CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ABC

 

Số: 11/2018/TB-ABC

v/v Xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Hà Nội, ngày .... tháng .... năm 20....

 

Kính gửi:  Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội

Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư ABC xin gửi tới Quý cơ quan lời chào trân trọng.

Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư ABC (Mã số doanh nghiệp 0205XXX30, có trụ sở chính tại: Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội).

Liên quan đến thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018,  Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư ABC  xin trình bày tới Quý cơ quan như sau:

Căn cứ Điều 136 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định: “Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, Cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính”.

Để có thời gian chuẩn bị các nội dung liên quan đến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty được đầy đủ, cẩn thận và chu đáo, Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư ABC kính đề nghị Quý cơ quan chấp thuận cho Công ty Chúng tôi được gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 vào tháng 6/2018.

Kính mong sự chấp thuận của Quý Cơ quan!

Trân trọng./.

 

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

 

 

Mai Quang X