1. Vai trò quan trọng của báo cáo tài chính trong hoạt động thẩm định giá doanh nghiệp 

Báo cáo tài chính đóng vai trò rất quan trọng trong hoạt động thẩm định giá doanh nghiệp, vì nó cung cấp các thông tin tài chính và kinh doanh cụ thể về doanh nghiệp. Dưới đây là những vai trò chính của báo cáo tài chính trong hoạt động thẩm định giá doanh nghiệp:

- Cung cấp thông tin cơ bản về tài sản và nợ: Báo cáo tài chính cung cấp một cái nhìn tổng quan về tình hình tài chính của doanh nghiệp, bao gồm các tài sản, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu và các khoản thu nhập, chi phí trong một giai đoạn thời gian nhất định.

- Đánh giá khả năng sinh lời của doanh nghiệp: Báo cáo tài chính cho thấy hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp thông qua các chỉ số như lợi nhuận gộp, lợi nhuận ròng, biên lợi nhuận và các tỷ lệ khác. Những thông tin này quan trọng để đánh giá khả năng sinh lời trong tương lai của doanh nghiệp.

- Xác định giá trị thực của tài sản và nợ của doanh nghiệp: Báo cáo tài chính cung cấp thông tin về giá trị thực của các tài sản và nợ của doanh nghiệp, bao gồm cả các khoản phải thu và phải trả, giúp nhà đầu tư hoặc các bên liên quan hiểu rõ hơn về tài sản mà doanh nghiệp đang sở hữu.

- Hỗ trợ trong đưa ra các quyết định đầu tư và tài chính: Dựa trên báo cáo tài chính, các nhà đầu tư, ngân hàng hoặc các đối tác kinh doanh có thể đưa ra các quyết định về việc đầu tư, cấp vốn, mua bán cổ phiếu hay tham gia vào các giao dịch kinh doanh khác liên quan đến doanh nghiệp.

- Đánh giá tính bền vững và khả năng sinh tồn của doanh nghiệp: Báo cáo tài chính cung cấp thông tin về tính bền vững và khả năng sinh tồn của doanh nghiệp trước các biến động kinh tế và thị trường. Những thông tin này rất quan trọng để dự báo và đánh giá rủi ro trong việc đầu tư vào doanh nghiệp.

Tóm lại, báo cáo tài chính là công cụ không thể thiếu trong hoạt động thẩm định giá doanh nghiệp, cung cấp các thông tin quan trọng và đáng tin cậy giúp đưa ra các quyết định đầu tư và tài chính một cách có trách nhiệm và hiệu quả. 

 

2. Nội dung của thông tư 36/2024/TT-BTC về việc sử dụng báo cáo tài chính trong thẩm định giá doanh nghiệp 

Điều 6 Chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về thẩm định giá doanh nghiệp kèm theo Thông tư 36/2024/TT-BTC về việc sử dụng báo cáo tài chính trong thẩm định giá doanh nghiệp quy định các điều sau đây:

- Căn cứ và phương pháp sử dụng báo cáo tài chính: Việc sử dụng báo cáo tài chính trong thẩm định giá doanh nghiệp phải căn cứ vào cách tiếp cận và phương pháp thẩm định giá được lựa chọn, thời điểm thẩm định giá và đặc điểm cụ thể của doanh nghiệp. Ưu tiên sử dụng báo cáo tài chính đã được kiểm toán, soát xét bởi đơn vị kiểm toán độc lập.

- Đảm bảo tính hợp lý và độ tin cậy của báo cáo tài chính: Kiểm tra và đối chiếu tính hợp lý của báo cáo tài chính để đảm bảo độ tin cậy. Trong trường hợp cần thiết, yêu cầu doanh nghiệp điều chỉnh lại số liệu tài chính trước khi sử dụng chúng cho thẩm định giá doanh nghiệp. Nếu không có điều chỉnh, phải rõ ràng phân tích và ghi chép lại các chênh lệch này trong báo cáo thẩm định giá.

- Xử lý khi sử dụng báo cáo tài chính chưa được kiểm toán hoặc có ý kiến không chấp nhận toàn phần: Trong trường hợp báo cáo tài chính chưa được kiểm toán hoặc có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần, phải rõ ràng nêu rõ các hạn chế này trong báo cáo thẩm định giá và chứng thư thẩm định giá, hoặc thông báo kết quả thẩm định giá cho các tổ chức, cá nhân yêu cầu thẩm định giá và người sử dụng kết quả thẩm định giá.

- Điều chỉnh số liệu tài chính cho các phương pháp thẩm định giá: Đối với phương pháp thẩm định giá từ thị trường và từ thu nhập, cần điều chỉnh số liệu từ báo cáo tài chính bằng cách loại bỏ các khoản thu nhập và chi phí của các tài sản phi hoạt động, các khoản chi phí không thường xuyên và các khoản thu nhập bất thường.

- Loại trừ các khoản chi phí, thu nhập không thường xuyên: Các khoản chi phí, lợi nhuận không thường xuyên bao gồm các chi phí tái cấu trúc, thay đổi ước tính kế toán, giảm giá hàng tồn kho, và các khoản lợi nhuận không thường xuyên khác. Các khoản này cần được xem xét đối với tác động của thuế thu nhập doanh nghiệp.

Thông tư này rõ ràng quy định các tiêu chuẩn và quy trình cụ thể để sử dụng báo cáo tài chính trong hoạt động thẩm định giá doanh nghiệp, nhằm đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy của quá trình thẩm định giá. Quy định này giúp tăng cường sự minh bạch và công bằng trong các giao dịch liên quan đến giá trị doanh nghiệp. 

