1. Khi nào phòng đại diện tổ chức xúc tiến thương mại chấm dứt hoạt động?

Ngày 05 tháng 3 năm 2024, Bộ Công thương đã ban hành Quyết định số 469/QĐ-BCT 2024, đưa ra các quy định mới về thủ tục hành chính trong lĩnh vực xúc tiến thương mại. Nhằm mục đích tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài hoạt động tại Việt Nam, đồng thời tăng cường quản lý và kiểm soát các hoạt động trong lĩnh vực này.

Theo quy định cụ thể tại tiểu mục 5.10 Mục 5 của Quyết định 469/QĐ-BCT 2024, được áp dụng từ ngày ban hành, các trường hợp chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện tại Việt Nam của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài được chỉ rõ như sau:

- Theo đề nghị của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài và được cơ quan cấp Giấy phép chấp thuận: Trong trường hợp tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài muốn chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện tại Việt Nam, họ phải nộp đề nghị cho cơ quan cấp giấy phép và đảm bảo được sự chấp thuận từ phía cơ quan này.

- Khi tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài chấm dứt hoạt động theo pháp luật của nước nơi tổ chức xúc tiến thương mại đó thành lập: Trường hợp tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài phải chấm dứt hoạt động tại Việt Nam do lý do pháp lý trong quốc gia mà họ có trụ sở chính.

- Hết thời hạn hoạt động theo Giấy phép thành lập văn phòng đại diện mà tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài không đề nghị gia hạn: Trong trường hợp hết thời hạn hoạt động theo giấy phép và tổ chức không yêu cầu gia hạn, việc chấm dứt hoạt động sẽ được thực hiện theo quy định.

- Hết thời gian hoạt động theo Giấy phép thành lập văn phòng đại diện mà không được cơ quan cấp giấy phép chấp thuận gia hạn: Trong trường hợp hết thời gian hoạt động và không được cơ quan cấp phép chấp thuận gia hạn, tổ chức sẽ phải dừng hoạt động văn phòng đại diện tại Việt Nam.

- Bị thu hồi Giấy phép thành lập văn phòng đại diện theo quy định tại Nghị định 28/2018/NĐ-CP: Nếu tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài vi phạm các quy định của pháp luật và bị thu hồi giấy phép, việc chấm dứt hoạt động sẽ được thực hiện theo quy định tại Nghị định 28/2018/NĐ-CP.

Tóm lại, việc quy định rõ ràng các trường hợp chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài là để đảm bảo tính minh bạch, công bằng và tuân thủ pháp luật trong quản lý và hoạt động kinh doanh. Đồng thời, cũng tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức trong việc thực hiện các biện pháp cần thiết để điều chỉnh và điều hành hoạt động của mình theo quy định của pháp luật và nhu cầu thị trường.

 

2. Trường hợp bị thu hồi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện

Trong tình hình hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng mở rộng, việc quản lý và điều chỉnh hoạt động của các tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ lợi ích quốc gia và duy trì an ninh, trật tự xã hội. Bộ Công thương đã ban hành Quyết định 469/QĐ-BCT 2024 vào ngày 05 tháng 3 năm 2024, tải về công bố thủ tục hành chính mới, đồng thời bãi bỏ một số quy định trong lĩnh vực xúc tiến thương mại theo Nghị định 14/2024/NĐ-CP.

Theo quy định tại tiểu mục 5.10 Mục 5 của Quyết định 469/QĐ-BCT 2024, các trường hợp chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện tại Việt Nam của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài được xác định rõ ràng. Cụ thể:

- Không chính thức đi vào hoạt động: Nếu văn phòng đại diện không hoạt động trong thời gian 06 tháng kể từ ngày được cấp Giấy phép, hoặc ngừng hoạt động 06 tháng liên tục mà không thông báo cho cơ quan cấp Giấy phép, sẽ bị thu hồi Giấy phép.

- Vi phạm chức năng và quy định pháp luật: Nếu văn phòng đại diện không hoạt động đúng chức năng theo quy định của pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, hoặc tham gia các hoạt động gây phương hại đến an ninh, quốc phòng, trật tự, an toàn xã hội và truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức của Việt Nam, cũng sẽ bị thu hồi Giấy phép.

- Vi phạm pháp luật về lao động và trừng phạt của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc: Nếu tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài hoặc văn phòng đại diện của họ vi phạm pháp luật về lao động của Việt Nam đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự, hoặc nằm trong danh sách bị áp dụng các biện pháp trừng phạt theo các Nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, Giấy phép cũng sẽ bị thu hồi.

