Lệnh là văn bản quy phạm pháp luật do Chủ tịch nước ban hành.

Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành Lệnh tổng động viên, lệnh công bố các đạo luật đã được Quốc hội thông qua.