Kỳ phiếu Châu Âu (EURONOTE) là giấy hẹn thanh toán không bảo đảm ngắn hạn được phát hành bởi công ty chất lượng cao, công ty tài chính hoặc người vay có có uy tín. Kỳ phiếu Châu Âu có đáo hạn từ 7 đến 365 ngày. Loại giao dịch mạnh nhất là các kỳ phiếu có kỳ hạn phải thanh toán từ 30 - 180 ngày. Thường kỳ phiếu Châu Âu được phát hành dưới hình thức trái phiếu vô danh và được bán có chiết khấu. Kỳ phiếu Châu Âu có mệnh giá bằng đồng đôla hoặc đơn vị tiền tệ Châu Âu.

Tìm hiểu về ngân hàng tái thiết và phát triển Châu Âu (EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT)

Ngân hàng tái thiết và phát triển Châu Âu là ngân hàng phát triển được thành lập vào năm 1990 bởi mười hai quốc gia thành viên của Cộng đồng Châu Âu, để tái tư bản hóa các quốc gia nằm trong khối Xô Viết trước đây ở Đông và Trung Âu. Các quốc gia đóng góp quỹ bao gồm cả Mỹ và Nhật. Cũng được biết đến như Ngân hàng Phát triển Châu Âu.