1. Kiểm toán Nhà nước khi thực hiện việc kiểm tra tài khoản của đơn vị được kiểm toán phải đảm bảo những nguyên tắc nào?

Nguyên tắc thực hiện việc kiểm tra tài khoản được quy định tại Điều 4 Quy định niêm phong tài liệu, kiểm tra tài khoản của đơn vị được kiểm toán và cá nhân có liên quan trong hoạt động kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định 02/2011/QĐ-KTNN như sau:

Những nguyên tắc được mô tả trong nội dung của bạn đều liên quan đến quy trình kiểm toán Nhà nước tại Việt Nam, đặc biệt là việc kiểm tra tài khoản của đơn vị được kiểm toán. Dưới đây là một phân tích chi tiết về từng nguyên tắc này:

Chỉ kiểm tra tài khoản khi có quyết định của người có thẩm quyền: Điều này đảm bảo rằng kiểm toán Nhà nước không thực hiện kiểm tra tài khoản một cách tùy ý, mà phải có sự phê duyệt từ người có thẩm quyền. Điều này giúp bảo vệ quyền lợi và sự riêng tư của đơn vị và cá nhân bị kiểm tra.

Kiểm tra tài khoản theo quy định của pháp luật và Quy định niêm phong tài liệu: Điều này đảm bảo rằng kiểm toán Nhà nước thực hiện theo quy định của pháp luật và các quy định cụ thể, đảm bảo tính chính xác và công bằng trong quá trình kiểm toán.

Không cản trở hoạt động bình thường của đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan: Nguyên tắc này bảo đảm rằng quá trình kiểm toán không gây ngăn cản hoặc ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của đơn vị và các bên liên quan. Điều này đảm bảo tính đáng tin cậy và đúng đắn của kết quả kiểm toán.

Bảo mật thông tin liên quan đến kiểm tra tài khoản: Điều này đảm bảo rằng thông tin về quá trình kiểm toán và kết quả không được tiết lộ trước khi kiểm toán hoàn thành, bảo vệ tính bí mật và đảm bảo tính công bằng của quá trình kiểm toán.

Tất cả các nguyên tắc này đều nhằm đảm bảo tính đáng tin cậy và công bằng trong quá trình kiểm toán tài khoản của đơn vị và cá nhân được kiểm toán, trong bối cảnh của kiểm toán Nhà nước tại Việt Nam.

2. Việc thực hiện kiểm tra tài khoản đối với đơn vị được kiểm toán gồm những nội dung nào?

Căn cứ pháp lý: Nội dung thực hiện kiểm tra tài khoản đối với đơn vị được kiểm toán được quy định tại khoản 1 Điều 19 Quy định niêm phong tài liệu, kiểm tra tài khoản của đơn vị được kiểm toán và cá nhân có liên quan trong hoạt động kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định 02/2011/QĐ-KTNN như sau:

Những nội dung kiểm tra tài khoản đối với đơn vị được kiểm toán theo quy định gồm:

- Kiểm tra, đối chiếu, phân tích sổ kế toán, sổ quỹ, sổ tiền gửi và các chứng từ có liên quan của đơn vị và các tổ chức trực thuộc đơn vị được kiểm toán với số liệu chứng từ đã giao dịch tại Kho bạc Nhà nước, ngân hàng, tổ chức tín dụng nơi đơn vị được kiểm toán đăng ký tài khoản. Điều này đảm bảo tính chính xác và hợp pháp của các giao dịch tài chính và tài sản của đơn vị được kiểm toán. Kiểm tra này bao gồm việc so sánh số liệu trong sổ kế toán với các tài liệu hợp pháp và tài liệu tại các cơ quan tài chính nơi đơn vị đăng ký tài khoản.

- Phỏng vấn người được giao nhiệm vụ quản lý tiền, kim khí quý, đá quý và các giấy tờ có giá có liên quan. Việc phỏng vấn này giúp xác minh và hiểu rõ hơn về quá trình quản lý tài sản quý, đảm bảo tính chính xác và đúng đắn của thông tin trong sổ sách và sổ quỹ. Kiểm kê thực tế quỹ tiền mặt, kim khí quý, đá quý và các giấy tờ có giá có liên quan. Các hoạt động kiểm tra tài khoản và tài sản quý, bao gồm việc phỏng vấn người được giao nhiệm vụ quản lý và kiểm kê thực tế, đóng vai trò quan trọng trong quá trình kiểm toán và kiểm tra tài khoản. Phỏng vấn người được giao nhiệm vụ quản lý tiền, kim khí quý, đá quý và các giấy tờ có giá có liên quan giúp xác minh sự hiểu biết và thực hiện của họ về quy trình quản lý tài sản quý. Nó cung cấp cơ hội để xác minh thông tin trong sổ sách và sổ quỹ với các người liên quan trực tiếp đến quản lý tài sản, đảm bảo tính chính xác và đúng đắn của thông tin. Các cuộc phỏng vấn này có thể giúp xác định những thách thức hoặc vấn đề liên quan đến quản lý tài sản quý và giúp kiểm toán viên định rõ các điểm cần kiểm tra cẩn thận hơn.

