1. Cán bộ công đoàn chuyên trách là ai theo quy định?

Quy định tại Khoản 4, Điều 4 của Luật Công đoàn 2012 nêu rõ như sau:

Cán bộ công đoàn chuyên trách là những người được tuyển dụng, bổ nhiệm để thường xuyên đảm nhiệm các nhiệm vụ trong tổ chức công đoàn.

Cán bộ công đoàn chuyên trách là những người được tuyển dụng và bổ nhiệm để thực hiện các nhiệm vụ định kỳ trong tổ chức công đoàn.

 

2. Ai trả lương cho cán bộ công đoàn chuyên trách?

Dựa theo quy định của Điều 24 Luật Công đoàn 2012, các điểm sau được xác định:

- Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có trách nhiệm cung cấp không gian làm việc và các điều kiện cần thiết cho hoạt động của công đoàn tương ứng.

- Cán bộ công đoàn không chuyên trách được phân công làm việc tối đa 24 giờ trong một tháng đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch công đoàn cơ sở; 12 giờ trong một tháng đối với Ủy viên Ban chấp hành, Tổ trưởng, Tổ phó tổ công đoàn, và họ sẽ được đơn vị sử dụng lao động trả lương. Thời gian làm việc có thể được điều chỉnh tùy theo quy mô của đơn vị và thỏa thuận giữa Ban Chấp hành công đoàn cơ sở và đơn vị sử dụng lao động.

- Cán bộ công đoàn không chuyên trách được nghỉ việc và nhận lương từ đơn vị sử dụng lao động trong các ngày tham gia các cuộc họp, tập huấn do công đoàn cấp cao triệu tập; chi phí đi lại, ăn ở và sinh hoạt trong những ngày tham gia các cuộc họp, tập huấn do cấp công đoàn triệu tập sẽ được đơn vị sử dụng lao động chi trả.

- Cán bộ công đoàn không chuyên trách được đơn vị sử dụng lao động trả lương và hưởng phụ cấp trách nhiệm cán bộ công đoàn theo quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

- Cán bộ công đoàn chuyên trách được công đoàn trả lương và đảm bảo quyền lợi và phúc lợi tập thể như người lao động khác trong cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Do đó, những cán bộ công đoàn chuyên trách mà Công đoàn chi trả lương cho họ sẽ được đơn vị sử dụng lao động bảo đảm quyền lợi và phúc lợi tập thể như các nhân viên khác đang làm việc trong cơ quan, tổ chức, hoặc doanh nghiệp.

 

3. Trả lương cho cán bộ công đoàn chuyên trách từ nguồn tiền nào theo quy định?

Theo Điều 27 của Luật Công đoàn 2012, quản lý và sử dụng tài chính của công đoàn được quy định như sau:

- Công đoàn thực hiện quản lý và sử dụng tài chính theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

- Tài chính của công đoàn được sử dụng cho các hoạt động như sau:

+ Tuyên truyền, phổ biến và giáo dục về đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, cũng như nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động.

+ Tổ chức các hoạt động đại diện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động.

+ Phát triển đoàn viên, thành lập và xây dựng các cấp công đoàn mạnh mẽ.

+ Phong trào thi đua được phát động bởi công đoàn.

+ Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ công đoàn, cũng như người lao động ưu tú để cung cấp nguồn cán bộ cho Đảng, Nhà nước và tổ chức công đoàn.

+ Tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch cho người lao động.

+ Hoạt động liên quan đến giới và bình đẳng giới.

+ Hỗ trợ tài chính cho đoàn viên và người lao động trong các trường hợp ốm đau, thai sản, hoạn nạn hoặc khó khăn khác, cũng như tổ chức các hoạt động chăm sóc khác cho người lao động.

+ Khuyến khích và khen thưởng người lao động và con của họ có thành tích trong học tập và công việc.

+ Chi trả lương cho cán bộ công đoàn chuyên trách và phụ cấp trách nhiệm cho cán bộ công đoàn không chuyên trách.

+ Chi phí hoạt động của bộ máy công đoàn ở mọi cấp.

+ Các chi phí khác liên quan đến hoạt động của công đoàn.

Do đó, tài chính của công đoàn được dùng để thanh toán tiền lương cho cán bộ công đoàn chuyên trách.

Dựa trên Điều 26 của Luật Công đoàn 2012, tài chính của công đoàn bao gồm các nguồn thu sau đây:

- Đoàn phí công đoàn, được đóng bởi các đoàn viên công đoàn theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

- Kinh phí công đoàn, do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đóng góp, chiếm 2% tổng quỹ tiền lương được sử dụng làm cơ sở đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động.

