1. Mục đích thẩm định giá

Thẩm định giá là quá trình xác định giá trị của tài sản vô hình trong một loạt các mục đích quan trọng. Nó đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động kinh doanh và tài chính, đảm bảo rằng giá trị của tài sản được xác định một cách công bằng và chính xác.

Một trong những mục đích quan trọng của thẩm định giá là xác định giá trị tài sản vô hình trong quá trình mua bán, sáp nhập, chuyển nhượng, góp vốn, giải thể hoặc phá sản. Khi các doanh nghiệp thực hiện các giao dịch này, việc có một đánh giá chính xác về giá trị tài sản vô hình là rất quan trọng để đảm bảo sự công bằng và hiệu quả của giao dịch.

Thẩm định giá cũng cung cấp cơ sở để tính toán các khoản thuế và lệ phí liên quan đến tài sản vô hình. Chính phủ và các cơ quan quản lý sử dụng thông tin về giá trị tài sản để xác định mức thuế và lệ phí phù hợp. Điều này đảm bảo rằng các khoản thuế và lệ phí được tính toán dựa trên cơ sở công bằng và không gây thiệt hại cho các bên liên quan. Thẩm định giá cũng đóng vai trò quan trọng trong việc lập dự án đầu tư và đánh giá hiệu quả đầu tư. Khi các doanh nghiệp xem xét các dự án mới, việc xác định giá trị tài sản vô hình có thể cung cấp thông tin quan trọng để đánh giá khả năng sinh lời của dự án và tính toán các chỉ số hiệu quả kinh tế.

Cuối cùng, thẩm định giá cũng được sử dụng để giải quyết các tranh chấp liên quan đến tài sản vô hình. Khi xảy ra tranh chấp về giá trị tài sản hoặc sở hữu tài sản vô hình, việc có một đánh giá chính xác và tin cậy về giá trị tài sản là quan trọng để giải quyết tranh chấp một cách công bằng và hợp lý.

Trên cơ sở những mục đích trên, thẩm định giá đã trở thành một lĩnh vực quan trọng trong ngành tài chính và doanh nghiệp. Việc có một đánh giá chính xác và đáng tin cậy về giá trị tài sản vô hình là vô cùng quan trọng để đảm bảo sự công bằng, minh bạch và hiệu quả trong các hoạt động kinh doanh và tài chính.

 

2. Đặc điểm của tài sản vô hình cần thẩm định giá

Tài sản vô hình có những đặc điểm quan trọng cần được thẩm định giá một cách cụ thể và chi tiết. Đầu tiên, tài sản vô hình thuộc vào các nhóm và loại khác nhau, bao gồm bằng sáng chế, thương hiệu, bí quyết kinh doanh và nhiều loại khác. Mỗi loại tài sản vô hình có đặc điểm riêng và yêu cầu phương pháp thẩm định giá phù hợp.

Tình trạng pháp lý của tài sản vô hình cũng là một yếu tố quan trọng. Một số tài sản vô hình đã được đăng ký và được bảo vệ bởi các quy định pháp lý, trong khi có những tài sản vô hình chưa đăng ký hoặc không được bảo vệ một cách đầy đủ. Tình trạng pháp lý này có thể ảnh hưởng đến giá trị thẩm định của tài sản và cần được xem xét trong quá trình định giá.

Quyền sở hữu tài sản vô hình cũng cần được xem xét trong quá trình thẩm định giá. Quyền sở hữu có thể thuộc về một cá nhân, tổ chức hoặc công ty, và việc xác định quyền sở hữu này sẽ ảnh hưởng đến giá trị tài sản. Thời hạn sử dụng là một yếu tố quan trọng khác cần được xem xét. Một số tài sản vô hình có thời hạn sử dụng giới hạn, ví dụ như bằng sáng chế có thời hạn bảo vệ, trong khi những tài sản khác có thể được sử dụng một cách vô thời hạn. Thời hạn sử dụng tài sản vô hình sẽ ảnh hưởng đến giá trị của nó và cần được xem xét trong quá trình thẩm định giá.

Lĩnh vực ứng dụng của tài sản vô hình cũng có tác động đáng kể đến giá trị thẩm định. Một tài sản vô hình có lĩnh vực ứng dụng rộng hơn và có thể tạo ra lợi nhuận cao hơn có thể có giá trị cao hơn so với một tài sản có lĩnh vực ứng dụng hẹp. Cuối cùng, tình trạng thị trường của tài sản vô hình là một yếu tố tác động đáng kể đến giá trị thẩm định. Nếu thị trường cho tài sản vô hình đóng vai trò quan trọng và có sự cạnh tranh cao, giá trị của nó có thể cao hơn so với tình trạng thị trường không cạnh tranh.

Tóm lại, thẩm định giá tài sản vô hình đòi hỏi xem xét đa dạng các đặc điểm quan trọng như nhóm, loại, tình trạng pháp lý, quyền sở hữu, thời hạn sử dụng, lĩnh vực ứng dụng và tình trạng thị trường. Sự kết hợp của những yếu tố này sẽ giúp xác định giá trị chính xác và đáng tin cậy của tài sản vô hình.

