Khoản vay thương mại và công nghiệp (C&l) là khoản vay đối với một công ty, doanh nghiệp thương mại hay công ty liên doanh khác với tiền vay cho người tiêu dùng. Tiền vay c&l có thể là nguồn vốn hoạt động, hay được sử dụng để mua các nhà xưởng sản xuất và thiết bị. Những khoản vay này thường là ngắn hạn, được bảo đảm bởi tài sản thế chấp của người vay, hay có thể bảo đảm không hoàn toàn, và thường có lãi suất linh động.Thường lãi suất được hạn chế theo lãi suất cơ bản của ngân hàng, hay lãi suất thị trường tiền tệ, như Lãi suất liên Ngân hàng Luân Đôn (LIBOR). Nhiều người cho vay cũng yêu cầu người vay lập hồ sơ báo báo tài chính định kỳ, thường là hàng năm, và đáp ứng các điều kiện khác, như duy trì bảo hiểm thích hợp trên thế chấp khoản vay.