Chế độ tiền lương và các chế độ khác là một trong những chính sách quan trọng mà Đảng và Nhà nước ta quan tâm đến lực lượng lao động trong các cơ quan hành chính sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội khác, ...

 

1. Phụ cấp chức vụ là gì ?

- Phụ cấp là khoản tiền bù đắp các yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ trong mức lương theo công việc hoặc chức danh của thang lương, bảng lương.

Như vậy có thể hiểu đơn giản phụ cấp là khoản tiền hỗ trợ thêm cho người lao động để bù đắp một phần chi phí cần thiết.gư

- Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 90 Bộ luật Lao động năm 2019 có quy định như sau:

"Tiền lương là số tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động theo thỏa thuận để thực hiện công việc, bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác."

Như vậy phụ cấp lương là một trong các thành phần cấu tạo của tiền lương bên cạnh mức lương theo công việc hoặc chức danh và các khoản bổ sung khác.

- Phụ cấp chức vụ là phụ cấp lương cho công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, trong lực lượng vũ trang và trong doanh nghiệp do những người này vừa đảm nhiệm thực hiện công tác chuyên môn, nghiệp vụ vừa giữ chức vụ lãnh đạo đạo, quản lý nhưng mới chỉ đưởng hưởng lương chuyên môn, nghiệp vụ thì sẽ được nhận thêm một khoản tiền gọi là phụ cấp chức vụ.

- Do vậy, đối với các lao động có chức vụ trong khu vực nhà nước nếu đã hưởng lương chức vụ thì không hưởng phụ cấp chức vụ. Còn đối với các lao động hợp đồng, thì hai khoản này vẫn có thể áp dụng đồng thời do thỏa thuận của các bên giữa người lao động và người sử dụng lao động. 

- Phụ cấp chức vụ sẽ được trả cùng kì lương, tính theo lương tối thiểu và hệ số phụ cấp hoặc do các bên thỏa thuận. Hệ số phụ cấp gồm rất nhiều mức, cao hay thấp còn phụ thuộc vào chức vụ đảm nhiệm và loại, cấp cơ quan, hạng doanh nghiệp, ...

- Các chủ thể được hưởng phụ cấp chức vụ bao gồm:

+ Thứ nhất: Cán bộ, công chức và viên chức làm việc trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập

++ Cán bộ được bầu cử làm việc trong các cơ quan Nhà nước từ Trung ương đến địa phương (Tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh) thuộc diện xếp lương theo ngạch, bậc công chức hành chính và hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo.

++ Cán bộ, công chức và viên chức (bao gồm cả khối tòa án, kiểm sát) được bổ nhiệm giữ chức danh lãnh đạo trong các cơ quan Nhà nước từ Trung ương đến địa phương (đến cấp huyện) và trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước được cấp có thẩm quyền quyết định thành lập.

++ Cán bộ, công chức và viên chức thuộc biên chế Nhà nước và xếp lương theo ngạch, bậc công chức, viên chức được điều động, luân chuyển, biệt phái đến giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các Hội và các tổ chức phi Chính phủ.

- Thứ hai: Người làm việc trong các đơn vị lực lượng vũ trang

- Thứ ba: Người lao động làm việc trong doanh nghiệp.

- Các trường hợp được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo:

+ Theo yêu cầu nhiệm vụ, cán bộ, công chức và viên chức đang giữ chức danh lãnh đạo được luân chuyển đến giữ chức danh lãnh đạo khác, nếu có mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo mới thấp hơn thì được giữ mức phụ cấp chức vụ theo chức danh lãnh đạo cũ.

+ Cán bộ, công chức và viên chức được bầu cử hoặc được bổ nhiệm giữ chức danh lãnh đạo khác, nếu có mức phụ cấp chức vụ mới thấp hơn mức phụ cấp chức vụ của chức danh lãnh đạo cũ mà không thuộc diện luân chuyển theo yêu cầu nhiệm vụ, thì được bảo lưu mức phụ cấp chức vụ của chức danh lãnh đạo cũ trong 06 tháng kể từ ngày được cấp có thẩm quyền phê chuẩn kết quả bầu cử hoặc ngày được bổ nhiệm giữ chức danh lãnh đạo mới; từ tháng thứ 7 trở đi hưởng mức phụ cấp chức vụ của chức danh lãnh đạo mới.