 

3. Tình trạng pháp lý của việc sở hữu tài sản vô hình

Tình trạng pháp lý của việc sở hữu tài sản vô hình đóng vai trò quan trọng trong quá trình thẩm định giá và quản lý tài sản. Để đảm bảo sự công bằng và chính xác trong việc xác định giá trị tài sản vô hình, cần xem xét các yếu tố pháp lý sau đây.

Đầu tiên, giấy tờ chứng minh quyền sở hữu là một yếu tố quan trọng. Đối với một số loại tài sản vô hình, như bằng sáng chế hoặc chứng nhận đăng ký thương hiệu, việc có giấy tờ chứng minh quyền sở hữu rõ ràng là một yêu cầu cần thiết. Giấy tờ này chứng nhận rằng chủ sở hữu đã được công nhận và có quyền sử dụng và tận hưởng các lợi ích từ tài sản vô hình đó.

Hợp đồng chuyển nhượng hoặc ủy quyền sử dụng tài sản vô hình cũng cần được xem xét. Trong một số trường hợp, chủ sở hữu tài sản vô hình có thể chuyển nhượng hoặc ủy quyền cho người khác quyền sử dụng tài sản vô hình đó. Việc có hợp đồng chuyển nhượng hoặc ủy quyền sử dụng rõ ràng và hợp pháp là cần thiết để đảm bảo tính pháp lý và giá trị của tài sản vô hình.

Ngoài ra, các tranh chấp pháp lý liên quan đến tài sản vô hình cũng cần được xem xét. Trong một số trường hợp, có thể xảy ra tranh chấp về quyền sở hữu, vi phạm quyền sử dụng hay vi phạm các quyền liên quan khác đối với tài sản vô hình. Các tranh chấp pháp lý này có thể ảnh hưởng đến giá trị tài sản và cần được xử lý để đảm bảo tính pháp lý và khả năng sử dụng tài sản vô hình một cách hợp pháp và hiệu quả.

Tóm lại, tình trạng pháp lý của việc sở hữu tài sản vô hình là một yếu tố quan trọng trong quá trình thẩm định giá và quản lý tài sản. Việc xem xét giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, hợp đồng chuyển nhượng hoặc ủy quyền sử dụng, cùng với việc giải quyết các tranh chấp pháp lý liên quan, đóng vai trò quan trọng để đảm bảo tính pháp lý và giá trị của tài sản vô hình.

 

4. Khi thẩm định giá tài sản vô hình, cần thu thập thông tin gì?

Theo Khoản 5 Thông tư định giá tài sản vô hình của Việt Nam số 13/2017/TT-BTNMT, để thẩm định giá tài sản vô hình, cần thu thập một số thông tin quan trọng như sau:

- Mục đích thẩm định giá: Xác định rõ mục đích thẩm định giá tài sản vô hình, có thể là để bán, mua, định giá tài sản trong giao dịch thương mại, thẩm định giá cho mục đích tài chính, bảo hiểm, pháp lý, quản lý tài sản và các mục đích khác.

- Đặc điểm của tài sản vô hình cần thẩm định giá: Thu thập thông tin về các đặc điểm quan trọng của tài sản vô hình như tính độc đáo, độ phân biệt, tính bảo mật, tính ứng dụng, kiến thức chuyên môn liên quan và các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến giá trị của tài sản.

- Tình trạng pháp lý của việc sở hữu tài sản vô hình: Xem xét thông tin về tình trạng pháp lý của việc sở hữu tài sản vô hình, bao gồm việc tài sản có đúng chủ sở hữu, có giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hợp pháp, và không có tranh chấp pháp lý liên quan.

- Thời điểm thẩm định giá: Xác định thời điểm cụ thể mà giá trị tài sản vô hình được thẩm định, vì giá trị có thể thay đổi theo thời gian.

- Triển vọng của ngành cụ thể liên quan: Thu thập thông tin về triển vọng của ngành công nghiệp, thị trường, hoặc lĩnh vực cụ thể mà tài sản vô hình liên quan đến. Điều này bao gồm đánh giá tiềm năng phát triển, cạnh tranh, xu hướng thị trường và các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến giá trị tài sản.

- Triển vọng của nền kinh tế: Đánh giá tác động của môi trường kinh tế như lạm phát, tỷ giá hối đoái và môi trường chính trị trong nước và quốc tế đến giá trị của tài sản vô hình.

- Các thông tin nêu tại điểm 3.1 Thông tư số 13: Xem xét các thông tin chi tiết khác được nêu tại điểm 3.1 của Thông tư số 13/2017/TT-BTNMT để bổ sung và đánh giá đúng giá trị của tài sản vô hình.

- Các thông tin liên quan khác: Thu thập bất kỳ thông tin nào khác có liên quan đến tài sản vô hình, bao gồm các tài liệu tham khảo, nghiên cứu, dữ liệu thống kê và các thông tin khác có thể ảnh hưởng đến giá trị của tài sản.

Bài viết liên quan: Chi phí định giá, thẩm định giá tài sản là gì? Cách tính và biểu phí

Trên đây là toàn bộ nội dung bài viết của Luật Minh Khuê về vấn đề:  Khi thẩm định giá tài sản vô hình, cần thu thập thông tin gì? Luật Minh Khuê xin tiếp nhận yêu cầu tư vấn của quý khách hàng qua số hotline: 1900.6162 hoặc email: lienhe@luatminhkhue.vn. Xin trân trọng cảm ơn!