- Hỗ trợ từ ngân sách nhà nước.

- Các nguồn thu khác từ các hoạt động văn hóa, thể thao, kinh tế của công đoàn; từ các dự án, đề án do Nhà nước giao; từ sự viện trợ, tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

Theo quy định, tài chính của công đoàn được huy động từ các nguồn thu sau đây:

- Đoàn phí công đoàn, được thu từ các đoàn viên công đoàn theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

- Kinh phí công đoàn, do các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đóng góp, bằng 2% tổng quỹ tiền lương được sử dụng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động.

- Hỗ trợ từ ngân sách nhà nước.

- Thu nhập khác, phát sinh từ các hoạt động văn hóa, thể thao, kinh tế của công đoàn; từ các dự án, đề án do Nhà nước giao; từ sự viện trợ, tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

 

4. Hướng dẫn xếp lương đối với cán bộ công đoàn chuyên trách

Về nguyên tắc chuyển xếp lương, quy trình chuyển xếp lương đối với cán bộ công đoàn chuyên trách được chi tiết như sau:

- Đối với cán bộ công đoàn chuyên trách trong các tổng công ty, công ty có 100% vốn Nhà nước, bao gồm cả tập đoàn kinh tế:

+ Chủ tịch Công đoàn chuyên trách nhận lương tương đương với bảng lương Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc) của công ty.

+ Phó Chủ tịch công đoàn chuyên trách được xếp lương theo chức vụ hoặc chuyên môn, nghiệp vụ, cộng thêm phụ cấp chức vụ tương ứng với chức danh trưởng phòng (ban) của công ty.

+ Các chức danh khác (như trưởng ban, phó ban và tương đương) sẽ được Công đoàn Tổng công ty thống nhất với Chủ tịch Hội đồng thành viên để xếp lương chức danh, chức vụ phù hợp với thực tế của đơn vị.

+ Cán bộ công đoàn chuyên trách sẽ được xếp lương như viên chức có cùng trình độ và thời gian làm việc tại công ty.

- Đối với cán bộ công đoàn chuyên trách trong các tổng công ty, công ty cổ phần có vốn Nhà nước chi phối, bao gồm cả công đoàn tại các doanh nghiệp chưa thực hiện cổ phần hóa thuộc Công đoàn ngành Trung ương và tương đương:

+ Công đoàn Tổng công ty, công ty sẽ phối hợp với người đại diện phần vốn Nhà nước trong Tổng công ty, công ty để xây dựng bảng lương cho cán bộ công đoàn chuyên trách trong công ty, đảm bảo nguyên tắc cụ thể sau:

+ Chủ tịch Công đoàn chuyên trách nhận lương tương đương với bảng lương của Phó Tổng giám đốc (phó giám đốc) của công ty.

+ Phó Chủ tịch công đoàn chuyên trách được xếp lương theo chức vụ hoặc chuyên môn, nghiệp vụ, cộng thêm phụ cấp chức vụ tương ứng với chức danh trưởng phòng (ban) được công ty ban hành.

+ Cán bộ công đoàn chuyên trách sẽ được xếp lương như viên chức có cùng trình độ và thời gian làm việc tại công ty.

- Các khoản thu nhập khác như tiền lương gắn với hiệu suất công việc, tiền thưởng và các chế độ khác sẽ được cán bộ công đoàn chuyên trách trong các tổng công ty, công ty 100% vốn nhà nước và công ty cổ phần có vốn Nhà nước chi phối hưởng theo quy định của pháp luật và các quy định của công ty.

Về nguồn kinh phí, tiền lương, chế độ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của cán bộ công đoàn chuyên trách, quy định sẽ áp dụng cho cán bộ công đoàn chuyên trách trong các tổng công ty, công ty có 100% vốn nhà nước và các tổng công ty, công ty cổ phần có vốn Nhà nước chi phối thông qua nguồn tài chính của công đoàn. Trong khi đó, các khoản thu nhập khác như tiền lương gắn với hiệu suất công việc, tiền thưởng và các chế độ khác sẽ được cán bộ công đoàn chuyên trách nhận từ người sử dụng lao động tại công ty.

Bài viết liên quan: Cán bộ công đoàn chuyên trách là gì? Quy định về chế độ cho cán bộ công đoàn chuyên trách?

Luật Minh Khuê xin tiếp nhận yêu cầu tư vấn của quý khách hàng qua số hotline: 1900.6162 hoặc email: lienhe@luatminhkhue.vn. Xin trân trọng cảm ơn!