1. Khái quát về bí thư chi bộ và phó bí thư chi bộ

- Bí thư chi bộ là những người đứng đầu cơ sở Đảng, giữ vai trò lãnh đạo, chịu trách nhiệm trước chi ủy, đề xuất và tổ chức sinh hoạt, hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của chi ủy; thay mặt chi ủy thường ngày trực tiếp giải quyết mối quan hệ với các đảng viên trong chi bộ, với người phụ trách đơn vị và các đoàn thể; đồng thời giữ mối liên hệ chặt chẽ với cấp ủy cấp trên, trực tiếp là đảng ủy cơ sở.Đề xuất tổ chức các hoạt động về lãnh chỉ đạo chi ủy cơ sở. Đương nhiên để có thể hoàn thành nhanh chóng, hiệu quả hoạt động này thì đòi hỏi các đồng chí Bí thư phải chủ động đề xuất, phân công nhiệm vụ với chi ủy những nhiệm vụ của chi ủy viên chi bộ, giúp các ủy viên nắm rõ những công việc để từ đó phát huy hết vai trò và trách nhiệm của mình. Làm tốt công tác tư tưởng cho các ủy viên. Để làm tốt công tác tư tưởng thì yêu cầu các đồng chí bí thư chi bộ phải bám sát tình hình tư tưởng của Đảng viên. Từ đó Đưa ra những dự báo để chủ động có những giải pháp phù hợp. Ngoài ra trong hoạt động chi bộ thì bí thư nên thường xuyên tiếp xúc với các đảng viên, quần chúng, gần gũi quần chúng, lắng nghe những ý kiến, phản ánh của quần chúng, kịp thời nắm bắt được tư tưởng của quần chúng, nếu có những lệch lạc, sai phạm chưa đúng sẽ kịp thời uốn nắn, thay đổi phù hợp. Trong hoạt động chi bộ bí thư chư bộ phải thể hiện sự cởi mở, vui vẻ với các chi ủy viên, hòa mình, đặt cá nhân mình vào vị trí của mỗi ủy viên để tạo nên sự đồng thuận, thấu hiểu và đoàn kết. Thường xuyên cập nhật và phổ biến các nghị quyết của Đảng và Nhà nước đến các chi Ủy viên và quần chúng.

- Phó Bí thư chi bộ là chức vụ quan trọng trong hệ thống chính trị; Đối với những chi bộ có ít Đảng viên; cụ thể là dưới 9 Đảng viên thì không nhất thiết phải bầu phó bí thư chi bộ. Tùy theo nhu cầu của chi bộ có thể bầu hoặc không. Còn đối với những chi bộ có từ 9 Đảng viên trở lên; thì bắt buộc phải bầu chức danh này. Chính vì vậy chúng ta thường thấy ở một số tổ chức Đảng không có chức danh phó bí thư chi bộ. Chức danh này thường do các đồng chí Chi ủy viên; hoặc các đồng chí Đảng viên của chi bộ thực hiện. Và được bầu cử tại Đại hội cơ sở. Nếu chi bộ tiến hành bầu cử lần 1 nhưng không đồng chí nào đủ số phiếu để đảm nhận chức danh này. Thì có thể tiến hành bầu lần 2 và lần 3. Khi bầu đến lần thứ 3 vẫn không thành công thì cấp ủy cấp trên sẽ chỉ định một đồng chí đảm nhiệm chức danh này. Nhiệm vụ của phó bí thư chi bộ là giúp việc cho Bí thư chi bộ. Thay mặt bí thư chi bộ thực hiện những nhiệm vụ liên quan đến hoạt động của Đảng và hoạt động kinh tế xã hội khác. Cụ thể như sau:

+ Phụ trách công tác kiểm tra, công tác giám sát, công tác kỷ luật Đảng viên; công tác đối với các đoàn thể, công tác tuyên truyền giáo dục cho Đảng viên và quần chúng. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này đòi hỏi người phó bí thư chi bộ phải có tư tưởng vững vàng; kiên định đi theo đường lối của Đảng. Phải nắm chắc tất cả các văn bản, nghị quyết của Đảng và nhà nước; các quy định điều lệ Đảng, nhiệm vụ của người Đảng viên. Phải am hiểu và có kiến thức ở tất cả các lĩnh vực chính trị, xã hội. Phải linh hoạt và nhạy bén.

+ Thực hiện xây dựng kế hoạch hoạt động của chi bộ; đôn đốc các đảng viên tự xây dựng kế hoạch thực hiện, tổ chức kiểm tra theo định kỳ. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này người phó bí thư chi bộ; cần phải đạt được kỹ năng về lập kế hoạch, kỹ năng đánh giá.

+ Thực hiện chủ trì các cuộc họp với chi bộ, họp thay khi bí thư chi bộ vắng mặt. Hoặc khi bí thư chi bộ ủy quyền. Đồng thời phải chịu trách nhiệm với chi bộ trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.

+ Thực hiện soạn thảo văn bản, lập báo cáo về các chương trình được phụ trách. Chịu trách nhiệm về các văn bản và báo cáo đó. Để thực hiện được nhiệm vụ này đòi hỏi phải có kỹ năng về tin học, công nghệ thông tin; kỹ năng soạn văn bản, kỹ năng lập báo cáo.

