Liên minh Châu Âu (EU) là tổ chức quốc tế liên chính phủ khu vực ra đời trên cơ sở bổ sung, sửa đổi các hiệp ước thành lập ba cộng đồng là Cộng đồng than, thép châu Âu (hành lập năm 1951), Cộng đồng năng lượng nguyên tử châu Âu (thành lập năm 1957), Cộng đồng kinh tế châu Âu (thành lập năm 1957) và liên kết chúng trong một tổng thể duy nhất kể từ ngày 01.11.1993 - ngày Hiệp ước Maxtơrich (Maastricht, còn gọi là Hiệp ước về Liên minh châu Âu) có hiệu lực.

Hiện nay liên minh châu Âu được đánh giá là tổ chức quốc tế khu vực tương đối thống nhất, chặt chẽ và có sức mạnh kinh tế và chính trị to lớn trên trường quốc tế.

Mục tiêu của Liên minh châu Âu là xây dựng thị trường nội địa châu Âu thống nhất, đảm bảo sự tự do lưu thông của con người, hàng hoá và dịch vụ, mở rộng tiến trình xây dựng liên minh về chính trị tức là liên kết trong lĩnh vực đối ngoại, an ninh quốc phòng nhằm tăng cường an ninh của liên minh và của các nước thành viên, bảo vệ các quyền lợi cơ bản và sự độc lập của liên minh, giữ gìn hòa bình và an ninh quốc tế... Cơ cấu của liên minh châu Âu gồm: 1) Uỷ ban châu Âu là cơ quan hành pháp chính của Liên minh châu Âu gồm 20 ủy viên (trước ngày 01.01.1995 chỉ có 17 ủy viên) là công dân của các quốc gia thành viên và có nhiệm kì 5 năm (trước năm 1995 là năm); 2) Hội đồng Bộ trưởng là cơ quan có quyền lập pháp cao nhất gồm đại diện của tất cả các nước thành viên. Hội đồng Bộ trưởng có quyền thông qua các quyết định quan trọng, các chính sách của Liên minh châu Âu trên cơ sở đề nghị của Uỷ ban châu Âu; 3) Quốc hội châu Âu là cơ quan có nhiệm vụ xem xét, đưa ra ý kiến về các đề nghị của Uỷ ban châu Âu, quyết định vấn đề ngân sách của liên minh châu Âu, giám sát ủy ban châu Âu, đối với các vấn đề quan trọng, Hội đồng Bộ trưởng chỉ được quyết khi Quốc hội tán thành.

Thành viên của Quốc hội châu Âu gồm 626 đại biểu; 4) Toà án châu Âu là cơ quan đảm bảo việc tuân thủ pháp luật của Liên minh châu Âu gồm 15 Thẩm phán có nhiệm kì là 6 năm, 8 Luật sư giúp việc. Phán quyết của Toà án có hiệu lực bắt buộc đối với các quốc gia thành viên, các cơ quan của liên minh châu Âu và các cá nhân. Nếu Toà án châu Âu yêu cầu, Hội đồng Bộ trưởng có thể quyết định tăng số lượng Thẩm phán; 5) Toà kiểm toán châu Âu bắt đầu hoạt động từ năm 1977 với 15 thành viên (trước ngày 01.01.1995 là 12 thành viên) được lựa chọn từ các nước thành viên, hoạt động vì lợi ích chung và có nhiệm kì là 6 năm. Chức năng của Toà kiểm toán là đảm bảo việc kiểm tra các khoản tài chính của liên minh châu Âu, xem xét việc thu, chỉ, phối hợp với các cơ quan khác để thực hiện các hoạt động liên quan đến chức năng tài chính của mình.

Ngoài ra, các cơ quan trên còn có các bộ phận hỗ trợ như Uỷ ban kinh tế xã hội và Uỷ ban khu vực... Từ tháng 12.1974, những người đứng đầu các nước thành viên quyết định tiến hành các cuộc họp cấp cao thường xuyên gọi là "Hội đồng châu Âu".

Tính đến tháng 8.1997, Liên minh châu Âu có 15 nước thành viên. Kể từ ngày 01.01.1999, đồng EURO đã trở thành đồng tiền chung của 11 nước thành viên EU.