Công ty Luật Minh Khuê biên soạn và muốn gửi đến quý khách mang tính chất tham khảo. Nếu quý khách còn vướng mắc về vấn đề trên hoặc mọi vấn đề pháp lý khác, quý khách hãy vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến theo số điện thoại19006162 để được Luật sư tư vấn pháp luật trực tiếp qua tổng đài kịp thời hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc!

Nếu quý khách có nhu cầu muốn báo phí dịch vụ, quý khách hãy vui lòng gửi yêu cầu báo phí dịch vụ đến địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn để nhận được thông tin sớm nhất. Rất mong nhận được sự hợp tác và tin tưởng của quý khách! Luật Minh Khuê xin trân trọng cảm ơn!