 

2. Phụ cấp kiêm nhiệm là gì ?

- Phụ cấp kiêm nhiệm là phụ cấp lương cho công chức, viên chức hành chính sự nghiệp, người làm việc trong lực lượng vũ trang và trong doanh nghiệp do vừa làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ vừa giữ hai hay nhiều chức vụ lãnh đạo cùng một lúc nhưng chỉ được hưởng lương chuyên môn, nghiệp vụ thì sẽ được hưởng thêm một khoản phụ cấp gọi là phụ cấp kiêm nhiệm.

- Điều kiện được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm: (căn cứ Điều 6 Nghị định 204/2004/NĐ-CP)

+ Thứ nhất, Cán bộ, công chức và viên chức kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo đứng đầu cơ quan, đơn vị khác đang giữ chức danh lãnh đạo (bầu cử hoặc bổ nhiệm) ở một cơ quan, đơn vị.

+ Thứ hai, Cán bộ, công chức và viên chức kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo đứng đầu cơ quan, đơn vị khác được cấp có thẩm quyền phê duyệt kết quả bầu cử hoặc quyết định bổ nhiệm kiêm nhiệm giữ một hoặc nhiều chức danh lãnh đạo đứng đầu cơ quan, đơn vị khác mà chức danh lãnh đạo đứng đầu ở cơ quan, đơn vị khác theo cơ cấu tổ chức bộ máy được bố trí biên chế chuyên trách người đứng đầu nhưng hoạt động kiêm nhiệm.

Như vậy để được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm thì cán bộ, công chức và viên chức kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo đứng đầu cơ quan, đơn vị khác cần đáp ứng hai điều kiện cụ thể trên.

- Chế độ kiêm nhiệm là một cách phân công cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các tổ chức, cơ quan, đơn vị thuộc các hệ thống chính trị, kinh tế, xã hội. Hiểu đơn giản thì kiêm nhiệm là việc một người giữ nhiều chức vụ khác nhau.

- Mức phụ cấp bằng 10% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có). Trường hợp kiêm nhiệm nhiều chức danh lãnh đạo cũng chỉ được hưởng 01 mức phụ cấp.

3. Hưởng phụ cấp chức vụ và phụ cấp kiêm nhiệm được không ?

- Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 3 Nghị định số 01/VBHN-BNV ban hành ngày 17 tháng 10 năm 2016 về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang có quy định như sau: "Cán bộ, công chức, viên chức giữ chức danh lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) nào thì xếp lương chức vụ hoặc hưởng phụ cấp theo chức danh lãnh đạo đó. Nếu một người giữ nhiều chức danh lãnh đạo khác nhau thì xếp lương chức vụ hoặc hưởng phụ cấp chức vụ của chức danh lãnh đạo cao nhất. Nếu kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo đứng đầu cơ quan, đơn vị khác mà cơ quan, đơn vị này được bố trí biên chế chuyên trách người đứng đầu thì được hưởng thêm phụ cấp kiêm nhiệm."

Như vậy để được hưởng phụ cấp chức vụ và phụ cấp kiêm nhiệm sẽ phải đáp ứng đồng thời hai điều kiện sau:

- Các chủ thể đang giữ chức danh lãnh đạo (được bầu cử hoặc bổ nhiệm) ở một cơ quan, đơn vị.

- Đảm nhiệm cùng lúc nhiều chức danh lãnh đạo đứng đầu cơ quan, đơn vị mà trong đó có một chức danh lãnh đạo đứng đầu ở cơ quan, đơn vị theo cơ cấu tổ chức bộ máy được bố trí biên chế chuyên trách người đứng đầu nhưng hoạt động kiêm nhiệm.

Trên đây là bài tư vấn về chủ đề "Hưởng phụ cấp chức vụ và phụ cấp kiêm nhiệm được không ?" Mọi thắc mắc quý khách hàng vui lòng liên hệ số Hotline 1900.6162 để được tư vấn. Xin chân thành cảm ơn!