Đơn vị:...................

Mẫu số 07 - TT

Bộ phận:................

((Ban hành theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC

 Ngày 14 tháng 9 năm 2006 của Bộ Tài chính)

 

BẢNG KÊ VÀNG TIỀN TỆ

(Đính kèm phiếu ..................................                                        Quyển số:............

Ngày .......tháng .........năm ............)                                                      Số:...............

STT

Tên, loại, qui cách

phẩm chất

Đơn vị

tính

Số

lượng

Đơn

giá

Thành

tiền

Ghi

chú

A

B

C

1

2

3

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

x

x

x

 

 

 

 

 

 

Ngày.......tháng......năm ......

Kế toán trưởng

Người nộp (nhận)

Thủ quỹ

Người kiểm nghiệm

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)