Bản kiểm điểm đảng viên - Biểu mẫu hành chính

ĐẢNG BỘ……………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Chi bộ……………

                            Hà Nội, ngày tháng 11 năm 201….

 

BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN

(Dùng cho đảng viên đang là cán bộ, công chức, viên chức)

 

Họ và tên:....................................................................................... Ngày sinh:.................................

Chức vụ:...........................................................................................................................................

Đảng:...............................................................................................................................................

Chức vụ chính quyền, đoàn thể:.....................................................................................................

Đơn vị công tác:..............................................................................................................................

>> Xem thêm:  Thủ tục kết nạp Đảng và việc thẩm tra lý lịch của người xin vào đảng ?

Chi bộ:.............................................................................................................................................

I. Ưu điểm, kết quả công tác

Về tư tưởng chính trị........................................................................................................................

Về phẩm chất đạo đức, lối sống:.....................................................................................................

Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:................................................................................

Về tổ chức kỷ luật:..........................................................................................................................

II. Khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

>> Xem thêm:  Làm thế nào khi mẹ không chịu kí bản kiểm điểm ?

III. Phương hướng, biện pháp khắc phục

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

IV. Tự nhận mức phân loại chất lượng

4.1. Xếp loại chất lượng cán bộ, công chức

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Hoàn thành nhiệm vụ

Không hoàn thành nhiệm vụ

>> Xem thêm:  Nguyên tắc và quy trình xử lý kỷ luật Đảng viên ?

4.2. Xếp loại chất lượng đảng viên

Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ

Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ

Đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

>> Xem thêm:  Quy định về xóa tên Đảng viên và thi hành kỷ luật đối với Đảng viên

 

>> Xem thêm:  Mẫu đơn xin kết nạp Đảng (Đơn xin vào Đảng)