 

2. Từ ngày 01/7/2024, Phó Bí thư Chi bộ không còn hưởng phụ cấp chức vụ 0,25 lần khi cải cách tiền lương

- Căn cứ theo quy định tại khoản 4 Điều 37 Nghị định 33/2023/NĐ-CP, đối với Bí thư Chi bộ cấp xã, phụ cấp chức vụ lãnh đạo tại nơi chưa thành lập Đảng ủy xã được thực hiện tương tự như Phó Bí thư Đảng ủy cấp xã.

- Cụ thể, hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo của Phó Bí thư Chi bộ cấp xã là 0.25.

- Căn cứ điểm d khoản 3.1 Mục II Nghị quyết 27/NQ-TW năm 2018, khi thực hiện cải cách tiền lương, khoản phụ cấp chức vụ lãnh đạo sẽ bị cắt bỏ. Lý do là do các chức danh lãnh đạo trong hệ thống chính trị thực hiện xếp lương chức vụ.

=> Theo đó, căn cứ Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 được Quốc hội thông qua ngày 10/11/2023, chính thức thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 từ 01/7/2024.

=> Như vậy, từ 01/7/2024, khi chính sách tiền lương được thực hiện, Phó Bí thư Chi bộ cấp xã sẽ không còn được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo 0,25 lần mức lương cơ sở.

 

3. Phụ cấp chức vụ của Phó Bí thư Chi bộ hiện nay được tính như thế nào?

- Căn cứ Nghị định 33/2023/NĐ-CP về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố do Chính phủ ban hành ngày 10/6/2023.

- Như đã đề cập, việc tính phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với Phó Bí thư Chi bộ cấp xã tại nơi chưa thành lập Đảng ủy xã được thực hiện tương tự như Phó Bí thư Đảng ủy cấp xã.

=> Theo đó, phụ cấp chức vụ của Phó Bí thư Chi bộ được tính theo công thức sau:

Mức phụ cấp = Hệ số phụ cấp x Mức lương cơ sở

Trong đó:

- Hệ số phụ cấp: Hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo của Phó Bí thư Chi bộ cấp xã là 0.25.

- Lương cơ sở: Mức lương cơ sở hiện nay được tính theo Nghị định 24/2023/NĐ-CP. Cụ thể:

Mức lương cơ sở:Từ ngày 01 tháng 7 năm 2023, mức lương cơ sở là 1.800.000 đồng/tháng.

=> Như vậy, mức lương cơ sở được dùng làm căn cứ tính phụ cấp là 1.800.000 đồng/tháng.

=>>Theo đó, mức phụ cấp Phó Bí thư chi bộ như sau: Mức phụ cấp = 0.25 x 1.800.000 = 450.000 (đồng/tháng)

 

4. Sẽ có mức lương mới thống nhất cho mỗi loại chức vụ lãnh đạo tương đương khi cải cách tiền lương?

- Căn cứ Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp do Ban Chấp hành Trung ương ban hành.

- Theo nghị quyết 27, đối với cán bộ công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo sẽ được xây dựng 01 bảng lương với mức lương mới, áp dụng từ Trung ương đến địa phương. Cụ thể, tại điểm b khoản 3.1 Mục II Nghị quyết 27/NQ-TW năm 2018 như sau:

- Nội dung cải cách

+ Đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (khu vực công)

+  Xây dựng, ban hành hệ thống bảng lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo thay thế hệ thống bảng lương hiện hành; chuyển xếp lương cũ sang lương mới, bảo đảm không thấp hơn tiền lương hiện hưởng, gồm:

- Quy định một mức lương chức vụ cho mỗi loại chức vụ tương đương; không phân loại bộ, ngành, ban, uỷ ban và tương đương ở Trung ương khi xây dựng bảng lương chức vụ ở Trung ương; không phân biệt mức lương chức vụ khác nhau đối với cùng chức danh lãnh đạo theo phân loại đơn vị hành chính ở địa phương mà thực hiện bằng chế độ phụ cấp. Việc phân loại chức vụ lãnh đạo tương đương trong hệ thống chính trị để thiết kế bảng lương chức vụ do Bộ Chính trị quyết định sau khi đã báo cáo Ban Chấp hành Trung ương.

=> Như vậy, khi thực hiện cải cách tiền lương thì đối với mỗi chức vụ lãnh đạo tương đương sẽ có một mức lương mới chung. Đối với cùng chức danh lãnh đạo thì không phân biệt mức lương chức vụ khác nhau theo phân loại hành chính mà thực hiện chế độ phụ cấp.

Xem thêm: Quy định về việc bầu và nhiệm vụ chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ (kể cả chi bộ cơ sở)

Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên của phó Bí thư chi bộ mới nhất

Phó Bí thư chi bộ có được hưởng phụ cấp hay không?

Trên đây là nội dung tư vấn về: "Từ ngày 01/7/2024, Phó Bí thư Chi bộ không còn hưởng phụ cấp chức vụ 0,25 lần khi cải cách tiền lương"  trường hợp còn điều gì thắc mắc vui lòng gọi 19006162 hoặc gửi qua email lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ giải đáp thắc mắc