Liên doanh là hình thức hợp tác kinh tế ở một trình độ tương đối cao, được tiến hành trên cơ sở các bên tham gia (công ti hoặc cá nhân trong nước hay nước ngoài) tự nguyện cùng nhau góp vốn để thành lập các công ti, xí nghiệp (gọi chung là công ti, xí nghiệp liên doanh) nhằm cùng sản xuất, cùng quản lí và chia lãi theo phương thức thoả thuận.

Chủ thể liên doanh có thể tham gia thành lập nhiều đơn vị kinh tế liên doanh khác nhau để phát huy các khả năng, thế mạnh kinh tế, kĩ thuật của mình. Việc liên doanh được thực hiện dưới các hình thức hợp tác như giữa hai hay nhiều doanh nghiệp tham gia mang quốc tịch khác nhau, giữa doanh nghiệp liên doanh với doanh nghiệp ở trong nước hoặc doanh nghiệp ở nước ngoài hoặc với nhà đầu tư nước ngoài, giữa các doanh nghiệp liên doanh với nhau (doanh nghiệp liên doanh mới), giữa chính phủ các nước với nhau.

Liên doanh là hình thức hợp tác kinh tế có nhiều ưu điểm do thống nhất hoạt động, thống nhất quản lí, thống nhất phân chia lợi nhuận như một chủ thể kinh tế. Lí do chủ yếu để hình thành liên doanh là để tập trung nguồn lực tài chính, kĩ thuật và trí tuệ, cùng chia sẻ rủi ro hoặc xây dựng một thị trường mới. Liên doanh có thể giải thể khi nhiệm vụ đã kết thúc. Chẳng hạn, xí nghiệp liên doanh là doanh nghiệp thuộc đồng sở hữu của hai công ti với nhau hoặc giữa công tỉ và Chính phủ. Liên doanh cho phép tập hợp lượng nguồn lực lớn hơn để cung ứng hàng hoá và dịch vụ. Nó đặc biệt có hiệu quả trong quá trình khai thác các nguồn lực bổ sung, trong đó một bên có công nghệ và bên kia có hiểu biết về thị trường.