 

3. Một số lưu ý khi sử dụng báo cáo tài chính trong thẩm định giá doanh nghiệp 

Khi sử dụng báo cáo tài chính trong thẩm định giá doanh nghiệp, các lưu ý sau đây rất quan trọng để đảm bảo tính chính xác và hiệu quả của quá trình thẩm định:

- Đảm bảo tính hợp lý, tin cậy của báo cáo tài chính: Báo cáo tài chính cần được lựa chọn từ các nguồn đáng tin cậy và đã được kiểm toán hoặc có ý kiến kiểm toán phù hợp. Điều này giúp đảm bảo các số liệu và thông tin trong báo cáo tài chính là chính xác và đáng tin cậy.

- Phân tích một cách khách quan, toàn diện: Việc phân tích báo cáo tài chính cần được tiến hành một cách khách quan, không thiên vị và toàn diện. Điều này bao gồm đánh giá tình hình tài chính như tài sản, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu, lợi nhuận và các chỉ tiêu kinh doanh khác để hiểu rõ hơn về sức khỏe tài chính của doanh nghiệp.

- Kết hợp với các thông tin khác liên quan đến doanh nghiệp: Để có được kết quả thẩm định giá chính xác nhất, báo cáo tài chính nên được sử dụng kết hợp với các thông tin khác như báo cáo phân tích thị trường, dự báo tương lai của ngành, đánh giá về công nghệ và các yếu tố kinh tế xã hội ảnh hưởng đến doanh nghiệp.

- Đánh giá các rủi ro và yếu tố không thường xuyên: Trong quá trình phân tích, cần xem xét và loại bỏ các khoản chi phí, thu nhập không thường xuyên và các rủi ro đặc biệt có thể ảnh hưởng đến tính chính xác của kết quả thẩm định giá. 

 

4. Ví dụ về việc sử dụng báo cáo tài chính trong thẩm định giá doanh nghiệp theo từng cách tiếp cận, phương pháp

Điều 7 Chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về thẩm định giá doanh nghiệp kèm theo Thông tư 36/2024/TT-BTC về việc sử dụng báo cáo tài chính trong thẩm định giá doanh nghiệp theo từng cách tiếp cận, phương pháp:

Cách tiếp cận chi phí: Sử dụng giá trị sổ sách tài sản cố định ròng sau khấu hao để xác định giá trị doanh nghiệp.

Cách tiếp cận thị trường: Sử dụng tỷ số thị trường để xác định giá trị doanh nghiệp.

Cách tiếp cận thu nhập: Sử dụng phương pháp dòng tiền chiết khấu (DCF) để xác định giá trị doanh nghiệp. 

 

5. Hướng dẫn tra cứu, tham khảo thông tin liên quan 

Để tra cứu và tham khảo thông tin liên quan đến thẩm định giá doanh nghiệp, bạn có thể truy cập các nguồn thông tin sau:

- Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính Việt Nam: https://www.mof.gov.vn/

- Website của Hội Thẩm định giá Việt Nam: https://hoithamdinhgia.vn/

Thông qua hai nguồn thông tin trên, bạn có thể tìm hiểu thêm về quy trình thẩm định giá, các tiêu chuẩn áp dụng, và các văn bản pháp lý liên quan, giúp bạn nâng cao hiểu biết và áp dụng hiệu quả trong công việc của mình.

Việc sử dụng báo cáo tài chính một cách hiệu quả trong thẩm định giá doanh nghiệp đóng vai trò vô cùng quan trọng, vì nó không chỉ cung cấp thông tin chính xác về tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mà còn giúp đảm bảo tính minh bạch và tin cậy trong quá trình thẩm định giá.

Thông tư 36/2024/TT-BTC đã đưa ra các hướng dẫn cụ thể và chi tiết về cách sử dụng báo cáo tài chính trong thẩm định giá, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kiểm tra tính hợp lý và độ tin cậy của các báo cáo này. Thông tư này không chỉ giúp chuẩn hóa quy trình thẩm định giá mà còn nâng cao chất lượng và độ tin cậy của các kết quả thẩm định giá doanh nghiệp.

Các tổ chức và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực thẩm định giá doanh nghiệp cần nắm vững nội dung của Thông tư 36/2024/TT-BTC để áp dụng một cách hiệu quả vào thực tiễn, đảm bảo việc thẩm định giá được thực hiện một cách chính xác, khách quan và đáng tin cậy. Điều này sẽ góp phần quan trọng vào sự phát triển bền vững của thị trường tài chính và kinh doanh tại Việt Nam.

Như vậy trên đây là toàn bộ thông tin về Hướng dẫn sử dụng báo cáo tài chính trong thẩm định giá doanh nghiệp từ 01/7/2024 mà Công ty Luật Minh Khuê muốn gửi đến quý khách mang tính tham khảo. Bài viết liên quan: Giá dịch vụ thẩm định giá được tính thế nào?

Nếu quý khách còn vướng mắc về vấn đề trên hoặc mọi vấn đề pháp lý khác, quý khách hãy vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến theo số điện thoại 1900.6162 để được Luật sư tư vấn pháp luật trực tiếp qua tổng đài kịp thời hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc.

Nếu quý khách cần báo giá dịch vụ pháp lý thì quý khách có thể gửi yêu cầu báo phí dịch vụ đến địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn để nhận được thông tin sớm nhất. Xin trân trọng cảm ơn!