Luật lựa chọn (LEX VOLUNTATIS) là pháp luật của nước do các bên chủ thể lựa chọn khi giao kết hợp đồng hoặc do cơ quan tiến hành tố tụng (Tòa án, Trọng tài) lựa chọn.

Là một trong những hệ thuộc quan trọng của các quy phạm pháp luật xung đột, luật lựa chọn ngày càng được áp dụng rộng rãi trong các giao dịch dân sự quốc tế, nhất là các giao dịch thương mại quốc tế.

Khi các bên đã thỏa thuận luật nào sẽ áp dụng để điều chỉnh hợp đồng thì sự thỏa thuận đó thường được ghỉ vào hợp đồng bằng điều khoản riêng - điều khoản luật áp dụng.

Pháp luật của các nước thường cho phép được tự do lựa chọn luật thích hợp cho hợp đồng. Tuy nhiên, nghiêm cấm việc chọn hệ thống pháp luật trái với luật quốc gia hoặc điều ước quốc tế hoặc nhằm mục đích lẩn tránh pháp luật.