Lương trả cho người lao động theo khối lượng và chất lượng công việc phải hoàn thành.

Hình thức trả lương khoán do người sử dụng lao động chọn trong các hình thức trả lương được quy định tại Điều 58 Bộ luật lao động với điều kiện phải được duy trì trong một thời gian nhất định và phải thông báo cho người lao động biết.

Người lao động hưởng lương khoán được trả lương theo thoả thuận của hai bên, nếu công việc phải làm trong nhiều tháng thì hàng tháng được tạm ứng lương theo khối lượng công việc đã làm trong tháng.

Khi thực hiện hình thức trả lương khoán, người sử dụng lao động phải thực hiện đầy đủ các quy định về tiền lương được quy định tại Chương VI của Bộ luật lao động.