Trên cơ sở các điều khoản này, quyết định 469/QĐ-BCT 2024 đặt ra các tiêu chuẩn rõ ràng và nghiêm ngặt để đảm bảo rằng các tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài hoạt động đúng pháp luật và góp phần vào sự phát triển bền vững của nền kinh tế và xã hội Việt Nam.

 

3. Thủ tục thực hiện chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam

Quyết định 469/QĐ-BCT 2024 của Bộ Công Thương về việc tải về công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực xúc tiến thương mại, cụ thể là về thủ tục chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam, được quy định tại Nghị định 14/2024/NĐ-CP, đó là một chủ đề quan trọng trong lĩnh vực pháp lý và kinh doanh. Quyết định này đã điều chỉnh các quy định và thủ tục liên quan đến việc chấm dứt hoạt động của các văn phòng đại diện của các tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam, nhằm tăng cường sự minh bạch và hiệu quả trong quản lý ngành nghề này.

Tại tiểu mục 5.1 Mục 5 Quyết định 469/QĐ-BCT 2024, quy trình chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện bao gồm  bước chính như sau:

Bước đầu tiên là việc tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài phải gửi hồ sơ đề nghị chấm dứt hoạt động đến Sở Công Thương của tỉnh, thành phố nơi Văn phòng đại diện đặt trụ sở, ít nhất là 90 ngày trước ngày dự kiến chấm dứt hoạt động. Được quy định cụ thể tại điểm a khoản 1 Điều 33 của Nghị định 28/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018.

Bước thứ hai là việc xử lý hồ sơ đề nghị chấm dứt hoạt động. Trong trường hợp sau 30 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ mà không nhận được bất kỳ thông báo, khiếu nại, hay khiếu kiện nào từ các cơ quan, tổ chức, hoặc cá nhân liên quan, Sở Công Thương của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sẽ xem xét và chấp thuận việc chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện. Đồng thời, Sở Công Thương sẽ tiến hành thu hồi Giấy phép của Văn phòng đại diện trong trường hợp không nhận được bất kỳ thông báo nào từ các bên liên quan và rút Giấy phép trong vòng 07 ngày làm việc.

Bước ba, trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày chấp thuận việc chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện và rút Giấy phép, cơ quan cấp Giấy phép sẽ có trách nhiệm thông báo về việc này đến một số cơ quan quan trọng, bao gồm Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan thuế, cơ quan thống kê, cơ quan công an cấp tỉnh nơi Văn phòng đại diện đặt trụ sở, Bộ Công an, và Bộ Quốc phòng.

Việc thông báo này là quan trọng để đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quản lý hoạt động kinh doanh, đồng thời cũng giúp các cơ quan quản lý có thông tin chính xác và kịp thời về việc chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện. Thông qua việc thông báo này, các cơ quan quản lý có thể tiến hành các biện pháp cần thiết để điều chỉnh, cập nhật thông tin trong hệ thống quản lý, đồng thời đảm bảo việc tuân thủ các quy định pháp lý và các nghị định của Chính phủ.

Quyết định này phản ánh tinh thần cải cách hành chính của Chính phủ, nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động kinh doanh, đồng thời cũng nhấn mạnh sự quan trọng của việc tuân thủ các quy định pháp lý trong lĩnh vực kinh doanh và xúc tiến thương mại. Việc thực hiện đúng các thủ tục hành chính được quy định sẽ giúp tăng cường tính minh bạch và công bằng trong quản lý doanh nghiệp, từ đó thúc đẩy sự phát triển bền vững của nền kinh tế.

Xem thêm >>> Dịch vụ xúc tiến thương mại là gì ? Cho ví dụ dịch vụ xúc tiến thương mại

Nếu quý khách hàng đang đọc bài viết này và có bất kỳ câu hỏi, thắc mắc hoặc cần tư vấn về các vấn đề pháp lý, chúng tôi đề nghị quý khách liên hệ với chúng tôi thông qua các kênh hỗ trợ dưới đây để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất và nhanh chóng. Để giải đáp mọi thắc mắc, quý khách có thể gọi tổng đài 1900.6162. Ngoài ra, quý khách cũng có thể liên hệ với chúng tôi qua email tại địa chỉ lienhe@luatminhkhue.vn