- Kiểm kê thực tế giúp xác minh sự tồn tại và giá trị của tài sản quý, đồng thời kiểm tra tính chính xác của thông tin trong sổ sách và bảo đảm rằng tài sản này không bị mất mát hoặc gian lận. Kiểm kê thực tế giúp xác định giá trị thực sự của tài sản, đảm bảo rằng các thông tin trong sổ sách phản ánh đúng giá trị của tài sản quý. Nếu có sự sai lệch, kiểm toán có thể đưa ra điều chỉnh cần thiết. Kiểm kê cũng giúp kiểm tra tính chính xác của thông tin trong sổ sách, chẳng hạn như số lượng, mô tả, và giá trị của các tài sản quý. Nếu có sai sót hoặc sai lệch, kiểm toán có thể yêu cầu điều chỉnh và sửa chữa. Kiểm kê là một phần quan trọng của quá trình kiểm toán, đảm bảo tính công bằng và đúng đắn trong việc xác minh tài sản và thông tin tài khoản của đơn vị. Nó cung cấp bằng chứng về tính chính xác của thông tin tài khoản và tài sản quý.

- Lập biên bản kiểm tra và thu thập các bằng chứng có liên quan đến vụ việc. Biên bản kiểm tra ghi lại kết quả của quá trình kiểm tra và là tài liệu chứng cứ quan trọng trong quá trình kiểm toán. Các bằng chứng khác cũng được thu thập để hỗ trợ các kết luận và báo cáo kiểm toán. Biên bản kiểm tra ghi lại kết quả của quá trình kiểm tra. Đó là tài liệu chứng cứ quan trọng trong quá trình kiểm toán và kiểm tra tài khoản. Biên bản này chứa thông tin về việc kiểm tra tài khoản, các phát hiện quan trọng, và kết luận của kiểm toán viên. Nó thường được sử dụng để tạo ra báo cáo kiểm toán. Ngoài biên bản kiểm tra, các bằng chứng khác có thể được thu thập để hỗ trợ các kết luận và báo cáo kiểm toán. Các bằng chứng này có thể bao gồm chứng từ tài liệu, hồ sơ, hợp đồng, phiếu thu, phiếu chi, email, hồ sơ giao dịch và các tài liệu khác liên quan đến kiểm tra tài khoản. Chúng là tài liệu chứng cứ thêm về tính chính xác và đúng đắn của thông tin trong báo cáo kiểm toán.

Những hoạt động này giúp đảm bảo tính chính xác, đúng đắn và công bằng trong quá trình kiểm tra tài khoản của đơn vị được kiểm toán.

3. Tổ trưởng Tổ kiểm toán có trách nhiệm gì khi kết thúc cuộc kiểm tra tài khoản

Căn cứ pháp lý: Trách nhiệm của Tổ trưởng Tổ kiểm toán được quy định tại Điều 20 Quy định niêm phong tài liệu, kiểm tra tài khoản của đơn vị được kiểm toán và cá nhân có liên quan trong hoạt động kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định 02/2011/QĐ-KTNN như sau:

Tổ trưởng Tổ kiểm toán có một số trách nhiệm quan trọng sau khi kết thúc cuộc kiểm tra tài khoản:

- Lập biên bản kiểm tra: Tổ trưởng Tổ kiểm toán phải lập một biên bản kiểm tra sau cuộc kiểm tra. Biên bản này nên ghi rõ các ý kiến đánh giá và kết luận liên quan đến vụ việc kiểm tra. Nó bao gồm tất cả thông tin quan trọng liên quan đến quá trình kiểm toán, phát hiện và kết quả cuộc kiểm tra. Biên bản kiểm tra thường được sử dụng để tạo ra báo cáo kiểm toán chính thức.

- Gửi biên bản kiểm tra cho Trưởng Đoàn kiểm toán: Tổ trưởng Tổ kiểm toán cần gửi toàn bộ các biên bản kiểm tra cho Trưởng Đoàn kiểm toán chậm nhất một ngày sau khi kết thúc cuộc kiểm tra. Điều này đảm bảo rằng thông tin về cuộc kiểm tra và kết quả của nó sẽ được chuyển giao và kiểm tra bởi Trưởng Đoàn kiểm toán, người có thẩm quyền và trách nhiệm cao cấp trong quá trình kiểm toán. Trưởng Đoàn kiểm toán thường sẽ dựa vào biên bản kiểm tra để lập báo cáo kiểm toán chính thức.

Quá trình này giúp đảm bảo tính đáng tin cậy và đúng đắn của quá trình kiểm toán và báo cáo kiểm toán, và đồng thời giữ cho quá trình này được thực hiện theo quy trình và quy định.

Vui lòng liên hệ 19006162 hoặc lienhe@luatminhkhue.vn

Tham khảo thêm: Vụ kiểm toán nội bộ Ngân hàng nhà nước là gì? Nhiệm vụ và quyền hạn của Vụ kiểm toán nội bộ Ngân hàng nhà nước?