Nội dung mẫu báo cáo hoạt động thực hiện dịch vụ quảng cáo cho tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam như sau:

 

Mẫu số 10
(Ban hành theo Thông tư số 10/2013/TT-BVHTTDL ngày 06 tháng 12 năm 2013 
của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 

TÊN NGƯỜI KINH DOANH
 DỊCH VỤ QUẢNG CÁO
 --------

CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 ---------------

Số: .......

Địa điểm, ngày … tháng … năm ...

 

BÁO CÁO
Hoạt động thực hiện dịch vụ quảng cáo cho tổ chức, cá nhân
nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh/thành phố …

Thực hiện quy định của Luật quảng cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành, …(tên đơn vị báo cáo) báo cáo hoạt động thực hiện dịch vụ quảng cáo như sau:

1. Tình hình chung của đơn vị báo cáo

- Tên, địa chỉ, chức năng kinh doanh chính.

- Số lao động làm việc tại đơn vị (lao động người Việt Nam, người nước ngoài).

>> Xem thêm:  Thủ tục xin cấp giấy phép quảng cáo mới nhất

- Tên, địa chỉ chủ trang thông tin điện tử nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam ủy quyền thực hiện dịch vụ quảng cáo tại Việt Nam.

2. Các sản phẩm quảng cáo được ủy quyền thực hiện

....................................................................................................................

....................................................................................................................

3. Thời gian thực hiện dịch vụ quảng cáo tại Việt Nam

....................................................................................................................

....................................................................................................................

4. Vướng mắc trong quá trình hoạt động quảng cáo và kiến nghị

....................................................................................................................

....................................................................................................................

>> Xem thêm:  Tải biểu mẫu hợp đồng quảng cáo trên Google mới nhất

Nơi nhận:
- Như trên;
- …..........

NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÓ THẨM QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

 

 

 

>> Xem thêm:  Xin được tư vấn mở shop kinh doanh online trên facebook?