PHỤ LỤC

BẢNG KÊ CHI TIẾT

CHỨNG KHOÁN ĐÃ CHUYỂN NHƯỢNG TRONG NĂM

(Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 13/KK-TNCN )

[01] Kỳ tính thuế: Năm ...……

[02] Tên người nộp thuế:…………………….………………………..............................

[03] Mã số thuế:

[04] Tên đại lý thuế (nếu có):……………………………………………..........................

[05] Mã số thuế:

>> Xem thêm:  Nghiệp vụ kinh doanh của công ty chứng khoán ?

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT

Mã chứng khoán

Giá bán

Giá mua

Chi phí

Thu nhập chịu thuế

Chứng từ

Số thuế đã khấu trừ

Số, kí hiệu chứng từ

Ngày, tháng , năm chứng từ

[06]

[07]

[08]

[09]

[10]

[11]=[08]-[09]-[10]

[12]

[13]

[14]

1

2

....

Tổng cộng

[15]

[16]

[17]

[18]

[19]

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên: …………………

Chứng chỉ hành nghề số:......

…,ngày ......tháng ….....năm …....

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

Ghi chú: Đối với cá nhân tự kê khai thì chỉ cần ký và ghi rõ họ tên.

>> Xem thêm:  Thao túng thị trường chứng khoán là gì? Mức xử phạt đối với hành vi mua bán chứng khoán giả tạo.